Jan Vapaa­vuori: Budjet­ti­riihen loppu­tulos turvaa ostovoimaa – kokoomus.fi
MENU
Jan Vapaa­vuori: Budjet­ti­riihen loppu­tulos turvaa ostovoimaa

Jan Vapaa­vuori: Budjet­ti­riihen loppu­tulos turvaa ostovoimaa

Julkaistu: 15.09.2011 Uncategorized

- Epävar­massa talou­del­li­sessa tilan­teessa on olennaista, että suoma­laisten ostovoi­masta pidetään huolta. Halli­tuksen linja siirtää verotuksen painopis­tettä työn verotuk­sesta kulutus­ve­ro­tukseen on kasvun ja työlli­syyden kannalta oikea. Myös riihessä sovitut panos­tukset vihreään talouteen, tutki­musin­fraan, työlli­syys­mää­rä­ra­hoihin ja yliopis­tojen rahoi­tukseen ovat tärkeitä.

Myös toinen Kokoo­muksen keskeinen tavoite, ettei heikoim­massa asemassa olevilta saa leikata, toteutuu halli­tuksen tuoreessa talous­ar­vio­esi­tyk­sessä.

- Budjet­ti­rii­hessä sovitun mukai­sesti perus­tur­vae­tuuksiin tulee mittavia paran­nuksia. Työttömän perus­päi­vä­rahaan, työmark­ki­na­tukeen sekä asumistuen tulora­joihin tulee heti ensi vuoden alussa sadan euron korotus. Myös toimeen­tu­lotuen perusosaa ja yksin­huol­tajien toimeen­tu­lo­tukea korotetaan.

Lisätietoja:
Jan Vapaa­vuori p. 050 511 3130


Kuvat


Kokoomus.fi