Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen halli­tus­oh­jel­man talous- ja työl­li­syys­ta­voit­tei­den hylkää­mi­sestä

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen halli­tus­oh­jel­man talous- ja työl­li­syys­ta­voit­tei­den hylkää­mi­sestä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen, Perus­suo­ma­lais­ten, KD:n ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tus­oh­jel­man talous- ja työl­li­syys­ta­voit­tei­den hylkää­mi­sestä. Edus­kun­ta­ryh­mien mielestä halli­tuk­sen talous­po­li­tiikka ei ole halli­tus­oh­jel­man mukaista. Niiden mukaan halli­tuk­sen poli­tiikka vaaran­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut, yllä­pi­tää työt­tö­myyttä ja johtaa veron­ko­ro­tuk­siin.

”Olemme pako­tet­tuja käyt­tä­mään oppo­si­tion raskainta väli­nettä, koska halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tiikka on mennyt täysin vastuut­to­maksi. Halli­tus ei voi siir­tää työl­li­syys­ta­voi­tet­taan vuosi­kym­me­nen loppuun. Tämä on vastuun vält­te­lyä ja sotkun sysää­mistä seuraa­vien halli­tus­ten siivot­ta­vaksi”, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

”Budjet­ti­rii­hen odotuk­set olivat suuret, tulok­set heikot. Halli­tus ei kyen­nyt teke­mään päätök­siä velka­kier­teen pysäyt­tä­mi­sestä, riit­tä­vistä työl­li­syys­pää­tök­sistä ja kilpai­lu­ky­vyn uskot­ta­vasta paran­ta­mi­sesta. Keinoja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­seksi kyllä on. Nyt olisi tarvittu halli­tuk­selta tahtoa niiden toteut­ta­mi­seksi”, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

“Suoma­lai­nen hyvin­vointi voi raken­tua vain suoma­lai­selle työlle. Halli­tus ei toimil­laan paranna työn ja yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä vaan rapaut­taa niitä”, Perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­taja Jussi Halla-aho sanoo.

”Korona ei ole mikään teko­syy tehdä vähem­män ja velkaan­tua enem­män. Velkaan­tu­mi­sen ja veron­ko­ro­tus­ten tie alkaa olla Suomessa loppuun kuljettu” Perus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Ville Tavio sanoo.

”Kris­til­lis­de­mo­kraat­ti­nen edus­kun­ta­ryhmä on mukana työl­li­syys­vä­li­ky­sy­myk­sessä, koska Mari­nin halli­tus ei kyen­nyt budjet­ti­rii­hes­sään teke­mään työl­li­syys­pää­tök­siä, vaan jätti kaik­kein tärkeim­mät päätök­set työryh­mille, jotka eivät ole tähän­kään saakka kyen­neet esityk­siä teke­mään”, Kris­til­lis­de­mo­kraat­ti­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Päivi Räsä­nen sanoo.

”Koro­na­ti­lan­teen takia velkaan­tu­mi­nen on tiet­tyyn rajaan asti ymmär­ret­tä­vää, mutta sen vasta­pai­noksi halli­tuk­sen olisi pitä­nyt saada aikaan uskot­ta­via työl­li­syys­toi­mia sekä raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia”, Räsä­nen lisää.

”Halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­mien ainoa varma asia on julki­sen talou­den lisä­ku­lut. Yrityk­set pitää saada kasvuun ja työn­teko kannat­ta­vaksi. Suomeen syntyy oikeita työpaik­koja vain niin, että pienet ja keski­suu­ret yrityk­set kasva­vat, inves­toi­vat ja palk­kaa­vat lisää väkeä. Yritys­ten vero­tus uusiksi, paikal­li­nen sopi­mi­nen kuntoon ja koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen panos­tusta”, Liike Nyt -edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Hjal­lis Harkimo sanoo.

Kokoo­mus ilmoitti syys­kuun alussa jättä­vänsä väli­ky­sy­myk­sen, mikäli halli­tus ei pysty budjet­ti­rii­hessä teke­mään päätök­siä velka­kier­teen pysäyt­tä­mi­seksi, uudesta työl­li­syys­ta­voit­teesta ja ratkai­suista kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi. Muut oppo­si­tio­ryh­mät päät­ti­vät yhtyä väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hen jälkeen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content