Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / ajoissa hoitoon kerralla terveeksi

ajoissa hoitoon kerralla terveeksi

26.10.2012

Toivakka: Kyllä parem­mille terveys­kes­kuk­sille!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka koros­taa, että laaduk­kai­den lääkä­ri­pal­ve­lui­den saata­vuus on keskei­siä kysy­myk­siä suoma­lai­sessa tervey­den­hoi­dossa. SDP on esit­tä­nyt ratkai­suksi lääkä­ri­pu­laan

24.10.2012

Vapaa­vuori: Kokoo­mus uskal­taa uudis­taa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori perää uskal­lusta toteut­taa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tus. Vapaa­vuori piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den turvaa­mista

21.10.2012

Risikko: Lähi­pal­ve­lu­kylki edellä

?Nyt keskus­tel­laan muun muassa siitä, edetäänkö sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon raken­ne­uu­dis­tuk­sessa kunta- vai palve­lu­kylki edellä. Mieles­täni tärkeää on mennä ennen kaik­kea

21.10.2012

Lenita Toivakka: Kyllä avoi­melle keskus­te­lulle sekä palvelu­tuottajien kumppa­nuudelle!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toiva­kan mukaan on harmil­lista, mikäli sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luja koske­via valta­kun­nal­li­sia linjauk­sia ei saada julkis­tet­tua ennen vaaleja.

20.10.2012

Risikko: Kyllä avoi­melle kansalais­keskustelulle toimi­vista terveys­palveluista

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko perään­kuu­lutti avointa keskus­te­lua tervey­den­huol­lon järjes­tä­mi­sestä kier­täes­sään Pohjois-Karja­­lassa tänään lauan­taina: ?Mieles­täni on sanot­tava kyllä avoi­melle keskus­te­lulle

20.10.2012

Outi Mäkelä: Kyllä, terveys­palveluita kotiin!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen keski­viik­kona 17.10. julkis­tet­tuun ehdo­tuk­seen julki­sen hallin­non ICT-stra­­te­­giasta. Mäke­län mukaan kehi­tet­tä­vää kuiten­kin riit­tää: hallin­non

15.10.2012

Risikko: Sote-uudis­tus edel­lyt­tää järeitä toimia

?Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sessa on olen­naista pitää kiinni perus­ter­vey­den­huol­lon, erikois­sai­raan­hoi­don ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen yhdis­tä­mi­sestä. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­seksi tarvi­taan enem­män kuin

Skip to content