Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / opetus

opetus

5.3.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Jokai­sella lapsella pitää olla mahdol­li­suu­det mihin vain

Suoma­lai­nen koulu on pape­rilla hyvä, mutta todel­li­suu­dessa se on vielä parempi. Miten pidämme sen sellai­sena myös jatkossa? Miten puolue­sih­tee­rin perheessä

26.3.2020

Poik­keus­a­jan podcast: opet­taja Mirja Lind­holm ja Sari Multala /​/​ jakso 2

Korona on siir­tä­nyt suoma­lai­set alakou­lu­lai­set­kin etäope­tuk­sen aikaan. Miten opetus sujuu poik­keus­ai­kana? Samaan aikaan tilanne aset­taa haas­teita myös vanhem­mille. Etätöitä täytyy

1.4.2019

Sanni Grahn-Laaso­nen: Liik­kuva koulu laajen­net­tava kaikille koulu­tusas­teille

Liik­ku­mat­to­muu­desta Suomelle aiheu­tu­vat kustan­nuk­set laske­taan miljar­deissa. Liikunta on elin­tär­keä osa ihmi­sen tervey­den ja työky­vyn yllä­pi­toa. Opetus­mi­nis­teri, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­­nen

12.10.2018

Omille siiville – syrjäy­ty­mi­sen ehkäisy

Edus­kun­ta­puo­lu­eet julkai­si­vat perjan­taina 12.10.2018 ratkai­sunsa, joilla ehkäis­tään nuor­ten syrjäy­ty­mistä seuraa­valla halli­tus­kau­della. Ratkai­sut esitel­tiin osana Suomen Nuori­so­yh­teis­työ - Allianssi ry:n järjes­tä­mää

6.4.2016

Minis­teri Grahn-Laaso­sen vastaus väli­ky­sy­myk­seen

Suomi täyt­tää ensi vuonna 100 vuotta. Kansal­lis­ru­noi­li­jamme kirjoitti Maamme-laulun sanoi­hin köyhästä maasta. 2000-luvun alussa, kun talous kohisi ja vienti veti,

19.2.2016

Grahn-Laaso­nen: Lapsia­sia­val­tuu­te­tun huoli on aihee­ton

Halli­tus kertoi keski­viik­kona suun­ni­tel­mista kuntien tehtä­vien vähen­tä­mi­seksi. Osana hallin­non ja byro­kra­tian purka­mista joiden­kin koulu­maa­il­man suun­ni­tel­mien ja sään­tö­jen laati­mis­vel­voit­teesta luovut­tai­siin. Opetus-

17.2.2016

Grahn-Laaso­nen kuntien tehtä­vien purusta: Vähem­män byro­kra­tiaa, enem­män aikaa opet­ta­mi­seen

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen haluaa vapaut­taa opet­ta­jien aikaa enem­män opet­ta­mi­seen ja purkaa vuosien varrella kasau­tu­neita suun­nit­te­lu­vel­voit­teita ja pape­ri­työtä. Tänään

13.2.2016

Tule­vai­suus on uteliai­den, maailma muutos­myön­teis­ten

Puolue­hal­li­tuk­sen esitys puolue­ko­kouk­selle (26.5.2016) Tule­vai­suus on uteliai­den, maailma muutos­myön­teis­ten Kokoo­mus­lai­sen sivis­tys­po­li­tii­kan arvot ja peri­aat­teet “Nyky­ajan pyrki­mys­ten päämäärä on mahdol­li­sim­man laajo­jen

Skip to content