• FI
 • SV
 • MENU
  Jan Vapaa­vuori: Budjet­ti­rii­hen loppu­tu­los turvaa osto­voi­maa
  Twiittaa

  Jan Vapaa­vuori: Budjet­ti­rii­hen loppu­tu­los turvaa osto­voi­maa

  Julkaistu: 15.09.2011 Tiedote

  Epävar­massa talou­del­li­sessa tilan­teessa on olen­naista, että suoma­lais­ten osto­voi­masta pide­tään huolta. Halli­tuk­sen linja siir­tää vero­tuk­sen pain­opis­tettä työn vero­tuk­sesta kulu­tus­ve­ro­tuk­seen on kasvun ja työl­li­syy­den kannalta oikea. Myös riihessä sovi­tut panos­tuk­set vihre­ään talou­teen, tutki­musin­fraan, työl­li­syys­mää­rä­ra­hoi­hin ja yliopis­to­jen rahoi­tuk­seen ovat tärkeitä.

  Myös toinen Kokoo­muk­sen keskei­nen tavoite, ettei heikoim­massa asemassa olevilta saa leikata, toteu­tuu halli­tuk­sen tuoreessa talous­ar­vio­esi­tyk­sessä.

  Budjet­ti­rii­hessä sovi­tun mukai­sesti perus­tur­vae­tuuk­siin tulee mitta­via paran­nuk­sia. Työt­tö­män perus­päi­vä­ra­haan, työmark­ki­na­tu­keen sekä asumis­tuen tulo­ra­joi­hin tulee heti ensi vuoden alussa sadan euron koro­tus. Myös toimeen­tu­lo­tuen perus­osaa ja yksin­huol­ta­jien toimeen­tu­lo­tu­kea koro­te­taan.

  Lisä­tie­toja:
  Jan Vapaa­vuori p. 050 511 3130