Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Tule­van halli­tuk­sen sovit­tava heti vaali­kau­den sopeu­tus­toi­mista

Vapaa­vuori: Tule­van halli­tuk­sen sovit­tava heti vaali­kau­den sopeu­tus­toi­mista

Julkaistu:

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuo­ren mukaan tule­van halli­tuk­sen on heti vaali­kau­den alussa laadit­tava rehel­li­nen arvio valtion­ta­lou­den sopeu­tus­tar­peesta ja tehtävä valtion­ta­lou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen kannalta olen­nai­set sopeu­tus­pää­tök­set.

?Yrityk­set sopeu­tu­vat aina vallit­se­viin olosuh­tei­siin ja suun­nit­te­le­vat toimin­taansa niiden mukai­sesti. Pahinta myrk­kyä inves­toin­neille, kasvulle ja yrit­tä­jyy­delle onkin jatkuva epävar­muus?, Vapaa­vuori sanoo.

Vapaa­vuori muis­tut­taa, että kulu­valla halli­tus­kau­della jo halli­tus­neu­vot­te­lu­jen talous­lin­jauk­set viri­tet­tiin epärea­lis­tis­ten kasvuo­do­tus­ten varaan. Tämän seurauk­sena uusia ja aina uusia sopeu­tus­pää­tök­siä on jouduttu teke­mään useam­man­kin budjet­ti­neu­vot­te­lun ja kehys­rii­hen yhtey­dessä. Käytän­nössä tämä on johta­nut pysy­vään epävar­muu­teen mark­ki­noilla, kun ylei­sesti on miel­letty, että sopeut­ta­mi­nen jatkuu, mutta sen tarkem­masta sisäl­löstä ei ole ollut tietoa.

?Korot ovat nyt ennä­tyk­sel­li­sen alhaalla. Tästä huoli­matta yrityk­set eivät uskalla inves­toida, sillä talous­po­li­tii­kasta on puut­tu­nut riit­tä­vää enna­koi­ta­vuutta ja johdon­mu­kai­suutta. Kukaan ei tee inves­toin­ti­pää­tök­siä puolen vuoden aika­syklillä, vaan näky­män on kannet­tava pidem­mälle?, Vapaa­vuori sanoo.

Vapaa­vuori tarjoaa lääk­keeksi pitkällä aika­vä­lillä taloutta korjaa­vien raken­teel­lis­ten uudis­tus­ten pikaista läpi­vien­tiä ja enna­koi­ta­vaa, johdon­mu­kaista talous­po­li­tiik­kaa. Tämä edel­lyt­tää, että halli­tus sitou­tuu heti ohjel­ma­neu­vot­te­luis­saan yhtei­seen talous­lin­jaan ja tekee ensim­mäi­sen budjet­tinsa yhtey­dessä tarvit­ta­vat päätök­set.

?Sopeu­tus­pää­tös­ten voimaan­tu­loa on aina mahdol­lista jaksot­taa pidem­mälle ajalle, mutta enna­koi­ta­vuu­den ja yritys­ten kasvu­ha­luk­kuu­den lisää­mi­seksi pelin sään­tö­jen pitää olla tiedossa ennen kuin pilli soi?, Vapaa­vuori sanoo.

Elin­kei­no­mi­nis­teri Vapaa­vuori puhui asiasta 27.11.2014 Kaup­pa­ka­mari Foru­missa Finlan­dia-talolla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content