Kokoo­mus­laiset tehneet aloitteen lasten ja nuorten harras­tus­ta­kuusta jo kymme­nissä kunnissa – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­mus­laiset tehneet aloitteen lasten ja nuorten harras­tus­ta­kuusta jo kymme­nissä kunnissa

Kokoo­mus­laiset tehneet aloitteen lasten ja nuorten harras­tus­ta­kuusta jo kymme­nissä kunnissa

Julkaistu: 21.10.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen valtuu­tetut ovat syys-lokakuun aikana jättäneet valtuus­toa­loit­teita harras­tus­ta­kuusta kymme­nissä kunnissa.

Harras­tus­takuun tavoit­teena on tarjota jokai­selle lapselle ja nuorelle taustasta riippu­matta vähintään yksi harrastus.

Aloite­aalto lähti liikkeelle syyskuun lopussa, kun kokoo­muksen puheen­johtaja Petteri Orpo puhui lapsi­per­heiden hyvin­voin­nista.

Joka kolmas lapsi on joutunut luopumaan harras­ta­mi­sesta varojen puuttuessa. Näin ei voi olla.

“Joka kolmas lapsi on joutunut luopumaan harras­ta­mi­sesta varojen puuttuessa. Näin ei voi olla. Kokoomus haluaa, että harras­tus­ta­kuusta tulee totta”, Orpo linjasi.

Orpo haastoi kokoo­mus­laiset tekemään aloitteen omassa kunnassaan ja lupasi itse tarttua toimeen kotikau­pun­gissaan Turussa. Turun Kokoo­muksen valtuus­to­ryhmä jätti harras­tus­ta­kuu­aloitteen 26.9. Sen jälkeen aloit­teita on valmis­teltu ja jätetty useam­massa kymme­nessä valtuus­tossa.

“Harras­tuk­sissa lapset ja nuoret saavat miele­kästä tekemistä, kavereita ja itseluot­ta­musta. Harras­ta­minen on parhaita ja edulli­simpia keinoja ennal­taeh­käistä syrjäy­ty­mistä ja taata jokai­selle mahdol­lisuus kehittää itseään“, Orpo sanoo.

Orpo toivoo, että harras­tus­ta­kuuta tullaan edistämään jokai­sessa Suomen kunnassa yli puolue­ra­jojen.

“Nyt käynnissä olevat koulujen syyslomat ovat hyvä muistutus siitä, että kaikilla ei ole samoja mahdol­li­suuksia virik­keisiin. Lomien aikana köyhien ja varak­kaampien lapsi­per­heiden erot koros­tuvat, kun toiset reissaavat ja mökkei­levät, toiset jäävät kotiin.”

Harras­tus­ta­kuulle on vankat perusteet. Tuoreimman nuori­so­ba­ro­metrin mukaan 35 prosenttia alle 29-vuotiaista nuorista on jättänyt harras­tuksen aloit­ta­matta rahan­puutteen vuoksi. Kustan­nukset ovat myös suurin yksit­täinen este harras­tuksen aloit­ta­mi­selle. Nuorista enää hieman reilu puolet kokee kiinnit­ty­vänsä suoma­laiseen yhteis­kuntaan, kun vielä 2012 luku oli 76 prosenttia.

Myös opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö on ministeri Sanni Grahn-Laasosen pyynnöstä selvit­tänyt harras­ta­misen hintaan vaikut­tavia tekijöitä erityi­sesti liikun­ta­har­ras­tusten näkökul­masta. Selvi­tyk­sessä nostettiin esille muun muassa lajiliit­tojen yhteiset lisens­si­jär­jes­telmät sekä matalan kynnyksen harras­tus­toi­minnan tarjoa­minen. Lisäksi selvi­tyk­sessä esitettiin kunta­tason toimen­pi­teeksi liikun­ta­paik­kojen maksu­tonta tai nimel­lisiin korvauksiin pohjau­tuvaa käyttöä erityi­sesti lasten ja nuorten harras­ta­misen tukemi­seksi.


Kokoomus.fi