Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Tule­van halli­tuk­sen sovit­tava heti vaali­kau­den sopeu­tus­toi­mista

Vapaa­vuori: Tule­van halli­tuk­sen sovit­tava heti vaali­kau­den sopeu­tus­toi­mista

Julkaistu:

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuo­ren mukaan tule­van halli­tuk­sen on heti vaali­kau­den alussa laadit­tava rehel­li­nen arvio valtion­ta­lou­den sopeu­tus­tar­peesta ja tehtävä valtion­ta­lou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen kannalta olen­nai­set sopeu­tus­pää­tök­set.

?Yrityk­set sopeu­tu­vat aina vallit­se­viin olosuh­tei­siin ja suun­nit­te­le­vat toimin­taansa niiden mukai­sesti. Pahinta myrk­kyä inves­toin­neille, kasvulle ja yrit­tä­jyy­delle onkin jatkuva epävar­muus?, Vapaa­vuori sanoo.

Vapaa­vuori muis­tut­taa, että kulu­valla halli­tus­kau­della jo halli­tus­neu­vot­te­lu­jen talous­lin­jauk­set viri­tet­tiin epärea­lis­tis­ten kasvuo­do­tus­ten varaan. Tämän seurauk­sena uusia ja aina uusia sopeu­tus­pää­tök­siä on jouduttu teke­mään useam­man­kin budjet­ti­neu­vot­te­lun ja kehys­rii­hen yhtey­dessä. Käytän­nössä tämä on johta­nut pysy­vään epävar­muu­teen mark­ki­noilla, kun ylei­sesti on miel­letty, että sopeut­ta­mi­nen jatkuu, mutta sen tarkem­masta sisäl­löstä ei ole ollut tietoa.

?Korot ovat nyt ennä­tyk­sel­li­sen alhaalla. Tästä huoli­matta yrityk­set eivät uskalla inves­toida, sillä talous­po­li­tii­kasta on puut­tu­nut riit­tä­vää enna­koi­ta­vuutta ja johdon­mu­kai­suutta. Kukaan ei tee inves­toin­ti­pää­tök­siä puolen vuoden aika­syklillä, vaan näky­män on kannet­tava pidem­mälle?, Vapaa­vuori sanoo.

Vapaa­vuori tarjoaa lääk­keeksi pitkällä aika­vä­lillä taloutta korjaa­vien raken­teel­lis­ten uudis­tus­ten pikaista läpi­vien­tiä ja enna­koi­ta­vaa, johdon­mu­kaista talous­po­li­tiik­kaa. Tämä edel­lyt­tää, että halli­tus sitou­tuu heti ohjel­ma­neu­vot­te­luis­saan yhtei­seen talous­lin­jaan ja tekee ensim­mäi­sen budjet­tinsa yhtey­dessä tarvit­ta­vat päätök­set.

?Sopeu­tus­pää­tös­ten voimaan­tu­loa on aina mahdol­lista jaksot­taa pidem­mälle ajalle, mutta enna­koi­ta­vuu­den ja yritys­ten kasvu­ha­luk­kuu­den lisää­mi­seksi pelin sään­tö­jen pitää olla tiedossa ennen kuin pilli soi?, Vapaa­vuori sanoo.

Elin­kei­no­mi­nis­teri Vapaa­vuori puhui asiasta 27.11.2014 Kaup­pa­ka­mari Foru­missa Finlan­dia-talolla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content