Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / hallitusohjelma

hallitusohjelma

27.5.2015

Kokoo­mus päätti osal­lis­tua halli­tuk­seen: minis­te­reiksi Stubb, Grahn-Laaso­nen, Orpo ja Toivakka

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton ja edus­kun­ta­ryh­män yhteis­ko­kous päätti keski­viik­kona, että Kansal­li­nen Kokoo­mus rp osal­lis­tuu halli­tus­vas­tuuseen. Perjan­taina nimi­tet­tä­vän halli­tuk­sen minis­te­reiksi Kokoo­mus esit­tää Alexan­der

27.5.2015

Halli­tus­oh­jelma julki

Valtio­neu­vos­ton kans­lia on julkais­sut tänään Ratkai­su­jen Suomi -nimi­sen neuvot­te­lu­tu­lok­sen halli­tus­neu­vot­te­luista. Halli­tus­oh­jelma koos­tuu halli­tus­oh­jel­masta ja liit­teistä. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ja puolue­val­tuusto päät­tä­vät tänään

27.11.2014

Vapaa­vuori: Tule­van halli­tuk­sen sovit­tava heti vaali­kau­den sopeu­tus­toi­mista

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuo­ren mukaan tule­van halli­tuk­sen on heti vaali­kau­den alussa laadit­tava rehel­li­nen arvio valtion­ta­lou­den sopeu­tus­tar­peesta ja tehtävä valtion­ta­lou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen kannalta

6.2.2014

Katai­nen: Halli­tuk­sella kolme keskeistä tehtä­vää

Päämi­nis­te­rin ilmoi­tuk­sen halli­tuk­sen poli­tii­kasta vuonna 2014 edus­kun­nalle anta­nut päämi­nis­teri, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen painotti, että halli­tuk­sella on tänä vuonna kolme

10.2.2012

Katai­nen: Päätök­set omissa käsis­sämme

Tänä vuonna olemme suurien päätös­ten äärellä. Meidän suoma­lais­ten yhtei­nen haas­teemme on löytää keinot suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­seen.
Pään lait­ta­mi­nen pensaa­seen ei auta. Mitä pidem­mälle vält­tä­mät­tö­miä päätök­siä veny­te­tään, sitä vaikeam­miksi ne käyvät ja sitä enem­män ne vaikut­ta­vat suoma­lais­ten arkeen. Toimiin on ryhdyt­tävä nyt, kun niistä päät­tä­mi­nen on vielä omissa käsis­sämme.

18.6.2011

Ravi: Tulok­sena kilpai­lu­ky­kyä, työl­li­syyttä ja oikeu­den­mu­kai­suutta tukeva ohjelma

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Pekka Ravi on tyyty­väi­nen halli­tus­oh­jel­maa koske­vaan neuvot­te­lu­tu­lok­seen.

17.6.2011

Uuden halli­tuk­sen tavoit­teena on raken­taa välit­tä­vää ja menes­ty­vää Suomea

Haluan kiit­tää lämpi­mästi halli­tus­neu­vot­te­lui­hin osal­lis­tu­neita puolueita, 250 neuvot­te­li­jaa, neuvot­te­luja urheasti ja ahke­rasti seuran­neita tiedo­tus­vä­li­neitä.

Skip to content