Talous

23.4.2016

Paula Risikko: Koti­ta­lous­vä­hen­nystä kohden­net­tava enem­män ikäih­mi­sille

Edus­kun­nan toinen vara­pu­he­mies Paula Risikko esit­tää koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen laajem­paa kohden­ta­mista ikäih­mi­sille. Risikko puhui Eläke­lii­ton Lehti­mäen yhdis­tyk­sen 40-vuotis­­juh­­lassa lauan­taina Lehti­mäellä. ”Palve­lui­den, jotka

19.4.2016

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Julki­sen talou­den suun­ni­telma vuosille 2017-2020

Valtio­neu­vos­ton selon­teko julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta vuosille 2017-2020 Lähe­te­kes­kus­telu 19.4.2016 Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro 7 minuut­tia /​​ Ed. Kai Mykkä­nen Muutos­va­rauk­sin, julki­nen puhut­taessa

Sanni Grahn-Laasonen
16.4.2016

Grahn-Laaso­nen liiken­ne­kaa­ren valmis­te­lusta: “Tavoit­teena edis­tää työtä ja yrit­tä­jyyttä”

Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen (kok.) haluaa edis­tää normien purkua ja kilpai­lua myös liiken­teessä. Liiken­ne­kaari on halli­tuk­sen suurim­pia lain­sää­dän­tö­hank­keita, jolla pure­taan sään­te­lyä,

12.4.2016

Stubb: Halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­mia jatke­taan – yrit­tä­jyys­ve­ro­pa­ketti syksyllä

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb kommen­toi tänään julkis­tet­tuja halli­tuk­sen työl­­li­­syys- ja yrit­tä­jyys­ta­voit­teita Kampin keskuk­sessa järjes­te­tyn Nuori Yrit­tä­jyys ry:n Uskalla yrit­tää

12.4.2016

Kokoo­muk­sen Sinuhe Wallin­heimo: Inno­vaa­tio­se­teli vauh­dit­taa talous­kas­vua

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo kiit­tää halli­tusta inno­­vaa­­tio- ja palve­luse­te­li­ko­kei­lun sisäl­lyt­tä­mi­sestä tänään julkais­tuun työl­­li­­syys- ja yrit­tä­jyys­pa­ket­tiin. Inno­­vaa­­tio- ja palve­luse­teli

5.4.2016

Kokoo­muk­sen Wallin­heimo: Halli­tus ei lannistu työl­li­syys­ta­voit­teen edessä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen kykyyn sopia uusista toimista suoma­lai­sen työl­li­syy­den ja yrit­tä­jyy­den vahvis­ta­mi­seksi. Päätök­set osoit­ta­vat

Sanni Grahn-Laasonen
5.4.2016

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen kehys­rii­hen päätök­sistä: Koulu­tusta ja tutki­musta suojel­tiin sääs­töiltä

Halli­tus suojeli koulu­tusta ja tutki­musta uusilta sääs­töiltä, kertoo opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen. ”Suomi on erit­täin vaka­vassa talous­ti­lan­teessa, ja nyt

5.4.2016

Kokoo­muk­sen Talvi­tie: Halli­tus panos­taa pohjoi­sen elin­voi­maan, rahaa VT4:lle

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Mari-Leena Talvi­tie hehkut­taa halli­tuk­sen 125 miljoo­nan euron satsausta Oulu-Kemi tieyh­tey­teen. ”VT4-inves­­toin­­nin kautta halli­tus panos­taa pohjoi­sen elin­voi­maan.

5.4.2016

Grahn-Laaso­nen Lahden kehä­tien toteu­tu­mi­sesta: “Halli­tuk­sen suurin liiken­nein­ves­tointi Hämee­seen”

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri ja Kokoo­muk­sen liiken­ne­asioista vastaava neuvot­te­lija Sanni Grahn-Laaso­­nen iloit­see halli­tuk­sen päätök­sestä rahoit­taa Lahden eteläi­sen kehä­tien raken­ta­mista yhteensä 198

4.4.2016

Kokoo­muk­sen Outi Mäkelä: Vero­rö­tös­tely aisoi­hin kansain­vä­li­sellä yhteis­työllä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä on tyrmis­ty­nyt Panama-vuodon paljas­ta­masta vero­vält­te­lyn ja mustan talou­den laajuu­desta. Julki tullei­den tieto­jen mukaan aineis­tosta