Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kilpai­lu­ky­kyä, kasvua, työpaik­koja

Kilpai­lu­ky­kyä, kasvua, työpaik­koja

Julkaistu:

Vierai­lin kesä­kuussa Salossa, jota koet­te­lee Nokian rajut irti­sa­no­mi­set. Työn­te­ki­jöi­den mielissä oli hyvin vaka­via kysy­myk­siä: kuinka pärjätä jatkossa, mistä rahat asun­to­lai­nan lyhen­nyk­siin ja mistä uusi työpaikka?

Vali­tet­ta­vasti yhä useam­pien suoma­lais­ten kodeissa pohdi­taan tänä vuonna samoja kysy­myk­siä. SAK:n yhteen­ve­don mukaan yritys­ten ilmoit­tama irti­sa­no­mis­tarve on kaksin­ker­tai­nen viime vuoteen verrat­tuna.

Vien­ti­teol­li­suu­den uudet tilauk­set ovat pudon­neet viiden­nek­sen viime vuodesta. Yritys­ten kannat­ta­vuus on heiken­ty­nyt ja yritys­ten maksa­mat tulo­ve­rot ovat tänä vuonna laske­neet 13 prosent­tia.

Eurooppa on usei­den arvioi­den mukaan ajau­tu­nut uuteen taan­tu­maan. Taan­tu­man toden­nä­köi­syys myös Suomessa kasvaa.

Suomen rumat luvut kerto­vat yritys­ten kilpai­lu­ky­ky­on­gel­masta. Kitu­li­aan kasvun oloissa vain kilpai­lu­ky­kyi­sim­mät yrityk­set pärjää­vät. Suomen kustan­nus­kil­pai­lu­kyky on heiken­ty­nyt suhteessa kilpai­li­ja­mai­himme ja vaih­to­tase on ajau­tu­nut alijää­mäi­seksi.

Yritys­ten kilpai­lu­ky­vyn heik­ke­ne­mi­nen tarkoit­taa sitä, että tava­rat ja palve­lut eivät pärjää kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa. Tämä tarkoit­taa, että työn­te­ki­jöitä joudu­taan irti­sa­no­maan ja uusia työpaik­koja syntyy aiem­paa vähem­män. Kun yrityk­set maksa­vat vähem­män palk­koja ja teke­vät vähem­män voit­toa, myös yhteis­kun­nan vero­tu­lot vähe­ne­vät. Mitä huonom­min yrityk­sillä menee, sitä heikompi on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tus­pohja.

Nyt on tosi kyseessä. Suomi on veden­ja­ka­jalla. Tämän vuoksi etsimme halli­tuk­sessa joka päivä vastauk­sia salo­lai­sen työn­te­ki­jän kysy­myk­seen: mistä uusia työpaik­koja?

Toimiin on jo ryhdytty. Yhtei­sö­ve­roa on halli­tus­kau­della keven­netty puoli­toista prosent­tiyk­sik­köä. Käyt­töön on otettu teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyä paran­tava ener­gia­ve­ro­leik­kuri. Infor­maa­tio­tek­no­lo­gia-alan toimin­tae­del­ly­tyk­siä on paran­nettu.

Vuoden alusta otetaan käyt­töön uusien työpaik­ko­jen luomi­seksi yritys­ten vero­kan­nus­ti­mia, kuten tutki­mus- ja kehi­tys­kan­nus­tin ja pääoma­si­joit­ta­mi­sen kannus­tin. Lisäksi halli­tus tekee päätök­siä, joilla lieven­ne­tään rikki­di­rek­tii­vin haital­li­sia vaiku­tuk­sia yritys­ten kannat­ta­vuu­teen.

Tämä ei kuiten­kaan vielä riitä. Halli­tus linjaa helmi­kuun puoli­vä­li­rii­hes­sään kasvua ja kilpai­lu­ky­kyä vahvis­ta­via toimen­pi­teitä ja satsauk­sia niihin. Loppu­vuo­den kuluessa halli­tus muodos­taa yhtei­sen näke­myk­sen kasvun ja kilpai­lu­ky­vyn tilan­teesta ja tule­vai­suu­desta. Tarkas­te­lussa ovat esimer­kiksi julki­sen sekto­rin tehok­kuus, yrityk­set ja inves­toin­nit sekä työvoima ja inhi­mil­li­nen pääoma. Tämän arvion pohjalta ryhdy­tään laajasti yhteis­kun­nan eri sekto­reilta koot­tui­hin toimen­pi­tei­siin kasvun ja työl­li­syy­den paran­ta­mi­seksi.

Meno­li­säyk­siin tai suuriin veron­ke­ven­nyk­siin ei tässä tilan­teessa ole mahdol­li­suuk­sia. Valtio velkaan­tuu tänä vuonna noin 9,2 miljar­dilla eurolla. Joka kuudes valtion käyt­tämä euro on jo nyt laina­ra­haa. Julki­sen talou­den tasa­pai­no­tus­ta­voit­teesta on pidet­tävä kiinni, jotta luot­ta­mus Suomea kohtaan säilyy ja säily­tämme parhaan mahdol­li­sen luot­to­luo­ki­tuk­sen. Tämä tarkoit­taa yrityk­sille esimer­kiksi vakaata toimin­taym­pä­ris­töä ja edul­lista rahoi­tusta sekä sitä kautta mahdol­li­suutta menes­tyä ja työl­lis­tää.

Tarvit­semme työn­te­ki­jöi­den ja työnan­ta­jien jako­lin­jat sekä eri puoluei­den raken­ta­mat raja-aidat ylit­tä­vän kansal­li­sen sitou­muk­sen kilpai­lu­ky­vyn, kasvun ja työpaik­ko­jen luomi­sesta. Vaikeassa tilan­teessa meidän suoma­lais­ten on kyet­tävä puhal­ta­maan yhteen hiileen!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content