Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Sote-uudis­tus edel­lyt­tää järeitä toimia

Risikko: Sote-uudis­tus edel­lyt­tää järeitä toimia

Julkaistu:

?Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sessa on olen­naista pitää kiinni perus­ter­vey­den­huol­lon, erikois­sai­raan­hoi­don ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen yhdis­tä­mi­sestä. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­seksi tarvi­taan enem­män kuin pikku­vii­lauk­sia, raken­tei­ta­kin on uudis­tet­tava?, sanoo sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko.

Halli­tus­oh­jel­massa on linjattu, että sosi­aali- ja tervey­den­huolto on jatkossa vahvo­jen perus­kun­tien vastuulla. Poik­keuk­sena on mahdol­lista perus­taa kuntien yhtei­nen sote-alue.

?Julki­suu­dessa on keskus­teltu siitä, että maas­samme on jatkos­sa­kin paljon pieniä kuntia. Siitä huoli­matta on pidet­tävä huolta, että esimer­kiksi perus- ja erikois­ta­son tehtä­vät yhdis­te­tään mahdol­li­sim­man laajasti?, minis­teri Risikko painot­taa.

Risi­kon mukaan haavoit­tu­vim­mat ryhmät kuten pieni­tu­loi­set vanhuk­set, muis­ti­häi­riöistä kärsi­vät, vammai­set, mielen­ter­vey­son­gel­mista kärsi­vät, työt­tö­mät, syrjäy­ty­neet nuoret ja köyhät lapsi­per­heet jäävät nykyi­sin joko koko­naan vaille tarpeen­mu­kai­sia palve­luja tai joutu­vat odot­ta­maan niitä liian kauan.

?Nyky­ti­lan­teessa palve­lu­jen käyt­tä­jät kärsi­vät palve­lu­jen pirs­ta­lei­suu­desta, viiveistä ja väliin­pu­toa­mi­sesta. Tähän on saatava muutos.?

Myös talou­del­li­sia voima­va­roja ja henki­lös­töä voidaan suun­nata tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesti ja tasa­pai­noi­sesti, kun perus­ta­son ja erikois­ta­son palve­luja integroi­daan.

?Nyt erikois­sai­raan­hoito laskut­taa omansa suorit­tei­den perus­teella kunnilta ja perus­ter­vey­den­huol­lossa joudu­taan sääs­tä­mään. Se näkyy hoito­jo­noina ja henki­lö­kun­ta­pu­lana. Kuiten­kin ennal­taeh­käi­sevä ja pitkä­jän­tei­nen kansan­ter­veys­työ on juuri sitä, mihin voima­va­roja pitää suun­nata enem­män?, minis­teri Risikko toteaa.

Erit­täin tärkeä tule­vai­suu­den kysy­mys on ikään­ty­nei­den palve­lu­jen uudis­ta­mi­nen. Niiden suun­ni­tel­mal­li­nen kehit­tä­mi­nen ja voima­va­ro­jen hallittu lisää­mi­nen tarpeen kasvaessa vaatii kanto­ky­kyä ja yhteis­työtä sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon sekä kuntien välillä.

Risi­kon mukaan perus­ter­vey­den­huol­lon ja erikois­sai­raan­hoi­don raja-aitoja madal­ta­malla ja pääl­lek­käi­syyk­siä purka­malla voidaan paran­taa työvoi­man riit­tä­vyyttä.

?Isom­massa koko­nai­suu­dessa työnan­ta­jalla on enem­män resurs­seja palkata työn­te­ki­jöitä ja huoleh­tia riit­tä­vistä henki­lös­tö­mää­ristä. Työolo­suh­teita pysty­tään kehit­tä­mään pitkä­jän­tei­sesti, kun laajempi osa palve­luista on saman toimi­jan vastuulla. Henki­lös­töllä on parempi mahdol­li­suus osaa­mi­sensa käyt­tä­mi­seen, ammat­ti­tai­don yllä­pi­tä­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen sekä moni­puo­li­seen työn­ku­vaan?, Risikko arvioi.

Tiiviim­mässä yhteis­työssä para­ne­vat myös konsul­taa­tio­mah­dol­li­suu­det, eikä poti­laita tarvitse siir­rellä niin paljon. Lisäksi yhte­näi­siä tieto­jär­jes­tel­miä voidaan kehit­tää tehok­kaam­min ison koko­nai­suu­den sisällä.

Yhteys­tie­dot: erityi­sa­vus­taja Ulla-Mari Heinola, p. 050 537 4945

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content