Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Petteri Orpo

4.2.2013

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan Kokoo­muk­sen edus­kunta­ryhmän puheen­johtajana

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä järjes­täy­tyi kokouk­ses­saan aamu­päi­vällä edus­kun­nassa. Kokouk­sessa nykyi­nen puheen­joh­ta­jisto valit­tiin jatka­maan tehtä­vis­sään. Puheen­joh­ta­jana jatkaa turku­lai­nen Petteri Orpo ja ensim­mäi­senä vara­pu­heen­joh­ta­jana

3.1.2013

Orpo: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valmis alen­ta­maan palk­kio­taan

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valmis seuraa­maan tasa­val­lan presi­den­tin ja valtio­neu­vos­ton esimerk­kiä ja laske­maan kansan­edus­ta­jien työs­tään saamaa palk­kiota. - Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä yhtyy

17.12.2012

Orpo: Suomi nousee yhteis­työllä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo perään­kuu­lut­taa vält­tä­mät­tö­mien päätös­ten teke­mistä kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi ja työpaik­ko­jen luomi­seksi. Orpo piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen valtion vuoden

5.12.2012

Petteri Orpo: Vete­raa­nien asia on yhtei­nen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen edus­kun­nan juhla­täy­sis­tun­nossa tänään. Istun­nossa käsi­tel­tiin edus­kun­ta­ryh­mien yhteistä aloi­tetta, joilla paran­ne­taan yhteis­kun­nan tukea

1.12.2012

Orpo: Halli­tuk­sella krii­si­tie­tous ja valmius uudis­tuk­siin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo kiit­te­lee valtio­va­rain­mi­nis­teri Jutta Urpi­lai­sen (sd) lausun­toja Ylen aamu-tv:n haas­tat­te­lussa tänään. Orpo sanoo olevansa täysin samaa

26.3.2011

Orpo: Parem­pia kunta­pal­ve­luita, vähem­män hallin­toa

Keskusta on herän­nyt puolus­ta­maan kunnan­ta­loja ja maakun­ta­hal­lin­toa Kokoo­muk­sen kunta­kan­nan­o­ton jälkeen. Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Tapani Tölli (kesk.) väit­tää jopa, että Kokoo­mus
ajaisi pakko­lii­tok­sia ja olisi valmis heiken­tä­mään kunta­ra­hoi­tusta.

30.9.2009

Orpo: Vaali­ra­hoi­tuk­sen oltava avointa ja läpi­nä­ky­vää

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo vaati vaali­ra­hoi­tusta koske­neessa tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa lisää avoi­muutta.

Skip to content