Kokoomus.fi
Petteri Orpo: Sääty­ta­lolta selkeä toimek­sianto kehys­riiheen

Petteri Orpo: Sääty­ta­lolta selkeä toimek­sianto kehys­riiheen

Julkaistu: 28.2.13 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpo näkee halli­tuksen puoliväli-istunnon päätökset selkeänä toimek­siantona maaliskuun 21. päivänä pidet­tävään kehys­riiheen.

?Hallitus sopi yhdessä askel­mer­keistä maaliskuun neuvot­teluun. Nyt on muutama viikko aikaa tehdä konkreet­tiset esitykset kehys­riiheen. Halli­tuksen yhteinen näkemys kasvun ja työlli­syyden paran­ta­mi­sesta, työurien piden­tä­mi­sestä, julkisen sektorin tuotta­vuuden paran­ta­mi­sesta sekä velkaan­tu­misen taitta­mi­sesta on vahva? Orpo kertoo.

?Näillä linjauk­silla kehys­riihen tavoi­tetaso on oikealla eli korkealla tasolla. Yritys­ve­ro­tuksen kannus­ta­vuuden, työurien piden­tä­misen ja kunta- ja soteuu­dis­tuksen osalta hallitus on sitou­tunut merkit­täviin päätöksiin maaliskuun riihestä. Todel­linen puristus päätök­sistä on vielä edessä? Orpo toteaa.

Tänään annettiin suunta­viivat työelä­ke­jär­jes­telmän kehit­tä­mi­selle. Hallitus on sitou­tunut eläke­uu­dis­tuksen sisäl­löl­liseen valmis­teluun siten, että lainsää­däntö tulee voimaan vuoden 2017 alusta.

?Työmark­ki­na­jär­jes­töjen on kokoon­nuttava nopeasti. Halli­tuksen päivän linjaukset antoivat vahvan viestin työmark­ki­na­jär­jes­töille työlli­syyttä ja talous­kasvua tukevien sopimusten tekemi­seksi? Orpo vaatii.

?On hyvä, että Sääty­ta­lolla saatiin kannanotto jouhe­vasti valmiiksi. Tästä on hyvä lähteä tekemään valmis­telua maaliskuun kehys­riiheen. Tulevat viikot ovat halli­tuk­selle työntäy­teisiä ja Suomelle tärkeitä? Orpo painottaa.


Kokoomus.fi