Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Jan Vapaavuori

Jan Vapaavuori

7.1.2014

Jan Vapaa­vuori: Parhaille löytyy tilaa kovas­sa­kin kilpai­lussa

Olemme pitkin vuotta käyneet keskus­te­lua siitä, kuinka kovassa murrok­sessa Suomen elin­kei­noe­lä­män rakenne on ollut. Perin­tei­set talou­temme kivi­ja­lat, metsä­teol­li­suus ja ict-klus­teri

26.6.2013

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Typpi­pää­töstä pohdit­tava erit­täin tarkasti

On sinänsä selvää, että rikki­di­rek­tii­vin ja typpia­se­tuk­sen tausta-ajatus on oikea. Itäme­ren tila huolet­taa ja rehe­vöi­ty­mi­nen lisään­tyy. Silti rajoi­tuk­sia voi pohtia

10.2.2013

Jan Vapaa­vuori: Suomi on ison jälleen­rakentamis­haasteen edessä

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori katsoo Suomen olevan suuren jälleen­ra­ken­nusu­ra­kan edessä. Hämeen yrit­tä­jä­gaa­lassa puhu­nut Vapaa­vuori vertaa nyky­ti­lan­netta sotien ja 90-luvun laman jälkei­seen

9.11.2012

Jan Vapaa­vuori elin­kei­no­mi­nis­te­riksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on päät­tä­nyt valita Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen esityk­sestä uudeksi elin­kei­no­mi­nis­te­riksi Jan Vapaa­vuo­ren. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana toimi­nut Jan Vapaa­vuori korvaa elin­kei­no­mi­nis­te­rinä

15.9.2011

Jan Vapaa­vuori: Budjet­ti­rii­hen loppu­tu­los turvaa osto­voi­maa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hen loppu­tu­lok­seen. - Halli­tus käyt­tää tänään riihessä sovit­tu­jen päätös­ten seurauk­sena 800 miljoo­naa euroa työn vero­tuk­sen kiris­tä­mi­sen ehkäi­syyn ja vero­tuk­sen keven­tä­mi­seen. Työn vero­tus ei näin inflaa­tion tai ansio­ta­son nousun seurauk­sena kiristy. Tämä Kokoo­muk­selle tärkeä tavoite on olen­nai­nen myös palkan­saa­jien osto­voi­man turvaa­mi­sen kannalta.

24.3.2011

Kokoo­mus kuun­te­lee myös ulko­suo­ma­lai­sia ? Katai­nen, Vapaa­vuori ja Anders Borg tapaa­vat suoma­lai­sia Tukhol­massa

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen matkus­taa ensi ma:na 28.3. Tukhol­maan tapaa­maan Ruot­sissa asuvia suoma­lai­sia. Matkan tavoit­teena on kuulla ulko­suo­ma­lais­ten näke­myk­siä maamme tule­vai­suu­den suun­nasta. Katai­nen tapaa
äänes­tä­jiä tukhol­ma­lai­sessa kahvi­lassa yhdessä Ruot­sin valtio­va­rain­mi­nis­te­rin Anders Borgin ja asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuo­ren kanssa.

21.2.2011

Asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori kyse­ly­tun­nilla Face­boo­kissa tiis­taina 22.2. klo 16.45

Kokoo­mus järjes­tää 9.2.-1.4. minis­te­rien kyse­ly­tun­ti­kier­rok­sen puolu­een Face­book-sivulla. Jokai­nen Kokoo­muk­sen minis­teri osal­lis­tuu vuorol­laan yhteen reaa­liai­kai­seen, n. 45 minuu­tin kestoi­seen verk­ko­kes­kus­te­luun suoma­lais­ten kanssa. Asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori on kyse­ly­tun­nilla tiis­taina 22.2. kello 16.45.

10.2.2011

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen ohjelma: Ei luon­non kannalta arvok­kaita soita turve­tuo­tan­toon

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen ohjelma julkais­tiin 10.2.2011 edus­kun­nassa. Kokoo­mus haluaa luoda suoma­lai­sesta yhteis­kun­nasta ekolo­gi­sesti kestä­vän. Jotta tavoite saavu­te­taan, yhteis­kun­nan sään­tö­jen ja ohjaus­kei­no­jen tulee pelata samaan maaliin: kannus­taa ympä­ris­töys­tä­vä­li­siin ratkai­sui­hin ja vähen­tää ympä­ris­tölle haital­lista toimin­taa.

Skip to content