Grahn-Laaso­nen kuntien tehtä­vien purusta: Vähem­män byro­kra­tiaa, enem­män aikaa opet­ta­mi­seen

Julkaistu: 17.02.2016

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen haluaa vapaut­taa opet­ta­jien aikaa enem­män opet­ta­mi­seen ja purkaa vuosien varrella kasau­tu­neita suun­nit­te­lu­vel­voit­teita ja pape­ri­työtä.

Tänään julkis­te­tussa halli­tuk­sen kuntien tehtä­vien keven­tä­mis­oh­jel­massa uudis­te­taan oppi­las- ja opis­ke­li­ja­huol­to­la­kia ja pois­te­taan pääl­lek­käi­siä suun­nit­te­lu­vel­voit­teita. Lisäksi opetusta koske­vaa tiedon­ke­ruuta yhdis­te­tään, mikä vähen­tää hallin­nol­lista työtä oppi­lai­tok­sissa.

“Oppi­lai­tos­ten ja opet­ta­jien tehtä­väksi on vuosien varrella kasattu paljon hallin­nol­li­sia, osin myös pääl­lek­käi­siä tehtä­viä ja suun­ni­tel­mien laati­mista. Kaikki tämä pape­ri­työ on pois ajasta oppi­lai­den kanssa. Siksi pidän tärkeänä, että pääl­lek­käi­syyttä ja byro­kra­tiaa pure­taan ja vapau­te­taan enem­män aikaa opet­ta­mi­seen. Tätä ovat toivo­neet niin opet­ta­jat kuin koulu­tuk­sen järjes­tä­jät­kin”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Hän pitää kuiten­kin tärkeänä, että tavoit­teista, kuten koulu­kiusaa­mi­sen ja syrjäy­ty­mi­sen torju­mi­sesta, tasa-arvosta, yhden­ver­tai­suu­desta, ei tingitä pisa­raa­kaan. Nämä tavoit­teet ovat entis­tä­kin vahvem­min sisällä syksyllä voimaan tule­vissa uusissa opetus­suun­ni­tel­missa.

“Kun opet­ta­jilla on aikaa oppi­laille, myös näissä tavoit­teissa pääs­tään parem­piin tulok­siin”, Grahn-Laaso­nen uskoo.

“Jatkossa kunnilla ja koulu­tuk­sen järjes­tä­jille on suurempi toimin­ta­va­paus päät­tää, miten he paikal­li­sesti suun­nit­te­le­vat toimin­taansa. Tämä on linjassa sen vahvuu­den kanssa, että Suomessa opet­ta­jilla on laaja peda­go­gi­nen vapaus omassa työs­sään.”

Kuntien tehtä­vien purka­mi­nen miljar­dilla eurolla sisäl­tyy halli­tuk­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen ohjel­maan. Sama tavoite oli myös edel­li­sellä halli­tuk­sella, mutta silloin työ ei eden­nyt.

Julki­sen sekto­rin ammat­tien kelpoi­suus­vaa­ti­muk­sia väljen­ne­tään ja työn­ja­koa uudis­te­taan. Kelpoi­suuk­sien keven­tä­mi­nen ei koske opet­ta­jia ja lasten­tar­han­opet­ta­jia. Se on Grahn-Laaso­sen mukaan ehdo­ton kynnys­ky­sy­mys, josta ei voida tinkiä.

“Suoma­lai­sen koulu­tus­jär­jes­tel­män iso vahvuus on korkeasti koulu­te­tuissa opet­ta­jis­samme. Poike­ten monista Euroo­pan maista meillä esimer­kiksi luokan­opet­ta­jat ovat mais­te­ri­ta­son koulu­tuk­sen saaneita peda­go­geja ja kehit­tä­jiä omassa työs­sään. Tästä vahvuu­desta on pidet­tävä kiinni”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

“Toinen suoma­lai­nen ‘erikoi­suus’ on opet­ta­jiemme laaja peda­go­gi­nen vapaus. Näistä molem­mista vahvuuk­sista meidän pitää huoleh­tia, jotta olemme jatkos­sa­kin korkean osaa­mi­sen ja moder­nin oppi­mi­sen kärki­maa.”

Opet­ta­jille on luvassa uusia jous­ta­via polkuja oman osaa­mi­sensa vahvis­ta­mi­seen. Halli­tus on käyn­nis­tä­nyt opet­ta­jan perus- ja täyden­nys­kou­lu­tuk­sen uudis­tuk­sen. Lisäksi mahdol­li­suuk­sia lisä­opin­toi­hin yliopis­tossa tarjo­taan kaksois­kel­poi­suu­den saami­seksi luokan- ja aineen­opet­ta­jaksi tai päte­vöi­ty­mi­seksi uusiin opetet­ta­viin ainei­siin.

Kuntien tehtä­vien keven­tä­mis­oh­jel­maan liit­tyy myös kirjaus kuntien laajem­masta toimin­ta­va­pau­desta sivis­tys-, liikunta-, nuoriso- ja kult­tuu­ri­pal­ve­luissa.

“Se ei kyllä muuta nyky­ti­laa, sillä jo nyky­lait ovat väljiä puite­la­keja, jotka anta­vat jo nyt runsaasti toimin­ta­va­pautta palve­lu­jen järjes­tä­mi­seen. Liikunta-, nuoriso- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen järjes­tä­mi­nen turva­taan jatkos­sa­kin. Tule­vai­suu­den kunnille tämä palve­lut ovat yhtä tärkeäm­piä elin­voi­ma­te­ki­jöitä, joihin kannat­taa panos­taa. Halli­tuk­sen ohjel­massa ei ole uusia suoria leik­kauk­sia kult­tuu­riin. Se on tärkeä valinta”, Grahn-Laaso­nen sanoo.