• FI
 • SV
 • MENU
  Orpo: Kerro uskot­tava vaih­toehto, Soini
  Twiittaa

  Orpo: Kerro uskot­tava vaih­toehto, Soini

  Julkaistu: 05.04.2013 Julkaisut

  ?Viime edus­kun­ta­vaa­lien jälkeen ei vaalien suurim­malla voit­ta­jalla perus­suo­ma­lai­silla ollut rohkeutta osal­lis­tua halli­tuk­seen ja kantaa vastuuta. Nyt kun vaati­via päätök­siä on tehty ja Suomea luot­sattu läpi euro­krii­sin ja kansain­vä­li­sen talous­taan­tu­man, näyt­tää halli­tus­vas­tuu Soinis­ta­kin houkut­te­le­valta?, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo toteaa.

  ?Perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­taja Timo Soini kertoo avoi­mesti, että halli­tus­kaa­vai­lut ovat kulis­seissa jo täydessä käyn­nissä (Maaseu­dun Tule­vai­suus 5.4.) Onko perus­suo­ma­lais­ten nykyi­nen linja pelata kabi­ne­teissa ohi kansan tahdon? Eikö­hän kuiten­kin anneta äänes­tä­jien ratkaista seuraava halli­tus­pohja vaali­tu­los­ten perus­teella?, Orpo suosit­te­lee.

  ?Suoma­lai­seen demo­kra­ti­aan kuuluu, että halli­tus tekee poli­tiik­kaansa, oppo­si­tio luo sille vaih­toeh­don ja kansa ratkai­see, kenen linja saa tuen. Soinin pitäisi valta­pe­lien sijaan keskit­tyä siihen, että perus­suo­ma­lai­set esit­täi­si­vät uskot­ta­van vaih­toeh­don, joka sisäl­tää muuta­kin kuin EU:n vastus­ta­mi­sen. Erityi­sesti, kun kaikesta kritii­kistä huoli­matta perus­suo­ma­lai­set eivät halua erota EU:sta tai edes eurosta?, Orpo huomaut­taa.

  ?Perus­suo­ma­lai­silta en ole tähän päivään mennessä kuul­lut, miten koko­nai­suu­des­saan Suomi Oy:n asiat hoide­taan. Ei muuten ole ollut euro­krii­sin­kään hoidon osalta uskot­ta­vaa ja toteu­tus­kel­poista linjaa. ?Letkut irti krii­si­mailta? ei oikein riitä vaih­toeh­doksi, kun talous sakkaa?, Orpo sanoo.