Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / kilpailukyky

kilpailukyky

18.9.2020

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen halli­tus­oh­jel­man talous- ja työl­li­syys­ta­voit­tei­den hylkää­mi­sestä

Kokoo­muk­sen, Perus­suo­ma­lais­ten, KD:n ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tus­oh­jel­man talous- ja työl­li­syys­ta­voit­tei­den hylkää­mi­sestä. Edus­kun­ta­ryh­mien mielestä halli­tuk­sen talous­po­li­tiikka ei ole

2.12.2015

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Halli­tuk­sen vietävä kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ketti maaliin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan, kansan­edus­taja Arto Sato­sen mukaan on vali­tet­ta­vaa, ettei yhteis­kun­ta­kun­ta­so­pi­musta synty­nyt useam­masta yrityk­sestä huoli­matta. Sato­sen mukaan halli­tuk­sen on tässä

30.9.2015

Sato­nen: Uudis­tuk­set tehdään jotta suoma­lai­silla olisi työtä

Tosi­asioita ei pääse pakoon. Julki­sessa talou­dessa on kymme­nen miljar­din kestä­vyys­vaje. Velaksi elämi­nen jatkuu seit­se­mättä vuotta, eikä selviä merk­kejä kään­teestä ole.

29.3.2015

Toivakka: Vienti perus­tuu yritys­ten kilpai­lu­ky­kyyn, ei julki­seen tukeen

Keski­viik­kona vien­ni­ne­dis­tä­mis­mat­kalta Meksi­kosta ja Yhdys­val­loista palan­nut ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen, että vaali­kes­kus­te­lussa puhu­taan myös vien­nistä. Yrit­tä­jä­taus­tai­nen Toivakka arvos­taa, että

16.3.2015

Orpo: Uusi tapa tehdä työtä vaatii uudet peli­sään­nöt

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo kiit­te­lee Akavan esitystä työai­ka­lain koko­nai­suu­dis­tuk­sesta. Akava on tänään esit­tä­nyt, että työai­ka­la­kiin tehtäi­siin koko­nai­suu­dis­tus, joka mahdol­lis­taisi

13.3.2015

Edus­kun­ta­ryhmä: EU:n edul­li­sin sähkö suoma­lai­selle teol­li­suu­delle!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä haluaa Suomen ener­gia­po­li­tii­kan yhdeksi kärki­ta­voit­teeksi EU:n edul­li­sim­man sähkön saami­sen teol­li­suu­delle vuoteen 2030 mennessä. ?Työn pitää olla kaikessa päätök­sen­teossa

6.11.2012

Kilpai­lu­ky­kyä, kasvua, työpaik­koja

Vierai­lin kesä­kuussa Salossa, jota koet­te­lee Nokian rajut irti­sa­no­mi­set. Työn­te­ki­jöi­den mielissä oli hyvin vaka­via kysy­myk­siä: kuinka pärjätä jatkossa, mistä rahat asun­to­lai­nan

Skip to content