Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Raken­ta­valla työllä parem­paan Euroo­pan unio­niin

Katai­nen: Raken­ta­valla työllä parem­paan Euroo­pan unio­niin

Julkaistu:

Halli­tuk­sen EU-selon­teon palau­te­kes­kus­te­lussa puhu­nut päämi­nis­teri, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Katai­nen totesi, että Suomen pitää jatkaa aktii­vista, raken­ta­vaa ja käytän­nön­lä­heistä työtä entistä vahvem­man, yhte­näi­sem­män ja reilum­man Euroo­pan unio­nin raken­ta­mi­seksi.

Puhe alla muutos­va­rauk­sin.

Arvoisa puhe­mies,

Marras­kuussa tulee täyteen 20 vuotta siitä, kun edus­kunta antoi lopul­li­sen siunauk­sensa Suomen EU-jäse­nyy­delle.

Se oli iso askel Suomen kansain­vä­li­sessä asemassa. Suomi otti lopul­li­sesti paik­kansa länsieu­roop­pa­lais­ten kansan­val­to­jen joukossa.

Olemme alusta pitäen sitou­tu­neet parem­man Euroo­pan raken­ta­mi­seen. Presi­dentti Koivis­ton sanoin: Suomi ei vie Euroo­pan unio­niin omia ongel­mi­aan, vaan menee sinne ratko­maan yhtei­siä ongel­mia.

Herra puhe­mies,

Talous­krii­sin synkät vuodet ovat kuiten­kin naker­ta­neet tätä sitou­tu­mista. Monelle suoma­lai­selle EU tuo mieleen vain pank­ki­krii­sin, tuki­pa­ke­tit ja byro­kra­tian.

Moni miet­tii, miksi Suomi ylipää­tään on mukana EU:ssa. Tai mitä hyötyä EU:sta on.

Nyt, kaksi­kym­mentä vuotta liit­ty­mi­sen jälkeen, on oikea hetki vahvis­taa sitou­tu­mi­semme Euroo­pan unio­nin kehit­tä­mi­seen.

Nyt on oikea hetki kirkas­taa itsel­lemme ja muille, mitä Suomi Euroo­pan unio­nilta haluaa.

Halli­tus on kerto­nut oman linjansa EU-selon­teossa: Entistä vahvempi, yhte­näi­sempi ja reilumpi Euroo­pan unioni on Suomen ja suoma­lais­ten etu.

EU-jäse­nyys on vahvis­ta­nut Suomen asemaa ja kiin­nit­tä­nyt Suomen entistä vahvem­min euroop­pa­lai­seen arvo­yh­tei­söön. Unio­nin jäse­nenä meillä on paljon parem­mat mahdol­li­suu­det vaikut­taa meitä kosket­ta­viin kansain­vä­li­siin asioi­hin kuin meillä olisi yksin.

Käsi­tyk­seni mukaan edus­kun­nassa ei ole ainut­ta­kaan poliit­tista ryhmää, joka haluaisi Suomen irti Euroo­pan unio­nista. Jos on, niin nyt on oikea hetki kertoa se.

Täällä tuskin on myös­kään sellaista edus­kun­ta­ryh­mää, jonka mielestä EU on niin täydel­li­nen raken­nelma, ettei sitä enää tarvitse kehit­tää. Jos on, niin nyt on oikea hetki kertoa se.

Eikä edus­kun­nassa taida olla ryhmää, joka ajaisi Euroop­paan liit­to­val­tiota. Jos on, niin nyt on oikea hetki kertoa sekin. ? Aina­kaan halli­tuk­sessa sellai­sia ei ole.

Olemme siis kaikki ? sekä halli­tus että koko edus­kunta ? sitou­tu­neet Suomen EU-jäse­nyy­teen. Olemme kaikki sitou­tu­neet myös unio­nin kehit­tä­mi­seen ja sen puut­tei­den korjaa­mi­seen.

Emme halua liit­to­val­tiolta, jolla olisi entistä suurempi yhtei­nen budjetti, laajempi vero­tusoi­keus tai yhteis­vas­tuu julki­sista veloista.

Meidän on siis keskus­tel­tava siitä, miten Suomi haluaa Euroo­pan unio­nia kehit­tää.

Kerron lyhyesti oman näke­myk­seni päämi­nis­te­rinä. Sitten toivon, että tästä käydään avoin ja perus­teel­li­nen keskus­telu ? ei vain täällä edus­kun­nassa vaan koko Suomessa. Lähes­ty­vät euro­vaa­lit tarjoa­vat siihen oivan tilai­suu­den.

Arvoisa puhe­mies,

Millaista Euroop­paa siis haluamme?

(1) Itse aion jatkos­sa­kin raken­taa sellaista Euroo­pan unio­nia, joka luo Suomeen talou­del­lista vaurautta ja uutta työtä.

EU:n pitää avata suoma­lai­sille yrityk­sille helpompi pääsy uusille mark­ki­noille. Se tarkoit­taa suju­via sisä­mark­ki­noita Euroo­pan sisällä ja toimi­via vapaa­kaup­pa­so­pi­muk­sia Euroo­pan ulko­puo­lis­ten kump­pa­nei­den kanssa.

EU:n pitää toimia niin, että Euroo­passa on tarjolla mahdol­li­sim­man puhdasta ener­giaa mahdol­li­sim­man järke­vään hintaan.

EU:n pitää myös tehdä kaik­kensa uusien pank­ki­krii­sien ehkäi­se­mi­seksi ja veron­mak­sa­jien suoje­le­mi­seksi, jos ongel­mia syntyy.

Ja EU:n pitää varmis­taa, että se ei omalla lain­sää­dän­nöl­lään luo yrityk­sille byro­kraat­tista taak­kaa, joka estää niitä menes­ty­mästä ja luomasta uusia työpaik­koja.

(2) Aion jatkos­sa­kin raken­taa sellaista Euroo­pan unio­nia, joka lisää suoma­lais­ten ja kaik­kien euroop­pa­lais­ten henki­lö­koh­tai­sia vapauk­sia.

Oikeus valita vapaasti, missä asuu, työs­ken­te­lee tai opis­ke­lee, on saavu­tus, jota kannat­taa puolus­taa.

Meidän pitää puolus­taa myös EU:n perus­ar­vo­jen mukaista demo­kra­tiaa ja oikeus­val­tiota, eten­kin silloin kun ne haas­te­taan unio­nin sisällä.

(3) Lisäksi aion jatkos­sa­kin raken­taa sellaista Euroo­pan unio­nia, joka vahvis­taa suoma­lais­ten turval­li­suutta.

EU:n on kannet­tava entistä suurempi vastuu eten­kin lähia­luei­densa vakaut­ta­mi­sesta. Se edel­lyt­tää aiem­paa aktii­vi­sem­paa ja johdon­mu­kai­sem­paa otetta yhtei­sessä ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kassa.

Unio­nin on tiivis­tet­tävä yhteis­työ­tään puolus­tuk­sessa. Se tarkoit­taa muun muassa yhteis­työtä puolus­tus­ma­te­ri­aa­lin ja osaa­mi­sen hank­ki­mi­sessa.

Tarvit­semme tiiviim­pää yhteis­työtä myös EU:n rajo­jen valvon­nassa ja kansain­vä­li­sen rikol­li­suu­den torjun­nassa.

Meidän on yhdessä torjut­tava myös ilmas­ton­muu­tosta ja muita ympä­ris­tö­uh­kia. Ei vain uhkien takia, vaan myös niiden uusien mahdol­li­suuk­sien takia, joita uudet, puhtaam­mat tekno­lo­giat tarjoa­vat.

Herra puhe­mies,

Kaikissa näissä asioissa on menty eteen­päin. Voimme keskus­te­lussa pureu­tua yksi­tyis­koh­tiin syvem­min.

Edessä on silti valta­vasti työtä. Maailma ei ole valmis, eikä Euroo­pan unioni ole valmis.

Suomen pitää jatkaa aktii­vista, raken­ta­vaa ja käytän­nön­lä­heistä työtään Euroo­pan unio­nin raken­ta­mi­seksi. Sellai­sen Euroo­pan unio­nin, joka on entistä vahvempi, yhte­näi­sempi ja reilumpi.

Sellai­nen Euroo­pan unioni on Suomen ja suoma­lais­ten etu.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content