Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Kokoo­mus­lai­set tehneet aloit­teen lasten ja nuor­ten harras­tus­ta­kuusta jo kymme­nissä kunnissa

Kokoo­mus­lai­set tehneet aloit­teen lasten ja nuor­ten harras­tus­ta­kuusta jo kymme­nissä kunnissa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen valtuu­te­tut ovat syys-loka­kuun aikana jättä­neet valtuus­toa­loit­teita harras­tus­ta­kuusta kymme­nissä kunnissa.

Harras­tus­ta­kuun tavoit­teena on tarjota jokai­selle lapselle ja nuorelle taus­tasta riip­pu­matta vähin­tään yksi harras­tus.

Aloi­te­aalto lähti liik­keelle syys­kuun lopussa, kun kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo puhui lapsi­per­hei­den hyvin­voin­nista.

Joka kolmas lapsi on joutu­nut luopu­maan harras­ta­mi­sesta varo­jen puut­tuessa. Näin ei voi olla.

“Joka kolmas lapsi on joutu­nut luopu­maan harras­ta­mi­sesta varo­jen puut­tuessa. Näin ei voi olla. Kokoo­mus haluaa, että harras­tus­ta­kuusta tulee totta”, Orpo linjasi.

Orpo haas­toi kokoo­mus­lai­set teke­mään aloit­teen omassa kunnas­saan ja lupasi itse tart­tua toimeen koti­kau­pun­gis­saan Turussa. Turun Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryhmä jätti harras­tus­ta­kuu­aloit­teen 26.9. Sen jälkeen aloit­teita on valmis­teltu ja jätetty useam­massa kymme­nessä valtuus­tossa.

“Harras­tuk­sissa lapset ja nuoret saavat miele­kästä teke­mistä, kave­reita ja itse­luot­ta­musta. Harras­ta­mi­nen on parhaita ja edul­li­sim­pia keinoja ennal­taeh­käistä syrjäy­ty­mistä ja taata jokai­selle mahdol­li­suus kehit­tää itse­ään“, Orpo sanoo.

Orpo toivoo, että harras­tus­ta­kuuta tullaan edis­tä­mään jokai­sessa Suomen kunnassa yli puolue­ra­jo­jen.

“Nyt käyn­nissä olevat koulu­jen syys­lo­mat ovat hyvä muis­tu­tus siitä, että kaikilla ei ole samoja mahdol­li­suuk­sia virik­kei­siin. Lomien aikana köyhien ja varak­kaam­pien lapsi­per­hei­den erot koros­tu­vat, kun toiset reis­saa­vat ja mökkei­le­vät, toiset jäävät kotiin.”

Harras­tus­ta­kuulle on vankat perus­teet. Tuoreim­man nuori­so­ba­ro­met­rin mukaan 35 prosent­tia alle 29-vuotiaista nuorista on jättä­nyt harras­tuk­sen aloit­ta­matta rahan­puut­teen vuoksi. Kustan­nuk­set ovat myös suurin yksit­täi­nen este harras­tuk­sen aloit­ta­mi­selle. Nuorista enää hieman reilu puolet kokee kiin­nit­ty­vänsä suoma­lai­seen yhteis­kun­taan, kun vielä 2012 luku oli 76 prosent­tia.

Myös opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on minis­teri Sanni Grahn-Laaso­sen pyyn­nöstä selvit­tä­nyt harras­ta­mi­sen hintaan vaikut­ta­via teki­jöitä erityi­sesti liikun­ta­har­ras­tus­ten näkö­kul­masta. Selvi­tyk­sessä nostet­tiin esille muun muassa laji­liit­to­jen yhtei­set lisens­si­jär­jes­tel­mät sekä mata­lan kynnyk­sen harras­tus­toi­min­nan tarjoa­mi­nen. Lisäksi selvi­tyk­sessä esitet­tiin kunta­ta­son toimen­pi­teeksi liikun­ta­paik­ko­jen maksu­tonta tai nimel­li­siin korvauk­siin pohjau­tu­vaa käyt­töä erityi­sesti lasten ja nuor­ten harras­ta­mi­sen tuke­mi­seksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

Skip to content