Stubb: Sotave­te­raanien kuntou­tuksen turvaa­minen on kansal­linen kunnia­ky­symys – kokoomus.fi
MENU
Stubb: Sotave­te­raanien kuntou­tuksen turvaa­minen on kansal­linen kunnia­ky­symys

Stubb: Sotave­te­raanien kuntou­tuksen turvaa­minen on kansal­linen kunnia­ky­symys

Julkaistu: 07.03.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen puheen­johtaja, päämi­nisteri Alexander Stubb haluaa, että sotave­te­raa­neille varmis­tetaan tarpeen mukainen vuosit­tainen kuntoutus.

“Tämä ei ole puolue­po­liit­tinen kysymys. Tämä ei ole vaali­ky­symys. Tämä on kansal­linen kunnia­ky­symys. Kaikki puolueet ja eduskun­ta­ryhmät ovat sitou­tuneet siihen, että sotave­te­raanien asiat hoidetaan kunnol­li­selle tolalle. Harvasta asiasta tässä maassa vallitsee niin laaja yksimie­lisyys kuin veteraanien arvos­tuk­sesta”, Stubb toteaa.

Päämi­nisteri Stubb puhui valta­kun­nal­lisen sotave­te­raa­ni­viikon avaus­ti­lai­suu­dessa Hyvinkään kirkossa lauan­taina 7.3.2015.

Sotave­te­raanien keski-ikä on yli 90 vuotta, ja heitä on jäljellä enää noin 27 000. Määrä myös vähenee nopeasti.

Stubbin mukaan joukon harve­ne­minen ei kuitenkaan vielä tarkoita, että kuntou­tukseen varat­tujen voima­va­rojen tarve pienenisi. Veteraania kohti arvioitu kuntou­tuksen tarve on korkean iän vuoksi nousussa.

“Haluan, että mahdol­li­simman moni sotave­te­raani vielä pääsee näkemään satavuo­tiaan isänmaan ja voi nauttia juhla­vuo­desta ilman huolta pääsystä ansaittuun kuntou­tukseen. Ilman, että niitä pieniä kuntou­tus­rahoja joudutaan joka vuosi hakemaan erilli­sesti takaisin budjettiin. Kyse on arvok­kuu­desta ja kunnial­li­suu­desta”, Stubb perus­telee.

 


Kokoomus.fi