Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Orpo: Kerro uskot­tava vaih­toehto, Soini

Orpo: Kerro uskot­tava vaih­toehto, Soini

Julkaistu:

?Viime edus­kun­ta­vaa­lien jälkeen ei vaalien suurim­malla voit­ta­jalla perus­suo­ma­lai­silla ollut rohkeutta osal­lis­tua halli­tuk­seen ja kantaa vastuuta. Nyt kun vaati­via päätök­siä on tehty ja Suomea luot­sattu läpi euro­krii­sin ja kansain­vä­li­sen talous­taan­tu­man, näyt­tää halli­tus­vas­tuu Soinis­ta­kin houkut­te­le­valta?, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo toteaa.

?Perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­taja Timo Soini kertoo avoi­mesti, että halli­tus­kaa­vai­lut ovat kulis­seissa jo täydessä käyn­nissä (Maaseu­dun Tule­vai­suus 5.4.) Onko perus­suo­ma­lais­ten nykyi­nen linja pelata kabi­ne­teissa ohi kansan tahdon? Eikö­hän kuiten­kin anneta äänes­tä­jien ratkaista seuraava halli­tus­pohja vaali­tu­los­ten perus­teella?, Orpo suosit­te­lee.

?Suoma­lai­seen demo­kra­ti­aan kuuluu, että halli­tus tekee poli­tiik­kaansa, oppo­si­tio luo sille vaih­toeh­don ja kansa ratkai­see, kenen linja saa tuen. Soinin pitäisi valta­pe­lien sijaan keskit­tyä siihen, että perus­suo­ma­lai­set esit­täi­si­vät uskot­ta­van vaih­toeh­don, joka sisäl­tää muuta­kin kuin EU:n vastus­ta­mi­sen. Erityi­sesti, kun kaikesta kritii­kistä huoli­matta perus­suo­ma­lai­set eivät halua erota EU:sta tai edes eurosta?, Orpo huomaut­taa.

?Perus­suo­ma­lai­silta en ole tähän päivään mennessä kuul­lut, miten koko­nai­suu­des­saan Suomi Oy:n asiat hoide­taan. Ei muuten ole ollut euro­krii­sin­kään hoidon osalta uskot­ta­vaa ja toteu­tus­kel­poista linjaa. ?Letkut irti krii­si­mailta? ei oikein riitä vaih­toeh­doksi, kun talous sakkaa?, Orpo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

Skip to content