Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Jan Vapaa­vuori: Budjet­ti­rii­hen loppu­tu­los turvaa osto­voi­maa

Jan Vapaa­vuori: Budjet­ti­rii­hen loppu­tu­los turvaa osto­voi­maa

Julkaistu:

Epävar­massa talou­del­li­sessa tilan­teessa on olen­naista, että suoma­lais­ten osto­voi­masta pide­tään huolta. Halli­tuk­sen linja siir­tää vero­tuk­sen pain­opis­tettä työn vero­tuk­sesta kulu­tus­ve­ro­tuk­seen on kasvun ja työl­li­syy­den kannalta oikea. Myös riihessä sovi­tut panos­tuk­set vihre­ään talou­teen, tutki­musin­fraan, työl­li­syys­mää­rä­ra­hoi­hin ja yliopis­to­jen rahoi­tuk­seen ovat tärkeitä.

Myös toinen Kokoo­muk­sen keskei­nen tavoite, ettei heikoim­massa asemassa olevilta saa leikata, toteu­tuu halli­tuk­sen tuoreessa talous­ar­vio­esi­tyk­sessä.

Budjet­ti­rii­hessä sovi­tun mukai­sesti perus­tur­vae­tuuk­siin tulee mitta­via paran­nuk­sia. Työt­tö­män perus­päi­vä­ra­haan, työmark­ki­na­tu­keen sekä asumis­tuen tulo­ra­joi­hin tulee heti ensi vuoden alussa sadan euron koro­tus. Myös toimeen­tu­lo­tuen perus­osaa ja yksin­huol­ta­jien toimeen­tu­lo­tu­kea koro­te­taan.

Lisä­tie­toja:
Jan Vapaa­vuori p. 050 511 3130

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content