Kokoo­mus­lai­set tehneet aloit­teen lasten ja nuor­ten harras­tus­ta­kuusta jo kymme­nissä kunnissa

Julkaistu: 21.10.2016

Kokoo­muk­sen valtuu­te­tut ovat syys-loka­kuun aikana jättä­neet valtuus­toa­loit­teita harras­tus­ta­kuusta kymme­nissä kunnissa.

Harras­tus­ta­kuun tavoit­teena on tarjota jokai­selle lapselle ja nuorelle taus­tasta riip­pu­matta vähin­tään yksi harras­tus.

Aloi­te­aalto lähti liik­keelle syys­kuun lopussa, kun kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo puhui lapsi­per­hei­den hyvin­voin­nista.

Joka kolmas lapsi on joutu­nut luopu­maan harras­ta­mi­sesta varo­jen puut­tuessa. Näin ei voi olla.

“Joka kolmas lapsi on joutu­nut luopu­maan harras­ta­mi­sesta varo­jen puut­tuessa. Näin ei voi olla. Kokoo­mus haluaa, että harras­tus­ta­kuusta tulee totta”, Orpo linjasi.

Orpo haas­toi kokoo­mus­lai­set teke­mään aloit­teen omassa kunnas­saan ja lupasi itse tart­tua toimeen koti­kau­pun­gis­saan Turussa. Turun Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryhmä jätti harras­tus­ta­kuu­aloit­teen 26.9. Sen jälkeen aloit­teita on valmis­teltu ja jätetty useam­massa kymme­nessä valtuus­tossa.

“Harras­tuk­sissa lapset ja nuoret saavat miele­kästä teke­mistä, kave­reita ja itse­luot­ta­musta. Harras­ta­mi­nen on parhaita ja edul­li­sim­pia keinoja ennal­taeh­käistä syrjäy­ty­mistä ja taata jokai­selle mahdol­li­suus kehit­tää itse­ään“, Orpo sanoo.

Orpo toivoo, että harras­tus­ta­kuuta tullaan edis­tä­mään jokai­sessa Suomen kunnassa yli puolue­ra­jo­jen.

“Nyt käyn­nissä olevat koulu­jen syys­lo­mat ovat hyvä muis­tu­tus siitä, että kaikilla ei ole samoja mahdol­li­suuk­sia virik­kei­siin. Lomien aikana köyhien ja varak­kaam­pien lapsi­per­hei­den erot koros­tu­vat, kun toiset reis­saa­vat ja mökkei­le­vät, toiset jäävät kotiin.”

Harras­tus­ta­kuulle on vankat perus­teet. Tuoreim­man nuori­so­ba­ro­met­rin mukaan 35 prosent­tia alle 29-vuotiaista nuorista on jättä­nyt harras­tuk­sen aloit­ta­matta rahan­puut­teen vuoksi. Kustan­nuk­set ovat myös suurin yksit­täi­nen este harras­tuk­sen aloit­ta­mi­selle. Nuorista enää hieman reilu puolet kokee kiin­nit­ty­vänsä suoma­lai­seen yhteis­kun­taan, kun vielä 2012 luku oli 76 prosent­tia.

Myös opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on minis­teri Sanni Grahn-Laaso­sen pyyn­nöstä selvit­tä­nyt harras­ta­mi­sen hintaan vaikut­ta­via teki­jöitä erityi­sesti liikun­ta­har­ras­tus­ten näkö­kul­masta. Selvi­tyk­sessä nostet­tiin esille muun muassa laji­liit­to­jen yhtei­set lisens­si­jär­jes­tel­mät sekä mata­lan kynnyk­sen harras­tus­toi­min­nan tarjoa­mi­nen. Lisäksi selvi­tyk­sessä esitet­tiin kunta­ta­son toimen­pi­teeksi liikun­ta­paik­ko­jen maksu­tonta tai nimel­li­siin korvauk­siin pohjau­tu­vaa käyt­töä erityi­sesti lasten ja nuor­ten harras­ta­mi­sen tuke­mi­seksi.