Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Stubb: Sotaveteraanien kuntoutuksen turvaaminen on kansallinen kunniakysymys

Stubb: Sota­ve­te­raa­nien kuntou­tuk­sen turvaa­mi­nen on kansal­li­nen kunnia­ky­sy­mys

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Alexan­der Stubb haluaa, että sota­ve­te­raa­neille varmis­te­taan tarpeen mukai­nen vuosit­tai­nen kuntou­tus.

“Tämä ei ole puolue­po­liit­ti­nen kysy­mys. Tämä ei ole vaali­ky­sy­mys. Tämä on kansal­li­nen kunnia­ky­sy­mys. Kaikki puolu­eet ja edus­kun­ta­ryh­mät ovat sitou­tu­neet siihen, että sota­ve­te­raa­nien asiat hoide­taan kunnol­li­selle tolalle. Harvasta asiasta tässä maassa vallit­see niin laaja yksi­mie­li­syys kuin vete­raa­nien arvos­tuk­sesta”, Stubb toteaa.

Päämi­nis­teri Stubb puhui valta­kun­nal­li­sen sota­ve­te­raa­ni­vii­kon avaus­ti­lai­suu­dessa Hyvin­kään kirkossa lauan­taina 7.3.2015.

Sota­ve­te­raa­nien keski-ikä on yli 90 vuotta, ja heitä on jäljellä enää noin 27 000. Määrä myös vähe­nee nopeasti.

Stub­bin mukaan joukon harve­ne­mi­nen ei kuiten­kaan vielä tarkoita, että kuntou­tuk­seen varat­tu­jen voima­va­ro­jen tarve piene­nisi. Vete­raa­nia kohti arvioitu kuntou­tuk­sen tarve on korkean iän vuoksi nousussa.

“Haluan, että mahdol­li­sim­man moni sota­ve­te­raani vielä pääsee näke­mään sata­vuo­ti­aan isän­maan ja voi naut­tia juhla­vuo­desta ilman huolta pääsystä ansait­tuun kuntou­tuk­seen. Ilman, että niitä pieniä kuntou­tus­ra­hoja joudu­taan joka vuosi hake­maan eril­li­sesti takai­sin budjet­tiin. Kyse on arvok­kuu­desta ja kunnial­li­suu­desta”, Stubb perus­te­lee.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content