Kokoomus.fi
Stubb: Avoimen yhteis­kunnan puolustus

Stubb: Avoimen yhteis­kunnan puolustus

Julkaistu: 20.2.15 Uutiset

Viime viikon­lopun uutiset Kööpen­ha­mi­nasta järkyt­tivät meitä kaikkia. Terro­risti iski toisen Pohjoismaan pääkau­pun­gissa vain viikkoja sen jälkeen kun Eurooppaa olivat ravis­telleet Pariisin tapah­tumat.

Molem­missa iskuissa toistui saman­kal­tainen kaava: Yksit­täiset radika­li­soi­tuneet tekijät. Isku ilmai­sun­va­pautta vastaan. Isku juuta­lai­syh­teisöä vastaan. Ja niitä seurannut ympäröivän yhteis­kunnan reaktio - euroop­pa­laisten arvojen puolus­ta­minen, arkisen elämän rohkea jatka­minen.

Kuten myös uutis­ku­vista oli nähtä­vissä, yhteen­kuu­lu­vuuden tunne ja suvait­se­vai­suuden henki olivat todella vahvasti läsnä sekä Parii­sissa että Kööpen­ha­mi­nassa.

Suomes­sakin kysytään nyt, olisi­vatko tällaiset isku mahdol­lisia meillä? Terrori-iskun tuleminen näin lähelle vaikuttaa turval­li­suuden tunteeseen, ja turval­li­suuden merkitys arjessa kasvaa.

On tärkeää ymmärtää, ettei Ranskassa ja Tanskassa tehdyillä iskuilla ole välit­tömiä vaiku­tuksia Suomen turval­li­suus­ti­lan­teeseen. Yksit­täisten terro­ri­te­kojen uhka on kuitenkin Suomes­sakin kohonnut samaan tapaan kuin myös muualla Euroo­passa.

Suomi ei ole saareke tai lintukoto, joka voisi välttyä maailman riskeiltä. Tämä on rehel­listä myöntää ja hyvä ymmärtää.

Terro­rismi on monita­hoinen ilmiö, joka voi koskettaa meitä kaikkia. Se ei tunne rajoja. Tämän­kal­taisten tekojen keskeisenä tavoit­teena on luoda vastak­kai­na­set­telua eri yhteis­kun­nal­listen ja uskon­nol­listen ryhmien välille.

Oma vahva viestini on: Paras keino toimia terro­rismia vastaan on se, että puolus­tamme avointa, suvait­sevaa ja luotta­mukseen perus­tuvaa yhteis­kun­taamme - ja siten euroop­pa­laisia, perus­oi­keuksiin ja ihmisoi­keuksiin perus­tuvia arvojamme. Tämä on yhteinen tehtä­vämme joka ikinen päivä.

Tällai­sessa tilan­teessa Suomen käänty­minen sisäänpäin, rajojen sulke­minen, maahan­muuton katego­rinen musta­maa­laa­minen, muslimien panettelu ja median itsesen­suuriin alistu­minen tarkoit­tai­sivat, että me annamme periksi. Että ääriai­nekset voittavat. Siihen Kokoomus ei suostu.

Tarvit­semme kuitenkin ennal­taeh­käi­seviä ja muita turval­li­suutta lisääviä toimia. Olemme esimer­kiksi ottaneet Suomen juuta­lai­syh­teisön ilmai­seman huolen turval­li­suus­ti­lan­teestaan hyvin vakavasti. Yhdessä muiden halli­tus­puo­lueiden puheen­joh­tajien - Antti Rinteen, Päivi Räsäsen ja Carl Haglundin - kanssa kirjoitin hiljakkoin Helsingin juuta­lai­selle seura­kun­nalle kirjeen, jossa kerroimme halli­tuksen myöntäneen lisäta­lous­ar­viosta varoja seura­kunnan turval­li­suus­jär­jes­te­lyjen kehit­tä­miseen.

Terro­rismin vastainen toiminta oli myös yksi viime­viik­koisen Eurooppa-neuvoston päätee­moista. Totesimme, että kaikkein tärkeintä on pitää huolta kansa­lais­temme turval­li­suu­desta. Toinen tärkeä kokonaisuus on radika­li­soi­tu­misen ehkäi­se­minen. Kolman­neksi tarvit­semme lisää kansain­vä­listä yhteis­työtä - niin Euroopan sisällä kuin muidenkin kumppa­ni­maiden kanssa.

Erityisen paljon terro­rismiin liitty­vissä uutisissa on viime aikoina ollut esillä etenkin Syyriassa ja Irakissa toimiva ISIL. Se on poikkeuk­sel­lisen häikäi­le­mätön, raaka­lais­mai­siinkin keinoihin turvautuva järjestö, joka on pyrkinyt levit­tämään toimin­taansa nyt myös uusiin maihin Lähi-idässä ja Afrikassa.

Kansain­vä­linen yhteisö on saavut­tanut merkit­täviä voittoja ISILin vastai­sessa taiste­lussa. Taistelu ei kuitenkaan ole millään muotoa ohi.

Myös Suomi on mukana laajassa, yli 60 maan ISILin vastai­sessa koali­tiossa. Emme osallistu taiste­lu­toimiin, mutta annamme alueelle humani­taa­rista apua ja olemme osallis­tu­massa turval­li­suus­sek­torin koulu­tusyh­teis­työhön Pohjois-Irakin kurdia­lueilla. Lisäksi olemme mukana vieras­tais­te­li­joita koske­vassa yhteis­työssä. Tässäkin asiassa meidän on kannettava kansain­vä­linen vastuumme. Emme voi vain piilo­tella impivaa­rassa toivoen, ettei meitä huomata.

On tärkeää, että Suomen ja suoma­laisten turval­li­suu­desta vastaa­villa viran­omai­silla on riittävän tehokkaat keinot käytössään sekä perin­teisten että uuden­tyyp­pisten turval­li­suusuhkien torju­miseen. Monikas­voinen terro­rismi on yksi näistä uhista. Muun muassa tämän vuoksi Suomessa on hiljakkoin esitetty, että tiedus­telua koskevaa lainsää­dän­töämme kehitet­täisiin.

Tuon lainsää­dännön käsittely jää seuraavan eduskunnan ja halli­tuksen tehtä­väksi. Pidän tärkeänä sitä, että uudesta turval­li­suusym­pä­ris­tös­tämme käydään tuossa yhtey­dessä avoin keskustelu. Emme voi vaatia turval­li­suus­vi­ran­omai­silta tuloksia, jos sidomme heidän kätensä toimia niillä kentillä, joilla terro­ristit nykyään toimivat. Samalla meidän on otettava valmis­te­lussa vahvasti huomioon, että avoimeen yhteis­kuntaan kuuluvat myös kansa­laisten yksityisyys ja viestin­tä­sa­laisuus, jotka ovat minulle erittäin merkit­täviä arvoja.

 

Alexander Stubbin blogi on julkaistu 20.2. Mtv:n netti­si­vuilla

 


Kokoomus.fi