Kokoomus.fi / Julkaisut / Sivu 82

Julkaisut

21.2.2011

Vaikka muuta viser­re­tään, Kokoo­mus ei kannata tasa­ve­roa

Kokoo­muk­sen työl­lis­tä­vän vero­mal­lin tärkein tehtävä on hyvin­voin­nin turvaa­mi­nen. Itse asiassa se on koko poli­tii­kan tärkein tehtävä.

10.2.2011

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen ohjelma: Ei luon­non kannalta arvok­kaita soita turve­tuo­tan­toon

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen ohjelma julkais­tiin 10.2.2011 edus­kun­nassa. Kokoo­mus haluaa luoda suoma­lai­sesta yhteis­kun­nasta ekolo­gi­sesti kestä­vän. Jotta tavoite saavu­te­taan, yhteis­kun­nan sään­tö­jen ja ohjaus­kei­no­jen tulee pelata samaan maaliin: kannus­taa ympä­ris­töys­tä­vä­li­siin ratkai­sui­hin ja vähen­tää ympä­ris­tölle haital­lista toimin­taa.

29.1.2011

Katai­sen työryhmä: Työtä, yrit­tä­mistä ja välit­tä­mistä ? Kokoo­muk­sen keinot hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­seksi

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen johta­man työryh­män loppu­ra­portti Työtä, yrit­tä­mistä ja välit­tä­mistä ? Kokoo­muk­sen keinot hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­seksi on julkaistu.

21.1.2011

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­ra­portti: Arjen elinym­pä­ristö, työ ja tekno­lo­gia etusi­jalle

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­työ­ryh­män raportti “Puhtaan ympä­ris­tön ja kestä­vän talou­den Suomi” julkais­tiin tänään edus­kun­nassa. Työryh­män näke­myk­sen mukaan tule­vai­suu­den Suomi on kestä­vän kehi­tyk­sen teol­li­suus­maa, joka ratkai­see osaa­mi­sel­laan ja tekno­lo­gialla maail­man merkit­tä­vim­piä ympä­ris­tö­on­gel­mia.

19.1.2011

Borger­lig samling i Finland (BiF). Ny före­ning!

Borger­lig samling i Finland (BiF) har grun­dats i slutet av 2010. Den är en ny svensksprå­kig poli­tisk före­ning som står Samlings­par­tiet nära.

23.10.2010

Taru Tuju­nen jatkaa Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä

Taru Tuju­nen valit­tiin Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton syys­ko­kouk­sessa Helsin­gissä puolue­sih­tee­riksi. Tuju­nen jatkaa tehtä­väs­sään.

7.9.2010

Viisi vaih­toeh­toa

Talous­kriisi jätti julki­seen talou­teen vaurioita, jotka eivät korjaannu itses­tään. Ne on korjat­tava. Me suoma­lai­set voimme tällä­kin kertaa pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme rahoi­tus­poh­jan, kunhan vain teemme sen, mikä tehdä pitää.

9.8.2010

Timo Heino­nen: Opin­to­tuen kehit­tä­mi­seen rohkeutta ? esite­tyt linjauk­set turvaa­vat mahdol­li­suuk­sien tasa-arvoa

Opin­to­tuen kehit­tä­mis­työ­ryhmä esit­tää muun muassa, että toisen asteen itse­näi­sesti asuvien opis­ke­li­joi­den vanhem­pien tulot eivät enää vaikut­taisi opis­ke­li­jan saaman tuen määrään. Lisäksi määri­tel­täi­siin enim­mäis­tu­ki­kuu­kausien määrä ja tarkis­tet­tai­siin luku­vuonna käytet­tä­vissä olevien tuki­kuu­kausien määrää.
Korkea-asteella tehos­tet­tai­siin opin­to­jen edis­ty­mi­sen seuran­taa. Heino­sen mielestä opin­to­tuen tulee tukea opin­toi­hin keskit­ty­mistä ja kannus­taa tavoit­teel­li­seen opis­ke­luun. Työryh­män esityk­set tuke­vat kumpaa­kin tavoi­tetta.

8.4.2010

Kokoo­mus haluaa turvata maksut­to­man koulu­tuk­sen opis­ke­li­joille

- Kokoo­mus arvos­taa osaa­mista ja sivis­tystä. Meillä ei ole mitään aikeita tai suun­ni­tel­mia ajaa luku­kausi­mak­suja suoma­lai­sille opis­ke­li­joille myös­kään ensi vaali­kau­della, toteaa Kokoo­muk­sen Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen poli­tiik­ka­ver­kos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen vasta­ten samalla opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen kysy­myk­seen puolu­een kannasta luku­kausi­mak­sui­hin Suomessa.

28.1.2010

Lausunto opin­to­tuen kehit­tä­mi­sestä

Kokoo­muk­sen opin­to­tu­ki­mal­lissa paran­ne­taan opis­ke­li­jan toimeen­tu­loa ja kannus­te­taan etene­mään opin­noissa. Kokoo­mus esit­tää, että jo 2003 esitelty malli pilo­toi­daan nyt määrä­ai­kai­sesti ensi­vai­heessa yliopisto-opis­ke­li­joilla siten, että vaih­toeh­toi­nen malli on rinnak­kai­nen nyky­jär­jes­tel­mään nähden ja opis­ke­li­jat saavat valita kumman järjes­tel­män otta­vat käyt­töönsä.