Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / video / Sivu 2

video

5.9.2013

MEP Petri Sarva­maan video­blogi: Jäsen­mai­den budje­tit ja julki­nen velka EU:n syynissä

Jäsen­mai­den budje­tit ja julki­nen velka ovat EU:n yhä tiukem­massa syynissä. Suomi on samassa asemassa muiden maiden kanssa - meidän täytyy

13.6.2013

Katai­sen video­blogi: Tulen kutsu­maan poru­kan koolle pohti­maan Suomen talou­den tilan­ne­ku­vaa

Jyrki Katai­nen tulee kutsu­maan kaikki edus­kun­ta­puo­lu­eet, työn­­te­­kijä- ja työnan­ta­ja­jär­jes­tö­jen edus­ta­jat ja yrit­tä­jät pohti­maan Suomen talou­den tilan­ne­ku­vaa. - Vaikka meillä olisi

23.5.2013

Jyrki Katai­nen: Veron­kier­täjä pelaa omilla peli­sään­nöil­lään

Suomessa on totuttu siihen, että kilpailu voite­taan ahke­ruu­della, inno­va­tii­vi­suu­della ja hyvillä ideoilla. Jos joku yritys kier­tää veroja, niin silloin peli­sään­nöt

17.5.2013

MEP Petri Sarva­maa EU:ssa käsit­te­lyssä olevista liiken­ne­pa­ke­teista: “Missä EU, siellä mahdol­li­suus”

Lento­kent­tä­pa­ketti tehos­taa lento­lii­ken­nettä, rauta­tie­pa­ketti avaa kilpai­lua henki­lö­lii­ken­teessä ja paran­taa matkus­ta­jan asemaa, katsas­tus­pa­ketti vähen­tää byro­kra­tiaa, rekis­te­röiti yhden­mu­kai­su­tuu ajan­mit­taan Euroo­passa, rekko­jen sula­vampi

7.9.2012

Katai­sen video­blogi: Haetaan hyvinvointi­yhteiskunnan uudis­ta­jia

Väes­tön vanhe­ne­mi­nen on haaste hyvin­voin­nille, mutta ratkai­sut kyllä löyty­vät, kunhan etsi­jöitä riit­tää. Terve­tu­loa Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­lieh­dok­kaaksi!

29.5.2012

Keskus­te­lua kaivos­toi­min­nasta

Onko kaivos­toi­min­taa mahdol­lista harjoit­taa ympä­ris­tö­kes­tä­vällä tavalla, ja vieläpä niin, että myös matkailu pystyy kehit­ty­mään siinä rinnalla?

21.5.2012

Kasvua ja kuri­na­lai­suutta

Tarvit­semme sekä sopeu­tus­toi­mia että panos­tuk­sia kasvuun.

8.5.2012

Mitkä ovat suoma­lais­ten perus­ta­voit­teet, ja miten niihin pääs­tään?

1. Suomen pitää olla hyvin­voin­ti­val­tio. 2. Jotta pystymme rahoit­ta­maan hyvin­voin­nin tarpeet, pitää meillä olla vahva julki­nen talous. 3. Jotta meillä

12.4.2012

Kehys­rii­hen neljä keskeistä loppu­tu­losta

Halli­tus pystyi vaikeassa tilan­teessa teke­mään vastuun­tun­toi­sia ratkai­suja. Kehys­rii­hen neljä keskeistä loppu­tu­losta ovat 1. velkaan­tu­mi­sen kier­teen katkai­se­mi­nen, 2. kasvun edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­nen,

Skip to content