Grahn-Laasonen: Lapsia­sia­val­tuu­tetun huoli on aiheeton – kokoomus.fi
MENU
Sanni Grahn-Laasonen
Grahn-Laasonen: Lapsia­sia­val­tuu­tetun huoli on aiheeton

Grahn-Laasonen: Lapsia­sia­val­tuu­tetun huoli on aiheeton

Julkaistu: 19.02.2016 Uncategorized

Hallitus kertoi keski­viikkona suunni­tel­mista kuntien tehtävien vähen­tä­mi­seksi. Osana hallinnon ja byrokratian purka­mista joidenkin koulu­maa­ilman suunni­telmien ja sääntöjen laati­mis­vel­voit­teesta luovut­taisiin. Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen pitää suuntaa oikeana.

Lisäksi päällek­käisiä velvoit­teita vähen­netään, mutta oppilai­tosten pitää jatkos­sakin laatia suunni­telma opiske­li­joiden suojaa­mi­seksi väkival­lalta, kiusaa­mi­selta ja häirin­nältä osana opiske­lu­huol­to­suun­ni­telmaa.

“Oppilai­tosten ja opettajien tehtä­väksi on vuosien varrella kasattu paljon hallin­nol­lisia, osin myös päällek­käisiä tehtäviä ja suunni­telmien laati­mista. Opettajat ovat esittäneet huolen, että kaikki tämä paperi­työhön käytettävä aika on pois ajasta oppilaiden kanssa”, toteaa Grahn-Laasonen.

“Koulu­kiusaa­misen ja syrjäy­ty­misen torju­mi­sesta, koulu­rau­hasta, tasa-arvosta sekä yhden­ver­tai­suu­desta ei tingitä pisaraakaan. Nämä tavoitteet ovat entis­täkin vahvemmin sisällä syksyllä voimaan tulevissa uusissa opetus­suun­ni­tel­missa, ja niiden noudat­ta­minen on kouluille velvoit­tavaa jatkos­sakin”, jatkaa Grahn-Laasonen.

“Aikuisen läsnäolo estää kiusaa­mista ja järjes­tys­häi­riöitä paremmin kuin yksikään suunni­telma. Koulu­rauhaa turvataan läsnä­ololla, välit­tä­mi­sellä, tarkoilla silmillä ja herkillä korvilla.”

“Suoma­laisen perus­koulun iso vahvuus on opettajien laajassa pedago­gi­sessa vapau­dessa. Kuntia ei kielletä tekemästä suunni­telmia, sääntöjä tai käyttä­mästä asiakirjoja johta­misen välineinä, jos ne ovat tarpeel­lisia, mutta kaikkia ei pakoteta samaan muottiin.”

Grahn-Laasosen mukaan osana perus­koulu-uudis­tuksen kärki­han­ketta opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riössä on valmis­te­lussa työryhmän perus­ta­minen koulu­kiusaa­misen torju­misen tehos­ta­mi­seksi.

 


Kokoomus.fi