Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Petteri Orpo: Sääty­ta­lolta selkeä toimek­sianto kehys­rii­heen

Petteri Orpo: Sääty­ta­lolta selkeä toimek­sianto kehys­rii­heen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo näkee halli­tuk­sen puoli­väli-istun­non päätök­set selkeänä toimek­sian­tona maalis­kuun 21. päivänä pidet­tä­vään kehys­rii­heen.

?Halli­tus sopi yhdessä askel­mer­keistä maalis­kuun neuvot­te­luun. Nyt on muutama viikko aikaa tehdä konkreet­ti­set esityk­set kehys­rii­heen. Halli­tuk­sen yhtei­nen näke­mys kasvun ja työl­li­syy­den paran­ta­mi­sesta, työurien piden­tä­mi­sestä, julki­sen sekto­rin tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­sesta sekä velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­sesta on vahva? Orpo kertoo.

?Näillä linjauk­silla kehys­rii­hen tavoi­te­taso on oikealla eli korkealla tasolla. Yritys­ve­ro­tuk­sen kannus­ta­vuu­den, työurien piden­tä­mi­sen ja kunta- ja sote­uu­dis­tuk­sen osalta halli­tus on sitou­tu­nut merkit­tä­viin päätök­siin maalis­kuun riihestä. Todel­li­nen puris­tus päätök­sistä on vielä edessä? Orpo toteaa.

Tänään annet­tiin suun­ta­vii­vat työelä­ke­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­selle. Halli­tus on sitou­tu­nut eläke­uu­dis­tuk­sen sisäl­löl­li­seen valmis­te­luun siten, että lain­sää­däntö tulee voimaan vuoden 2017 alusta.

?Työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen on kokoon­nut­tava nopeasti. Halli­tuk­sen päivän linjauk­set antoi­vat vahvan vies­tin työmark­ki­na­jär­jes­töille työl­li­syyttä ja talous­kas­vua tuke­vien sopi­mus­ten teke­mi­seksi? Orpo vaatii.

?On hyvä, että Sääty­ta­lolla saatiin kannan­otto jouhe­vasti valmiiksi. Tästä on hyvä lähteä teke­mään valmis­te­lua maalis­kuun kehys­rii­heen. Tule­vat viikot ovat halli­tuk­selle työn­täy­tei­siä ja Suomelle tärkeitä? Orpo painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content