• FI
 • SV
 • MENU
  Petteri Orpo: Suomi nousuun sään­te­lyä purka­malla
  Twiittaa

  Petteri Orpo: Suomi nousuun sään­te­lyä purka­malla

  Julkaistu: 09.12.2013 Uncategorized

  Pienet ja keski­suu­ret yrityk­set ovat Suomen talou­den selkä­ranka, koska noin 99 prosent­tia yrityk­sis­tämme työl­lis­tää alle 50 työn­te­ki­jää. Tuoreen tutki­muk­sen mukaan suury­ri­tys­ten osuus työl­lis­tä­jänä on jatku­vasti hiipu­massa koko maassa.

  Yritys­ten toimin­taym­pä­ristö on muut­tu­nut yhä haas­ta­vam­maksi paitsi kiris­ty­vän kansain­vä­li­sen kilpai­lun myös paisu­neen sään­te­lyn vuoksi. Vuosien saatossa säädös­mas­san paisu­mi­nen uhkaa jo muodos­taa vaka­vaa estettä talou­del­li­selle toime­liai­suu­delle.

  Ongelma koskee erityi­sesti pk-yrityk­siä, koska niiden mahdol­li­suu­det luovia sään­tö­vii­da­kossa ovat luon­nol­li­sesti suury­ri­tyk­siä pienem­mät. Siksi on tärkeää tarkas­tella, voidaanko jotain liian raskasta sään­te­lyä purkaa.

  Olen saanut paljon palau­tetta yrit­tä­jiltä esimer­kiksi yt-lain tuomista ongel­mista. Vuonna 2007 yt-lakia muutet­tiin siten, että sen piiriin otet­tiin myös 20?30 työn­te­ki­jää työl­lis­tä­vät yrityk­set. Tämä muutos on johta­nut siihen, että alle 20 hengen yrityk­set ovat halut­to­mia kasva­maan ja työl­lis­tä­mään lisää, koska tämä lisäisi yrit­tä­jälle aiheu­tu­vaa byro­kra­tiaa. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön tutki­muk­sissa on selvin­nyt lisäksi, ettei laajen­nettu yt-laki ole tuonut sille kaavail­tuja hyötyjä kuten epätyy­pil­lis­ten työsuh­tei­den vähen­ty­mistä.

  Kokoo­muk­selle vapaus ja siitä seuraava vastuu ovat aina olleet toimin­taa ohjaa­via arvoja. Siksi haluamme antaa vapautta ja vastuuta yksi­löille ja yrityk­sille vähen­tä­mällä valtion ja viran­omais­ten velvoit­teita. Tähän tähtää Kokoo­muk­sen käyn­nis­tä­mät normi­tal­koot.

  Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat kuun­te­le­vat yrit­tä­jiä

  Paras tieto yrit­tä­jän arjesta on tieten­kin yrit­tä­jillä itsel­lään. Siksi Kokoo­mus haluaa kuun­nella heitä. Näin tehdäk­semme kier­rämme joulu­kuun ja helmi­kuun väli­senä aikana ympäri Suomea tapaa­massa yrit­tä­jiä. Aloi­tamme kier­tu­eemme Helsin­gistä huomenna tiis­taina 10.12. Kaiken kaik­ki­aan järjes­tämme yrit­tä­jyys­kier­tu­een tapah­tu­mia kymmen­kunta ympäri Suomea.

  Katso kier­tue­ai­ka­taulu osoit­teesta yrittajyyskiertue.fi!

  Odotan jo innolla keskus­te­luita yrit­tä­jien kanssa kuul­lak­seni heidän ajatuk­si­aan yrit­tä­jyyttä edis­tä­viksi toimen­pi­teiksi. Vain työtä teke­mällä ja yrit­tä­mällä saamme Suomen talou­den kestä­välle pohjalle.

  Yrittäjyyskiertue