Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Oppositio jättää välikysymyksen hallitusohjelman talous- ja työllisyystavoitteiden hylkäämisestä

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen halli­tus­oh­jel­man talous- ja työl­li­syys­ta­voit­tei­den hylkää­mi­sestä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen, Perus­suo­ma­lais­ten, KD:n ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tus­oh­jel­man talous- ja työl­li­syys­ta­voit­tei­den hylkää­mi­sestä. Edus­kun­ta­ryh­mien mielestä halli­tuk­sen talous­po­li­tiikka ei ole halli­tus­oh­jel­man mukaista. Niiden mukaan halli­tuk­sen poli­tiikka vaaran­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut, yllä­pi­tää työt­tö­myyttä ja johtaa veron­ko­ro­tuk­siin.

”Olemme pako­tet­tuja käyt­tä­mään oppo­si­tion raskainta väli­nettä, koska halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tiikka on mennyt täysin vastuut­to­maksi. Halli­tus ei voi siir­tää työl­li­syys­ta­voi­tet­taan vuosi­kym­me­nen loppuun. Tämä on vastuun vält­te­lyä ja sotkun sysää­mistä seuraa­vien halli­tus­ten siivot­ta­vaksi”, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

”Budjet­ti­rii­hen odotuk­set olivat suuret, tulok­set heikot. Halli­tus ei kyen­nyt teke­mään päätök­siä velka­kier­teen pysäyt­tä­mi­sestä, riit­tä­vistä työl­li­syys­pää­tök­sistä ja kilpai­lu­ky­vyn uskot­ta­vasta paran­ta­mi­sesta. Keinoja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­seksi kyllä on. Nyt olisi tarvittu halli­tuk­selta tahtoa niiden toteut­ta­mi­seksi”, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

“Suoma­lai­nen hyvin­vointi voi raken­tua vain suoma­lai­selle työlle. Halli­tus ei toimil­laan paranna työn ja yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä vaan rapaut­taa niitä”, Perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­taja Jussi Halla-aho sanoo.

”Korona ei ole mikään teko­syy tehdä vähem­män ja velkaan­tua enem­män. Velkaan­tu­mi­sen ja veron­ko­ro­tus­ten tie alkaa olla Suomessa loppuun kuljettu” Perus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Ville Tavio sanoo.

”Kris­til­lis­de­mo­kraat­ti­nen edus­kun­ta­ryhmä on mukana työl­li­syys­vä­li­ky­sy­myk­sessä, koska Mari­nin halli­tus ei kyen­nyt budjet­ti­rii­hes­sään teke­mään työl­li­syys­pää­tök­siä, vaan jätti kaik­kein tärkeim­mät päätök­set työryh­mille, jotka eivät ole tähän­kään saakka kyen­neet esityk­siä teke­mään”, Kris­til­lis­de­mo­kraat­ti­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Päivi Räsä­nen sanoo.

”Koro­na­ti­lan­teen takia velkaan­tu­mi­nen on tiet­tyyn rajaan asti ymmär­ret­tä­vää, mutta sen vasta­pai­noksi halli­tuk­sen olisi pitä­nyt saada aikaan uskot­ta­via työl­li­syys­toi­mia sekä raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia”, Räsä­nen lisää.

”Halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­mien ainoa varma asia on julki­sen talou­den lisä­ku­lut. Yrityk­set pitää saada kasvuun ja työn­teko kannat­ta­vaksi. Suomeen syntyy oikeita työpaik­koja vain niin, että pienet ja keski­suu­ret yrityk­set kasva­vat, inves­toi­vat ja palk­kaa­vat lisää väkeä. Yritys­ten vero­tus uusiksi, paikal­li­nen sopi­mi­nen kuntoon ja koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen panos­tusta”, Liike Nyt -edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Hjal­lis Harkimo sanoo.

Kokoo­mus ilmoitti syys­kuun alussa jättä­vänsä väli­ky­sy­myk­sen, mikäli halli­tus ei pysty budjet­ti­rii­hessä teke­mään päätök­siä velka­kier­teen pysäyt­tä­mi­seksi, uudesta työl­li­syys­ta­voit­teesta ja ratkai­suista kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi. Muut oppo­si­tio­ryh­mät päät­ti­vät yhtyä väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hen jälkeen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla

14.4.2021

Miksi sydän on oikealla? /​/​ Kokoo­muk­sen esityk­set 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi

I Miksi sydän on oikealla? Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman

18.2.2021

”Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan” – kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä kirjal­li­nen kysy­mys kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää halli­tuk­sen vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen kult­­tuuri- ja tapah­­tuma-alan tilan­teesta. Kokoo­mus kantaa suurta huolta alan toimin­tae­del­ly­tyk­sistä koro­na­krii­sin aikana ja