Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Oppositio jättää välikysymyksen hallitusohjelman talous- ja työllisyystavoitteiden hylkäämisestä

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen halli­tus­oh­jel­man talous- ja työl­li­syys­ta­voit­tei­den hylkää­mi­sestä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen, Perus­suo­ma­lais­ten, KD:n ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tus­oh­jel­man talous- ja työl­li­syys­ta­voit­tei­den hylkää­mi­sestä. Edus­kun­ta­ryh­mien mielestä halli­tuk­sen talous­po­li­tiikka ei ole halli­tus­oh­jel­man mukaista. Niiden mukaan halli­tuk­sen poli­tiikka vaaran­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut, yllä­pi­tää työt­tö­myyttä ja johtaa veron­ko­ro­tuk­siin.

”Olemme pako­tet­tuja käyt­tä­mään oppo­si­tion raskainta väli­nettä, koska halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tiikka on mennyt täysin vastuut­to­maksi. Halli­tus ei voi siir­tää työl­li­syys­ta­voi­tet­taan vuosi­kym­me­nen loppuun. Tämä on vastuun vält­te­lyä ja sotkun sysää­mistä seuraa­vien halli­tus­ten siivot­ta­vaksi”, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

”Budjet­ti­rii­hen odotuk­set olivat suuret, tulok­set heikot. Halli­tus ei kyen­nyt teke­mään päätök­siä velka­kier­teen pysäyt­tä­mi­sestä, riit­tä­vistä työl­li­syys­pää­tök­sistä ja kilpai­lu­ky­vyn uskot­ta­vasta paran­ta­mi­sesta. Keinoja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­seksi kyllä on. Nyt olisi tarvittu halli­tuk­selta tahtoa niiden toteut­ta­mi­seksi”, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

“Suoma­lai­nen hyvin­vointi voi raken­tua vain suoma­lai­selle työlle. Halli­tus ei toimil­laan paranna työn ja yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä vaan rapaut­taa niitä”, Perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­taja Jussi Halla-aho sanoo.

”Korona ei ole mikään teko­syy tehdä vähem­män ja velkaan­tua enem­män. Velkaan­tu­mi­sen ja veron­ko­ro­tus­ten tie alkaa olla Suomessa loppuun kuljettu” Perus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Ville Tavio sanoo.

”Kris­til­lis­de­mo­kraat­ti­nen edus­kun­ta­ryhmä on mukana työl­li­syys­vä­li­ky­sy­myk­sessä, koska Mari­nin halli­tus ei kyen­nyt budjet­ti­rii­hes­sään teke­mään työl­li­syys­pää­tök­siä, vaan jätti kaik­kein tärkeim­mät päätök­set työryh­mille, jotka eivät ole tähän­kään saakka kyen­neet esityk­siä teke­mään”, Kris­til­lis­de­mo­kraat­ti­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Päivi Räsä­nen sanoo.

”Koro­na­ti­lan­teen takia velkaan­tu­mi­nen on tiet­tyyn rajaan asti ymmär­ret­tä­vää, mutta sen vasta­pai­noksi halli­tuk­sen olisi pitä­nyt saada aikaan uskot­ta­via työl­li­syys­toi­mia sekä raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia”, Räsä­nen lisää.

”Halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­mien ainoa varma asia on julki­sen talou­den lisä­ku­lut. Yrityk­set pitää saada kasvuun ja työn­teko kannat­ta­vaksi. Suomeen syntyy oikeita työpaik­koja vain niin, että pienet ja keski­suu­ret yrityk­set kasva­vat, inves­toi­vat ja palk­kaa­vat lisää väkeä. Yritys­ten vero­tus uusiksi, paikal­li­nen sopi­mi­nen kuntoon ja koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen panos­tusta”, Liike Nyt -edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Hjal­lis Harkimo sanoo.

Kokoo­mus ilmoitti syys­kuun alussa jättä­vänsä väli­ky­sy­myk­sen, mikäli halli­tus ei pysty budjet­ti­rii­hessä teke­mään päätök­siä velka­kier­teen pysäyt­tä­mi­seksi, uudesta työl­li­syys­ta­voit­teesta ja ratkai­suista kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi. Muut oppo­si­tio­ryh­mät päät­ti­vät yhtyä väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hen jälkeen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.9.2022

Itku pitkästä ilosta - missä ovat Sdp:n esityk­set meno­jen vähen­tä­mi­seksi?

Velalle valettu hyvin­voin­tiyh­teis­kunta ei voi säilyä kestä­västi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tana. Siksi vahva valtion­ta­lous on pitkässä juok­sussa suoma­lai­sen paras turva. Heikom­massa asemassa olevat

2.9.2022

Petteri Orpo: Suoma­lais­ten hyvin­voin­tia ei voi turvata velalla

Tänä syksynä suoma­lai­set kohtaa­vat saman­ai­kai­sesti useita haas­teita. Edessä on vaikea talvi. Venä­jän hyök­käys­so­dasta lauen­nut ener­gia­kriisi johtaa sähkön ja lämmön hinnan

23.4.2022

Mykkä­nen: Sähköstä Suomen kilpai­luetu!

Eurooppa kärvis­te­lee irti venä­läi­sestä ener­giasta. Kiireel­li­sim­min pitäisi päästä kaasusta ja hiilestä. Totuu­den hetki koit­taa ensi talvena. Uuden­lai­set ener­gian­läh­teet ovat tärkeitä,

Skip to content