Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Petteri Orpo: Sääty­ta­lolta selkeä toimek­sianto kehys­rii­heen

Petteri Orpo: Sääty­ta­lolta selkeä toimek­sianto kehys­rii­heen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo näkee halli­tuk­sen puoli­väli-istun­non päätök­set selkeänä toimek­sian­tona maalis­kuun 21. päivänä pidet­tä­vään kehys­rii­heen.

?Halli­tus sopi yhdessä askel­mer­keistä maalis­kuun neuvot­te­luun. Nyt on muutama viikko aikaa tehdä konkreet­ti­set esityk­set kehys­rii­heen. Halli­tuk­sen yhtei­nen näke­mys kasvun ja työl­li­syy­den paran­ta­mi­sesta, työurien piden­tä­mi­sestä, julki­sen sekto­rin tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­sesta sekä velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­sesta on vahva? Orpo kertoo.

?Näillä linjauk­silla kehys­rii­hen tavoi­te­taso on oikealla eli korkealla tasolla. Yritys­ve­ro­tuk­sen kannus­ta­vuu­den, työurien piden­tä­mi­sen ja kunta- ja sote­uu­dis­tuk­sen osalta halli­tus on sitou­tu­nut merkit­tä­viin päätök­siin maalis­kuun riihestä. Todel­li­nen puris­tus päätök­sistä on vielä edessä? Orpo toteaa.

Tänään annet­tiin suun­ta­vii­vat työelä­ke­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­selle. Halli­tus on sitou­tu­nut eläke­uu­dis­tuk­sen sisäl­löl­li­seen valmis­te­luun siten, että lain­sää­däntö tulee voimaan vuoden 2017 alusta.

?Työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen on kokoon­nut­tava nopeasti. Halli­tuk­sen päivän linjauk­set antoi­vat vahvan vies­tin työmark­ki­na­jär­jes­töille työl­li­syyttä ja talous­kas­vua tuke­vien sopi­mus­ten teke­mi­seksi? Orpo vaatii.

?On hyvä, että Sääty­ta­lolla saatiin kannan­otto jouhe­vasti valmiiksi. Tästä on hyvä lähteä teke­mään valmis­te­lua maalis­kuun kehys­rii­heen. Tule­vat viikot ovat halli­tuk­selle työn­täy­tei­siä ja Suomelle tärkeitä? Orpo painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content