Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / video

video

13.5.2014

Jyrki Katai­nen: Vastauk­sia ei löydy mennei­syy­destä

Jyrki Katai­nen puhui puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa Vantaalla 10.5.2014.

30.4.2014

Katai­nen: Tehdään työtä työn puolesta

Jyrki Katai­nen toivot­taa hyvää vappua.

10.4.2014

Katai­sen video­blogi: Parempi Eurooppa syntyy parhailla teki­jöillä

Kun Euroo­palla menee hyvin, niin silloin myös Suomessa menee hyvin. Euroo­pan parla­men­tissa pitää olla sellai­sia päät­tä­jiä, jotka tietä­vät, mitä tahto­vat,

14.3.2014

Jyrki Katai­sen video­blogi: Meidän on jatket­tava työtä, jolla Venäjä ja Ukraina saatai­siin samaan neuvot­te­lu­pöy­tään

- Tällä hetkellä Ukrai­nan tilanne ei aiheuta meille turval­li­suusuh­kaa. Meidän täytyy kuiten­kin varau­tua tilan­teen heik­ke­ne­mi­seen. Ensi­si­jai­set vaiku­tuk­set tule­vat talou­den kautta;

22.11.2013

Jyrki Katai­nen: Peri­suo­ma­lai­nen edis­ty­susko ja ahke­ruu­den arvo­tus kunni­aan!

Meillä täytyy olla rohkeutta muut­taa totut­tuja asioita, jos ne eivät enää palvele tule­vai­suut­tamme. Meillä täytyy olla myös innos­tusta kehit­tää uusia

15.11.2013

Jyrki Katai­nen kiit­tää Slush-yrit­tä­jyys­ta­pah­tu­man järjes­tä­jiä ja yrit­tä­jiä

Tapah­tu­massa oli noin 5000 osal­lis­tu­jaa - sijoit­ta­jia ja yrit­tä­jiä. Tilai­suus kertoi erit­täin posi­tii­vi­sella tavalla siitä, että ulko­mai­set yrit­tä­jät luot­ta­vat suoma­lai­seen

13.11.2013

MEP Petri Sarva­maa EPP:n pääneu­vot­te­li­jana Suomen vien­ti­teol­li­suu­den selkä­ran­gan pelas­ta­mi­seksi

Petri Sarva­maa on EPP:n pääneu­vot­te­li­jana raskai­den kulje­tus­ajo­neu­vo­jen massoja ja mittoja uudis­ta­vassa direk­tii­vissä, johon parhail­laan valmis­tel­laan parla­men­tin kantaa. Sarva­maa yrit­tää torjua

25.10.2013

Sirpa Pieti­käi­nen: Euroo­pan unioni on järke­vän yhdessä teke­mi­sen projekti

EU on sellai­nen projekti, jossa pitäisi taata kasvue­del­ly­tyk­siä yrityk­sille - reilua kohte­lua, koska vain se takaa meille työtä ja vero­tu­loja,

12.10.2013

Katai­nen: Lisää vapautta ja vastuuta paikal­lis­toi­mi­joille

Kokoo­muk­sen Suomi­uu­dis­taja-päivillä Järven­päässä puhu­nut puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen painotti, että halli­tus tekee kaik­kensa Suomen talou­den kestä­vyy­den vahvis­ta­mi­seksi. Eri puolilta maata

Skip to content