Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sanni Grahn-Laasonen
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Grahn-Laaso­nen: Lapsia­sia­val­tuu­te­tun huoli on aihee­ton

Grahn-Laaso­nen: Lapsia­sia­val­tuu­te­tun huoli on aihee­ton

Julkaistu:

Halli­tus kertoi keski­viik­kona suun­ni­tel­mista kuntien tehtä­vien vähen­tä­mi­seksi. Osana hallin­non ja byro­kra­tian purka­mista joiden­kin koulu­maa­il­man suun­ni­tel­mien ja sään­tö­jen laati­mis­vel­voit­teesta luovut­tai­siin. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen pitää suun­taa oikeana.

Lisäksi pääl­lek­käi­siä velvoit­teita vähen­ne­tään, mutta oppi­lai­tos­ten pitää jatkos­sa­kin laatia suun­ni­telma opis­ke­li­joi­den suojaa­mi­seksi väki­val­lalta, kiusaa­mi­selta ja häirin­nältä osana opis­ke­lu­huol­to­suun­ni­tel­maa.

“Oppi­lai­tos­ten ja opet­ta­jien tehtä­väksi on vuosien varrella kasattu paljon hallin­nol­li­sia, osin myös pääl­lek­käi­siä tehtä­viä ja suun­ni­tel­mien laati­mista. Opet­ta­jat ovat esit­tä­neet huolen, että kaikki tämä pape­ri­työ­hön käytet­tävä aika on pois ajasta oppi­lai­den kanssa”, toteaa Grahn-Laaso­nen.

“Koulu­kiusaa­mi­sen ja syrjäy­ty­mi­sen torju­mi­sesta, koulu­rau­hasta, tasa-arvosta sekä yhden­ver­tai­suu­desta ei tingitä pisa­raa­kaan. Nämä tavoit­teet ovat entis­tä­kin vahvem­min sisällä syksyllä voimaan tule­vissa uusissa opetus­suun­ni­tel­missa, ja niiden noudat­ta­mi­nen on kouluille velvoit­ta­vaa jatkos­sa­kin”, jatkaa Grahn-Laaso­nen.

“Aikui­sen läsnä­olo estää kiusaa­mista ja järjes­tys­häi­riöitä parem­min kuin yksi­kään suun­ni­telma. Koulu­rau­haa turva­taan läsnä­ololla, välit­tä­mi­sellä, tarkoilla silmillä ja herkillä korvilla.”

“Suoma­lai­sen perus­kou­lun iso vahvuus on opet­ta­jien laajassa peda­go­gi­sessa vapau­dessa. Kuntia ei kiel­letä teke­mästä suun­ni­tel­mia, sään­töjä tai käyt­tä­mästä asia­kir­joja johta­mi­sen väli­neinä, jos ne ovat tarpeel­li­sia, mutta kaik­kia ei pako­teta samaan muot­tiin.”

Grahn-Laaso­sen mukaan osana perus­koulu-uudis­tuk­sen kärki­han­ketta opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riössä on valmis­te­lussa työryh­män perus­ta­mi­nen koulu­kiusaa­mi­sen torju­mi­sen tehos­ta­mi­seksi.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

14.3.2023

Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Koulu­tus ja osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den perusta. Suomen menes­tys on nojan­nut osaa­mis­pää­omaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoo­mus on

Skip to content