Grahn-Laasonen kuntien tehtävien purusta: Vähemmän byrokratiaa, enemmän aikaa opetta­miseen – kokoomus.fi
MENU
Grahn-Laasonen kuntien tehtävien purusta: Vähemmän byrokratiaa, enemmän aikaa opetta­miseen

Grahn-Laasonen kuntien tehtävien purusta: Vähemmän byrokratiaa, enemmän aikaa opetta­miseen

Julkaistu: 17.02.2016 Uncategorized

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen haluaa vapauttaa opettajien aikaa enemmän opetta­miseen ja purkaa vuosien varrella kasau­tu­neita suunnit­te­lu­vel­voit­teita ja paperi­työtä.

Tänään julkis­te­tussa halli­tuksen kuntien tehtävien keven­tä­mis­oh­jel­massa uudis­tetaan oppilas- ja opiske­li­ja­huol­to­lakia ja poistetaan päällek­käisiä suunnit­te­lu­vel­voit­teita. Lisäksi opetusta koskevaa tiedon­ke­ruuta yhdis­tetään, mikä vähentää hallin­nol­lista työtä oppilai­tok­sissa.

“Oppilai­tosten ja opettajien tehtä­väksi on vuosien varrella kasattu paljon hallin­nol­lisia, osin myös päällek­käisiä tehtäviä ja suunni­telmien laati­mista. Kaikki tämä paperityö on pois ajasta oppilaiden kanssa. Siksi pidän tärkeänä, että päällek­käi­syyttä ja byrokratiaa puretaan ja vapau­tetaan enemmän aikaa opetta­miseen. Tätä ovat toivoneet niin opettajat kuin koulu­tuksen järjes­tä­jätkin”, Grahn-Laasonen sanoo.

Hän pitää kuitenkin tärkeänä, että tavoit­teista, kuten koulu­kiusaa­misen ja syrjäy­ty­misen torju­mi­sesta, tasa-arvosta, yhden­ver­tai­suu­desta, ei tingitä pisaraakaan. Nämä tavoitteet ovat entis­täkin vahvemmin sisällä syksyllä voimaan tulevissa uusissa opetus­suun­ni­tel­missa.

“Kun opetta­jilla on aikaa oppilaille, myös näissä tavoit­teissa päästään parempiin tuloksiin”, Grahn-Laasonen uskoo.

“Jatkossa kunnilla ja koulu­tuksen järjes­tä­jille on suurempi toimin­ta­vapaus päättää, miten he paikal­li­sesti suunnit­te­levat toimin­taansa. Tämä on linjassa sen vahvuuden kanssa, että Suomessa opetta­jilla on laaja pedago­ginen vapaus omassa työssään.”

Kuntien tehtävien purka­minen miljar­dilla eurolla sisältyy halli­tuksen talouden tasapai­not­ta­misen ohjelmaan. Sama tavoite oli myös edelli­sellä halli­tuk­sella, mutta silloin työ ei edennyt.

Julkisen sektorin ammattien kelpoi­suus­vaa­ti­muksia väljen­netään ja työnjakoa uudis­tetaan. Kelpoi­suuksien keven­tä­minen ei koske opettajia ja lasten­tar­han­opet­tajia. Se on Grahn-Laasosen mukaan ehdoton kynnys­ky­symys, josta ei voida tinkiä.

“Suoma­laisen koulu­tus­jär­jes­telmän iso vahvuus on korkeasti koulu­te­tuissa opetta­jis­samme. Poiketen monista Euroopan maista meillä esimer­kiksi luokan­opet­tajat ovat maiste­ri­tason koulu­tuksen saaneita pedagogeja ja kehit­täjiä omassa työssään. Tästä vahvuu­desta on pidettävä kiinni”, Grahn-Laasonen sanoo.

“Toinen suoma­lainen ‘erikoisuus’ on opetta­jiemme laaja pedago­ginen vapaus. Näistä molem­mista vahvuuk­sista meidän pitää huolehtia, jotta olemme jatkos­sakin korkean osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa.”

Opetta­jille on luvassa uusia joustavia polkuja oman osaami­sensa vahvis­ta­miseen. Hallitus on käynnis­tänyt opettajan perus- ja täyden­nys­kou­lu­tuksen uudis­tuksen. Lisäksi mahdol­li­suuksia lisäopin­toihin yliopis­tossa tarjotaan kaksois­kel­poi­suuden saami­seksi luokan- ja aineen­opet­ta­jaksi tai pätevöi­ty­mi­seksi uusiin opetet­taviin aineisiin.

Kuntien tehtävien keven­tä­mis­oh­jelmaan liittyy myös kirjaus kuntien laajem­masta toimin­ta­va­pau­desta sivistys-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuu­ri­pal­ve­luissa.

“Se ei kyllä muuta nykytilaa, sillä jo nykylait ovat väljiä puite­lakeja, jotka antavat jo nyt runsaasti toimin­ta­va­pautta palve­lujen järjes­tä­miseen. Liikunta-, nuoriso- ja kulttuu­ri­pal­ve­lujen järjes­tä­minen turvataan jatkos­sakin. Tulevai­suuden kunnille tämä palvelut ovat yhtä tärkeämpiä elinvoi­ma­te­ki­jöitä, joihin kannattaa panostaa. Halli­tuksen ohjel­massa ei ole uusia suoria leikkauksia kulttuuriin. Se on tärkeä valinta”, Grahn-Laasonen sanoo.

 


Kokoomus.fi