Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Jyrki Katainen

Jyrki Katainen

22.10.2015

Jyrki Katai­sesta EPP:n vara­pu­heen­joh­taja

Euroo­pan komis­sion vara­pu­heen­joh­taja, Kokoo­muk­sen enti­nen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen on valittu Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi. Katai­nen valit­tiin vara­pu­heen­joh­ta­jaksi Euroo­pan keskus­ta­oi­keis­to­lai­set puolu­eet

15.10.2015

Jyrki Katai­nen ehdolla EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

Euroo­pan komis­sion vara­pu­heen­joh­taja, Kokoo­muk­sen enti­nen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen on ehdolla Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi. EPP:n puheen­joh­ta­jisto vali­taan Madri­dissa 22.10.2015. Katai­nen

13.5.2014

Jyrki Katai­nen: Vastauk­sia ei löydy mennei­syy­destä

Jyrki Katai­nen puhui puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa Vantaalla 10.5.2014.

30.4.2014

Katai­nen: Tehdään työtä työn puolesta

Jyrki Katai­nen toivot­taa hyvää vappua.

10.4.2014

Katai­sen video­blogi: Parempi Eurooppa syntyy parhailla teki­jöillä

Kun Euroo­palla menee hyvin, niin silloin myös Suomessa menee hyvin. Euroo­pan parla­men­tissa pitää olla sellai­sia päät­tä­jiä, jotka tietä­vät, mitä tahto­vat,

14.3.2014

Jyrki Katai­sen video­blogi: Meidän on jatket­tava työtä, jolla Venäjä ja Ukraina saatai­siin samaan neuvot­te­lu­pöy­tään

- Tällä hetkellä Ukrai­nan tilanne ei aiheuta meille turval­li­suusuh­kaa. Meidän täytyy kuiten­kin varau­tua tilan­teen heik­ke­ne­mi­seen. Ensi­si­jai­set vaiku­tuk­set tule­vat talou­den kautta;

12.3.2014

Katai­nen: Ukrai­nan kriisi kosket­taa koko Euroop­paa

Edus­kun­nalle Ukrai­nan tilan­teesta puhu­nut puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen painotti, että Suomi toimii Ukrai­nan krii­sin ratkai­su­yri­tyk­sissä ensi­si­jai­sesti EU:n kautta ja muiden

12.2.2014

Katai­nen: Raken­ta­valla työllä parem­paan Euroo­pan unio­niin

Halli­tuk­sen EU-selon­­teon palau­te­kes­kus­te­lussa puhu­nut päämi­nis­teri, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Katai­nen totesi, että Suomen pitää jatkaa aktii­vista, raken­ta­vaa ja käytän­nön­lä­heistä työtä entistä vahvem­man,

6.2.2014

Katai­nen: Halli­tuk­sella kolme keskeistä tehtä­vää

Päämi­nis­te­rin ilmoi­tuk­sen halli­tuk­sen poli­tii­kasta vuonna 2014 edus­kun­nalle anta­nut päämi­nis­teri, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen painotti, että halli­tuk­sella on tänä vuonna kolme

Skip to content