Petteri Orpo: Suomi nousuun sääntelyä purka­malla – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Suomi nousuun sääntelyä purka­malla

Petteri Orpo: Suomi nousuun sääntelyä purka­malla

Julkaistu: 09.12.2013 Uncategorized

Pienet ja keski­suuret yritykset ovat Suomen talouden selkä­ranka, koska noin 99 prosenttia yrityk­sis­tämme työllistää alle 50 työnte­kijää. Tuoreen tutki­muksen mukaan suury­ri­tysten osuus työllis­täjänä on jatku­vasti hiipu­massa koko maassa.

Yritysten toimin­taym­pä­ristö on muuttunut yhä haasta­vam­maksi paitsi kiris­tyvän kansain­vä­lisen kilpailun myös paisuneen sääntelyn vuoksi. Vuosien saatossa säädös­massan paisu­minen uhkaa jo muodostaa vakavaa estettä talou­del­li­selle toime­liai­suu­delle.

Ongelma koskee erityi­sesti pk-yrityksiä, koska niiden mahdol­li­suudet luovia sääntö­vii­da­kossa ovat luonnol­li­sesti suury­ri­tyksiä pienemmät. Siksi on tärkeää tarkas­tella, voidaanko jotain liian raskasta sääntelyä purkaa.

Olen saanut paljon palau­tetta yrittä­jiltä esimer­kiksi yt-lain tuomista ongel­mista. Vuonna 2007 yt-lakia muutettiin siten, että sen piiriin otettiin myös 20?30 työnte­kijää työllis­tävät yritykset. Tämä muutos on johtanut siihen, että alle 20 hengen yritykset ovat halut­tomia kasvamaan ja työllis­tämään lisää, koska tämä lisäisi yrittä­jälle aiheu­tuvaa byrokratiaa. Työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriön tutki­muk­sissa on selvinnyt lisäksi, ettei laajen­nettu yt-laki ole tuonut sille kaavailtuja hyötyjä kuten epätyy­pil­listen työsuh­teiden vähen­ty­mistä.

Kokoo­muk­selle vapaus ja siitä seuraava vastuu ovat aina olleet toimintaa ohjaavia arvoja. Siksi haluamme antaa vapautta ja vastuuta yksilöille ja yrityk­sille vähen­tä­mällä valtion ja viran­omaisten velvoit­teita. Tähän tähtää Kokoo­muksen käynnis­tämät normi­talkoot.

Kokoo­muksen kansan­edus­tajat kuunte­levat yrittäjiä

Paras tieto yrittäjän arjesta on tietenkin yrittä­jillä itsellään. Siksi Kokoomus haluaa kuunnella heitä. Näin tehdäk­semme kierrämme joulukuun ja helmikuun välisenä aikana ympäri Suomea tapaa­massa yrittäjiä. Aloitamme kiertu­eemme Helsin­gistä huomenna tiistaina 10.12. Kaiken kaikkiaan järjes­tämme yrittä­jyys­kier­tueen tapah­tumia kymmen­kunta ympäri Suomea.

Katso kiertue­ai­ka­taulu osoit­teesta yrittajyyskiertue.fi!

Odotan jo innolla keskus­te­luita yrittäjien kanssa kuullakseni heidän ajatuk­siaan yrittä­jyyttä edistä­viksi toimen­pi­teiksi. Vain työtä tekemällä ja yrittä­mällä saamme Suomen talouden kestä­välle pohjalle.

Yrittäjyyskiertue


Kokoomus.fi