Kokoomus.fi
Vapaa­vuori: Tulevan halli­tuksen sovittava heti vaali­kauden sopeu­tus­toi­mista

Vapaa­vuori: Tulevan halli­tuksen sovittava heti vaali­kauden sopeu­tus­toi­mista

Julkaistu: 27.11.14 Uutiset

Elinkei­no­mi­nisteri Jan Vapaa­vuoren mukaan tulevan halli­tuksen on heti vaali­kauden alussa laadittava rehel­linen arvio valtion­ta­louden sopeu­tus­tar­peesta ja tehtävä valtion­ta­louden tasapai­not­ta­misen kannalta olennaiset sopeu­tus­pää­tökset.

?Yritykset sopeu­tuvat aina vallit­seviin olosuh­teisiin ja suunnit­te­levat toimin­taansa niiden mukai­sesti. Pahinta myrkkyä inves­toin­neille, kasvulle ja yrittä­jyy­delle onkin jatkuva epävarmuus?, Vapaa­vuori sanoo.

Vapaa­vuori muistuttaa, että kuluvalla halli­tus­kau­della jo halli­tus­neu­vot­te­lujen talous­lin­jaukset viritettiin epärea­lis­tisten kasvuo­do­tusten varaan. Tämän seurauksena uusia ja aina uusia sopeu­tus­pää­töksiä on jouduttu tekemään useam­mankin budjet­ti­neu­vot­telun ja kehys­riihen yhtey­dessä. Käytän­nössä tämä on johtanut pysyvään epävar­muuteen markki­noilla, kun yleisesti on mielletty, että sopeut­ta­minen jatkuu, mutta sen tarkem­masta sisäl­löstä ei ole ollut tietoa.

?Korot ovat nyt ennätyk­sel­lisen alhaalla. Tästä huoli­matta yritykset eivät uskalla inves­toida, sillä talous­po­li­tii­kasta on puuttunut riittävää ennakoi­ta­vuutta ja johdon­mu­kai­suutta. Kukaan ei tee inves­toin­ti­pää­töksiä puolen vuoden aikasyklillä, vaan näkymän on kannettava pidem­mälle?, Vapaa­vuori sanoo.

Vapaa­vuori tarjoaa lääkkeeksi pitkällä aikavä­lillä taloutta korjaavien raken­teel­listen uudis­tusten pikaista läpivientiä ja ennakoi­tavaa, johdon­mu­kaista talous­po­li­tiikkaa. Tämä edellyttää, että hallitus sitoutuu heti ohjel­ma­neu­vot­te­luissaan yhteiseen talous­linjaan ja tekee ensim­mäisen budjet­tinsa yhtey­dessä tarvit­tavat päätökset.

?Sopeu­tus­pää­tösten voimaan­tuloa on aina mahdol­lista jaksottaa pidem­mälle ajalle, mutta ennakoi­ta­vuuden ja yritysten kasvu­ha­luk­kuuden lisää­mi­seksi pelin sääntöjen pitää olla tiedossa ennen kuin pilli soi?, Vapaa­vuori sanoo.

Elinkei­no­mi­nisteri Vapaa­vuori puhui asiasta 27.11.2014 Kauppa­kamari Forumissa Finlandia-talolla.


Kokoomus.fi