Risikko: Sote-uudistus edellyttää järeitä toimia – kokoomus.fi
MENU
Risikko: Sote-uudistus edellyttää järeitä toimia

Risikko: Sote-uudistus edellyttää järeitä toimia

Julkaistu: 15.10.2012 Uncategorized

?Sosiaali- ja tervey­den­huollon palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sessa on olennaista pitää kiinni perus­ter­vey­den­huollon, erikois­sai­raan­hoidon ja sosiaa­li­pal­ve­lujen yhdis­tä­mi­sestä. Sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden uudis­ta­mi­seksi tarvitaan enemmän kuin pikku­vii­lauksia, raken­tei­takin on uudis­tettava?, sanoo sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Paula Risikko.

Halli­tus­oh­jel­massa on linjattu, että sosiaali- ja tervey­den­huolto on jatkossa vahvojen perus­kuntien vastuulla. Poikkeuksena on mahdol­lista perustaa kuntien yhteinen sote-alue.

?Julki­suu­dessa on keskus­teltu siitä, että maassamme on jatkos­sakin paljon pieniä kuntia. Siitä huoli­matta on pidettävä huolta, että esimer­kiksi perus- ja erikois­tason tehtävät yhdis­tetään mahdol­li­simman laajasti?, ministeri Risikko painottaa.

Risikon mukaan haavoit­tu­vimmat ryhmät kuten pieni­tu­loiset vanhukset, muisti­häi­riöistä kärsivät, vammaiset, mielen­ter­vey­son­gel­mista kärsivät, työttömät, syrjäy­tyneet nuoret ja köyhät lapsi­perheet jäävät nykyisin joko kokonaan vaille tarpeen­mu­kaisia palveluja tai joutuvat odottamaan niitä liian kauan.

?Nykyti­lan­teessa palve­lujen käyttäjät kärsivät palve­lujen pirsta­lei­suu­desta, viiveistä ja väliin­pu­toa­mi­sesta. Tähän on saatava muutos.?

Myös talou­del­lisia voima­varoja ja henki­löstöä voidaan suunnata tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesti ja tasapai­noi­sesti, kun perus­tason ja erikois­tason palveluja integroidaan.

?Nyt erikois­sai­raan­hoito laskuttaa omansa suorit­teiden perus­teella kunnilta ja perus­ter­vey­den­huol­lossa joudutaan säästämään. Se näkyy hoito­jo­noina ja henki­lö­kun­ta­pulana. Kuitenkin ennal­taeh­käisevä ja pitkä­jän­teinen kansan­ter­veystyö on juuri sitä, mihin voima­varoja pitää suunnata enemmän?, ministeri Risikko toteaa.

Erittäin tärkeä tulevai­suuden kysymys on ikään­ty­neiden palve­lujen uudis­ta­minen. Niiden suunni­tel­mal­linen kehit­tä­minen ja voima­va­rojen hallittu lisää­minen tarpeen kasvaessa vaatii kanto­kykyä ja yhteis­työtä sosiaali- ja tervey­den­huollon sekä kuntien välillä.

Risikon mukaan perus­ter­vey­den­huollon ja erikois­sai­raan­hoidon raja-aitoja madal­ta­malla ja päällek­käi­syyksiä purka­malla voidaan parantaa työvoiman riittä­vyyttä.

?Isommassa kokonai­suu­dessa työnan­ta­jalla on enemmän resursseja palkata työnte­ki­jöitä ja huolehtia riittä­vistä henki­lös­tö­mää­ristä. Työolo­suh­teita pystytään kehit­tämään pitkä­jän­tei­sesti, kun laajempi osa palve­luista on saman toimijan vastuulla. Henki­lös­töllä on parempi mahdol­lisuus osaami­sensa käyttä­miseen, ammat­ti­taidon ylläpi­tä­miseen ja kehit­tä­miseen sekä monipuo­liseen työnkuvaan?, Risikko arvioi.

Tiiviim­mässä yhteis­työssä paranevat myös konsul­taa­tio­mah­dol­li­suudet, eikä potilaita tarvitse siirrellä niin paljon. Lisäksi yhtenäisiä tieto­jär­jes­telmiä voidaan kehittää tehok­kaammin ison kokonai­suuden sisällä.

Yhteys­tiedot: erityi­sa­vustaja Ulla-Mari Heinola, p. 050 537 4945


Kokoomus.fi