Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus kuun­te­lee myös ulko­suo­ma­lai­sia ? Katai­nen, Vapaa­vuori ja Anders Borg tapaa­vat suoma­lai­sia Tukhol­massa

Kokoo­mus kuun­te­lee myös ulko­suo­ma­lai­sia ? Katai­nen, Vapaa­vuori ja Anders Borg tapaa­vat suoma­lai­sia Tukhol­massa

Julkaistu:

? Ruot­sissa asuvien suoma­lais­ten on hyvä tietää, että Suomessa on edessä todel­li­set linja­vaa­lit. Kyse on siitä, millai­sille arvoille Suomea raken­ne­taan ja siitä, valit­sem­meko raken­ta­van kansain­vä­li­syy­den vai impi­vaa­ra­lai­sen eris­täy­ty­mi­sen. On myös ruot­sin­suo­ma­lais­ten etu, ettei Suomi käperry sisään­päin, Katai­nen sanoo.

Ruot­sin valtio­va­rain­mi­nis­teri Anders Borg osal­lis­tuu Katai­sen ja Vapaa­vuo­ren tilai­suu­teen tukhol­ma­lais­kah­vi­lassa maanan­taina.

? Olemme Ander­sin kanssa lähei­siä työto­ve­reita ja tapaamme sään­nöl­li­sesti muun muassa EU-kokouk­sissa. Meillä on hyvin saman­lai­set näke­myk­set työl­li­syy­den ja talou­den hoidosta. Vaikka Ruotsi ja Suomi kuulu­vat tällä hetkellä Euroo­pan vahvim­piin talouk­siin, meillä on edes­sämme myös isoja haas­teita. Siksi on tärkeää, että Suomi ja Ruotsi teke­vät läheistä yhteis­työtä hyvin­voin­ti­mal­limme turvaa­mi­seksi myös jatkossa, Katai­nen sanoo.
Katai­nen, Borg ja Vapaa­vuori ovat tavat­ta­vissa maanan­taina 28.3. klo 16.30?17.15 Café Kofissa, Drott­ning­ga­tan 35 (Tukholma).
Katso myös ilmoi­tus Ruot­sin Suoma­lai­nen lehdessä 24.3.2011:
http://localhost:5000/ruotsinsuomalainen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content