Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Jan Vapaa­vuori: Budjet­ti­rii­hen loppu­tu­los turvaa osto­voi­maa

Jan Vapaa­vuori: Budjet­ti­rii­hen loppu­tu­los turvaa osto­voi­maa

Julkaistu:

Epävar­massa talou­del­li­sessa tilan­teessa on olen­naista, että suoma­lais­ten osto­voi­masta pide­tään huolta. Halli­tuk­sen linja siir­tää vero­tuk­sen pain­opis­tettä työn vero­tuk­sesta kulu­tus­ve­ro­tuk­seen on kasvun ja työl­li­syy­den kannalta oikea. Myös riihessä sovi­tut panos­tuk­set vihre­ään talou­teen, tutki­musin­fraan, työl­li­syys­mää­rä­ra­hoi­hin ja yliopis­to­jen rahoi­tuk­seen ovat tärkeitä.

Myös toinen Kokoo­muk­sen keskei­nen tavoite, ettei heikoim­massa asemassa olevilta saa leikata, toteu­tuu halli­tuk­sen tuoreessa talous­ar­vio­esi­tyk­sessä.

Budjet­ti­rii­hessä sovi­tun mukai­sesti perus­tur­vae­tuuk­siin tulee mitta­via paran­nuk­sia. Työt­tö­män perus­päi­vä­ra­haan, työmark­ki­na­tu­keen sekä asumis­tuen tulo­ra­joi­hin tulee heti ensi vuoden alussa sadan euron koro­tus. Myös toimeen­tu­lo­tuen perus­osaa ja yksin­huol­ta­jien toimeen­tu­lo­tu­kea koro­te­taan.

Lisä­tie­toja:
Jan Vapaa­vuori p. 050 511 3130

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content