Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Sanni Grahn-Laaso­nen: Liik­kuva koulu laajen­net­tava kaikille koulu­tusas­teille

Sanni Grahn-Laaso­nen: Liik­kuva koulu laajen­net­tava kaikille koulu­tusas­teille

Julkaistu:

Liik­ku­mat­to­muu­desta Suomelle aiheu­tu­vat kustan­nuk­set laske­taan miljar­deissa. Liikunta on elin­tär­keä osa ihmi­sen tervey­den ja työky­vyn yllä­pi­toa. Opetus­mi­nis­teri, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen on tyyty­väi­nen Liik­kuva koulu –kärki­hank­keen tulok­siin ja haluaa tehdä liikun­nan lisää­mi­sestä koko kansan mission – Liik­kuva Suomi on hyvin­voiva Suomi.

Esimerk­kiä hyvin­voin­tia ja toimin­ta­ky­kyä paran­ta­valle liikun­ta­po­li­tii­kalle voitai­siin ottaa menneen halli­tus­kau­den kärki­hank­keesta, Liik­ku­vasta koulusta.

”Tavoit­teita hank­keelle oli kaksi: laajen­taa Liik­kuva koulu valta­kun­nal­li­seksi ja lisätä perus­kou­lui­käis­ten liik­ku­mista niin, että yhä useampi liik­kuisi tunnin päivässä. Nyt voin­kin ilolla todeta, että näissä tavoit­teissa on päästy eteen­päin! Liik­kuva koulu on ollut yksi tämän halli­tus­kau­den suurista menes­tys­ta­ri­noista”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Opetus­mi­nis­teri jatkaisi ja laajen­taisi liik­ku­vaa koulua jo seuraa­valla halli­tus­kau­della. Posi­tii­vi­sesta kehi­tyk­sestä huoli­matta aivan liian harva liik­kuu vielä­kään riit­tä­västi suosi­tuk­siin nähden.

”Liikun­nan ilon löytä­mi­nen ja liikun­nal­li­sen elämän­ta­van oppi­mi­nen voi olla pienestä kiinni. Hyvillä koke­muk­silla, taidok­kaalla opetuk­sella ja yhtei­söl­li­syy­dellä on tässä suuri rooli”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

”Liikun­ta­har­ras­tuk­sia tulee tuoda koulu­päi­vien yhtey­teen ja kannus­taa oppi­lai­tok­sia yhteis­työ­hön paikal­lis­ten urhei­luseu­ro­jen kanssa. Kun harras­tuk­sia on tarjolla koulu­päi­vän jälkeen mata­lalla kynnyk­sellä, on uuden lajin tai liikun­ta­muo­don löytä­mi­nen helpom­paa”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Liikun­nal­li­sen kult­tuu­rin raken­ta­mi­seen tarvi­taan meitä kaik­kia. Koulu­jen henki­lö­kun­nan koke­muk­set kerto­vat, että Liik­kuva koulu -toiminta on ollut hyödyl­listä myös oppi­mi­sen, viih­ty­vyy­den ja työrau­han kannalta. Grahn-Laaso­sen mukaan liik­ku­van koulun ”tunti liikun­taa päivässä” –peri­aa­tetta voitai­siin hyvin sovel­taa myös työpai­koilla.

”Liik­ku­van koulun menes­tys­ta­ri­naa on jatket­tava! Jo yli 90 prosent­tia Suomen perus­kou­luista on liik­ku­via kouluja. Seuraava askel on laajen­taa liik­kuva koulu valta­kun­nal­li­sesti myös varhais­kas­va­tuk­seen, toiselle asteelle ja korkea­kou­lui­hin!”

Lisä­tie­toja:
Erityi­sa­vus­taja Emmi Venä­läi­nen, puh. 0442811234

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content