Kokoomus.fi
Orpo: Uusi tapa tehdä työtä vaatii uudet pelisäännöt

Orpo: Uusi tapa tehdä työtä vaatii uudet pelisäännöt

Julkaistu: 16.3.15 Uutiset

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nisteri Petteri Orpo kiittelee Akavan esitystä työai­kalain kokonai­suu­dis­tuk­sesta. Akava on tänään esittänyt, että työai­ka­lakiin tehtäisiin kokonai­suu­distus, joka mahdol­lis­taisi työajoista sopimisen alakoh­tai­sesti työmark­ki­na­pöy­dissä. Sen mukaan nykyinen työai­kalaki on tehty suljettuun teolli­suusyh­teis­kuntaan, eikä se toimi nykypäivän globaa­lissa it- ja palve­lu­yh­teis­kun­nassa.

Kokoomus on jo pitkään pyrkinyt lisäämään paikal­lista sopimista.  Akavan analyysi siitä, että paikal­linen sopiminen edellyttää luotta­muksen lisää­mistä, sopimisen raken­teita ja henki­löstön edustajan vahvaa asemaa on oikea. Orpo ei myöskään usko, että jätti­jär­jestö on vastaus työelämän uudis­ta­miseen, hän uskoo enemmän paikal­li­suuteen ja joustoihin.

Orpo pitää selvänä, että työelämä on muuttunut. Tekno­logia on tehnyt työelä­mästä nopeampaa, rajat­to­mampaa ja liikku­vampaa. Työ ei ole enää aina sidottu paikkaan tai aikaan. On syntynyt uusi tapa tehdä työtä perin­teisen rinnalle.

“Suomen kilpai­lu­kyvyn paran­ta­minen vaatii käytän­tö­jemme päivit­tä­mistä. Työajoissa tulisi pyrkiä siihen, että hyvässä yhtei­sym­mär­ryk­sessä sovitaan järjes­tel­mästä, joka mahdol­listaa töiden tekemisen silloin, kun niitä on. Hiljai­sempana aikana voidaan pitää vapaata. Tämä vaatii molem­min­puo­lista jousta­vuutta ja luotta­musta työmark­ki­naos­a­puolten välillä. Suomen kansan­ta­louden kannalta kyse on siitä, kuinka suoma­laiset yritykset pärjäävät kansain­vä­li­sillä markki­noilla. Kotimaassa kyse on siitä, miten yritykset voivat parhaiten palvella asiak­kaita. Työnte­kijän kohdalla jousto voi tarkoittaa vaikkapa työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­misen helpot­ta­mista,” ministeri Orpo toteaa.

 


Kokoomus.fi