Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Grahn-Laaso­nen kuntien tehtä­vien purusta: Vähem­män byro­kra­tiaa, enem­män aikaa opet­ta­mi­seen

Grahn-Laaso­nen kuntien tehtä­vien purusta: Vähem­män byro­kra­tiaa, enem­män aikaa opet­ta­mi­seen

Julkaistu:

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen haluaa vapaut­taa opet­ta­jien aikaa enem­män opet­ta­mi­seen ja purkaa vuosien varrella kasau­tu­neita suun­nit­te­lu­vel­voit­teita ja pape­ri­työtä.

Tänään julkis­te­tussa halli­tuk­sen kuntien tehtä­vien keven­tä­mis­oh­jel­massa uudis­te­taan oppi­las- ja opis­ke­li­ja­huol­to­la­kia ja pois­te­taan pääl­lek­käi­siä suun­nit­te­lu­vel­voit­teita. Lisäksi opetusta koske­vaa tiedon­ke­ruuta yhdis­te­tään, mikä vähen­tää hallin­nol­lista työtä oppi­lai­tok­sissa.

“Oppi­lai­tos­ten ja opet­ta­jien tehtä­väksi on vuosien varrella kasattu paljon hallin­nol­li­sia, osin myös pääl­lek­käi­siä tehtä­viä ja suun­ni­tel­mien laati­mista. Kaikki tämä pape­ri­työ on pois ajasta oppi­lai­den kanssa. Siksi pidän tärkeänä, että pääl­lek­käi­syyttä ja byro­kra­tiaa pure­taan ja vapau­te­taan enem­män aikaa opet­ta­mi­seen. Tätä ovat toivo­neet niin opet­ta­jat kuin koulu­tuk­sen järjes­tä­jät­kin”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Hän pitää kuiten­kin tärkeänä, että tavoit­teista, kuten koulu­kiusaa­mi­sen ja syrjäy­ty­mi­sen torju­mi­sesta, tasa-arvosta, yhden­ver­tai­suu­desta, ei tingitä pisa­raa­kaan. Nämä tavoit­teet ovat entis­tä­kin vahvem­min sisällä syksyllä voimaan tule­vissa uusissa opetus­suun­ni­tel­missa.

“Kun opet­ta­jilla on aikaa oppi­laille, myös näissä tavoit­teissa pääs­tään parem­piin tulok­siin”, Grahn-Laaso­nen uskoo.

“Jatkossa kunnilla ja koulu­tuk­sen järjes­tä­jille on suurempi toimin­ta­va­paus päät­tää, miten he paikal­li­sesti suun­nit­te­le­vat toimin­taansa. Tämä on linjassa sen vahvuu­den kanssa, että Suomessa opet­ta­jilla on laaja peda­go­gi­nen vapaus omassa työs­sään.”

Kuntien tehtä­vien purka­mi­nen miljar­dilla eurolla sisäl­tyy halli­tuk­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen ohjel­maan. Sama tavoite oli myös edel­li­sellä halli­tuk­sella, mutta silloin työ ei eden­nyt.

Julki­sen sekto­rin ammat­tien kelpoi­suus­vaa­ti­muk­sia väljen­ne­tään ja työn­ja­koa uudis­te­taan. Kelpoi­suuk­sien keven­tä­mi­nen ei koske opet­ta­jia ja lasten­tar­han­opet­ta­jia. Se on Grahn-Laaso­sen mukaan ehdo­ton kynnys­ky­sy­mys, josta ei voida tinkiä.

“Suoma­lai­sen koulu­tus­jär­jes­tel­män iso vahvuus on korkeasti koulu­te­tuissa opet­ta­jis­samme. Poike­ten monista Euroo­pan maista meillä esimer­kiksi luokan­opet­ta­jat ovat mais­te­ri­ta­son koulu­tuk­sen saaneita peda­go­geja ja kehit­tä­jiä omassa työs­sään. Tästä vahvuu­desta on pidet­tävä kiinni”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

“Toinen suoma­lai­nen ‘erikoi­suus’ on opet­ta­jiemme laaja peda­go­gi­nen vapaus. Näistä molem­mista vahvuuk­sista meidän pitää huoleh­tia, jotta olemme jatkos­sa­kin korkean osaa­mi­sen ja moder­nin oppi­mi­sen kärki­maa.”

Opet­ta­jille on luvassa uusia jous­ta­via polkuja oman osaa­mi­sensa vahvis­ta­mi­seen. Halli­tus on käyn­nis­tä­nyt opet­ta­jan perus- ja täyden­nys­kou­lu­tuk­sen uudis­tuk­sen. Lisäksi mahdol­li­suuk­sia lisä­opin­toi­hin yliopis­tossa tarjo­taan kaksois­kel­poi­suu­den saami­seksi luokan- ja aineen­opet­ta­jaksi tai päte­vöi­ty­mi­seksi uusiin opetet­ta­viin ainei­siin.

Kuntien tehtä­vien keven­tä­mis­oh­jel­maan liit­tyy myös kirjaus kuntien laajem­masta toimin­ta­va­pau­desta sivis­tys-, liikunta-, nuoriso- ja kult­tuu­ri­pal­ve­luissa.

“Se ei kyllä muuta nyky­ti­laa, sillä jo nyky­lait ovat väljiä puite­la­keja, jotka anta­vat jo nyt runsaasti toimin­ta­va­pautta palve­lu­jen järjes­tä­mi­seen. Liikunta-, nuoriso- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen järjes­tä­mi­nen turva­taan jatkos­sa­kin. Tule­vai­suu­den kunnille tämä palve­lut ovat yhtä tärkeäm­piä elin­voi­ma­te­ki­jöitä, joihin kannat­taa panos­taa. Halli­tuk­sen ohjel­massa ei ole uusia suoria leik­kauk­sia kult­tuu­riin. Se on tärkeä valinta”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

14.3.2023

Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Koulu­tus ja osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den perusta. Suomen menes­tys on nojan­nut osaa­mis­pää­omaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoo­mus on

Skip to content