Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Stubb: Sota­ve­te­raa­nien kuntou­tuk­sen turvaa­mi­nen on kansal­li­nen kunnia­ky­sy­mys

Stubb: Sota­ve­te­raa­nien kuntou­tuk­sen turvaa­mi­nen on kansal­li­nen kunnia­ky­sy­mys

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Alexan­der Stubb haluaa, että sota­ve­te­raa­neille varmis­te­taan tarpeen mukai­nen vuosit­tai­nen kuntou­tus.

“Tämä ei ole puolue­po­liit­ti­nen kysy­mys. Tämä ei ole vaali­ky­sy­mys. Tämä on kansal­li­nen kunnia­ky­sy­mys. Kaikki puolu­eet ja edus­kun­ta­ryh­mät ovat sitou­tu­neet siihen, että sota­ve­te­raa­nien asiat hoide­taan kunnol­li­selle tolalle. Harvasta asiasta tässä maassa vallit­see niin laaja yksi­mie­li­syys kuin vete­raa­nien arvos­tuk­sesta”, Stubb toteaa.

Päämi­nis­teri Stubb puhui valta­kun­nal­li­sen sota­ve­te­raa­ni­vii­kon avaus­ti­lai­suu­dessa Hyvin­kään kirkossa lauan­taina 7.3.2015.

Sota­ve­te­raa­nien keski-ikä on yli 90 vuotta, ja heitä on jäljellä enää noin 27 000. Määrä myös vähe­nee nopeasti.

Stub­bin mukaan joukon harve­ne­mi­nen ei kuiten­kaan vielä tarkoita, että kuntou­tuk­seen varat­tu­jen voima­va­ro­jen tarve piene­nisi. Vete­raa­nia kohti arvioitu kuntou­tuk­sen tarve on korkean iän vuoksi nousussa.

“Haluan, että mahdol­li­sim­man moni sota­ve­te­raani vielä pääsee näke­mään sata­vuo­ti­aan isän­maan ja voi naut­tia juhla­vuo­desta ilman huolta pääsystä ansait­tuun kuntou­tuk­seen. Ilman, että niitä pieniä kuntou­tus­ra­hoja joudu­taan joka vuosi hake­maan eril­li­sesti takai­sin budjet­tiin. Kyse on arvok­kuu­desta ja kunnial­li­suu­desta”, Stubb perus­te­lee.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content