Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Uusi tapa tehdä työtä vaatii uudet peli­sään­nöt

Orpo: Uusi tapa tehdä työtä vaatii uudet peli­sään­nöt

Julkaistu:

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo kiit­te­lee Akavan esitystä työai­ka­lain koko­nai­suu­dis­tuk­sesta. Akava on tänään esit­tä­nyt, että työai­ka­la­kiin tehtäi­siin koko­nai­suu­dis­tus, joka mahdol­lis­taisi työajoista sopi­mi­sen alakoh­tai­sesti työmark­ki­na­pöy­dissä. Sen mukaan nykyi­nen työai­ka­laki on tehty suljet­tuun teol­li­suusyh­teis­kun­taan, eikä se toimi nyky­päi­vän globaa­lissa it- ja palve­lu­yh­teis­kun­nassa.

Kokoo­mus on jo pitkään pyrki­nyt lisää­mään paikal­lista sopi­mista.  Akavan analyysi siitä, että paikal­li­nen sopi­mi­nen edel­lyt­tää luot­ta­muk­sen lisää­mistä, sopi­mi­sen raken­teita ja henki­lös­tön edus­ta­jan vahvaa asemaa on oikea. Orpo ei myös­kään usko, että jätti­jär­jestö on vastaus työelä­män uudis­ta­mi­seen, hän uskoo enem­män paikal­li­suu­teen ja jous­toi­hin.

Orpo pitää selvänä, että työelämä on muut­tu­nut. Tekno­lo­gia on tehnyt työelä­mästä nopeam­paa, rajat­to­mam­paa ja liik­ku­vam­paa. Työ ei ole enää aina sidottu paik­kaan tai aikaan. On synty­nyt uusi tapa tehdä työtä perin­tei­sen rinnalle.

“Suomen kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­nen vaatii käytän­tö­jemme päivit­tä­mistä. Työajoissa tulisi pyrkiä siihen, että hyvässä yhtei­sym­mär­ryk­sessä sovi­taan järjes­tel­mästä, joka mahdol­lis­taa töiden teke­mi­sen silloin, kun niitä on. Hiljai­sem­pana aikana voidaan pitää vapaata. Tämä vaatii molem­min­puo­lista jous­ta­vuutta ja luot­ta­musta työmark­ki­naos­a­puol­ten välillä. Suomen kansan­ta­lou­den kannalta kyse on siitä, kuinka suoma­lai­set yrityk­set pärjää­vät kansain­vä­li­sillä mark­ki­noilla. Koti­maassa kyse on siitä, miten yrityk­set voivat parhai­ten palvella asiak­kaita. Työn­te­ki­jän kohdalla jousto voi tarkoit­taa vaik­kapa työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­mi­sen helpot­ta­mista,” minis­teri Orpo toteaa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content