Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Mykkä­nen, Talvi­tie ja Vartiai­nen: Työpe­rus­tei­nen maahan­muutto turvaa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Mykkä­nen, Talvi­tie ja Vartiai­nen: Työpe­rus­tei­nen maahan­muutto turvaa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Julkaistu:

Tutustu ehdok­kai­siimme tästä!

Suoma­lai­nen yhteis­kunta hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­neen pohjau­tuu viime kädessä työl­li­syy­delle. Väes­tö­ra­ken­teen muutos johtaa merkit­tä­viin huol­to­suh­teen muutok­siin.

Teke­vien käsien määrä vähe­nee väes­tön siir­tyessä eläk­keelle. Yhdis­tet­tynä synty­vyy­den jatku­nee­seen laskuun, paine hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lui­den rahoit­ta­mi­seksi kasvaa. Työvoi­ma­va­jeen kaven­ta­mi­nen vaatii toimen­pi­teitä.

”Maahan­muut­toon liit­tyy kolme väärin­kä­si­tystä. Ensin­nä­kin Suomeen muutti jo viime vuonna paljon enem­män ihmi­siä työn ja opis­ke­lun perässä kuin turva­pai­kan­ha­ki­joina, vaikka yleensä toisin luul­laan. Toiseksi työpe­räi­sesti Suomeen viimei­sen 10 vuoden aikana muut­ta­neista 90 prosent­tia on edel­leen töissä eli he eivät ole siir­ty­neet tukien varaan, kuten usein väite­tään. Kolman­neksi työpe­räi­sen maahan­muu­ton ei tarvit­sisi kuin kaksin­ker­tais­tua noin 20 000 ihmi­seen vuodessa niin työi­käi­nen väes­tömme ei kään­tyi­si­kään laskuun 2020-luvulla vaan pysyisi pienessä kasvussa. Teki­jöi­den houkut­te­lussa Suomeen töihin ei siis ole kysy­mys margi­naa­lista, vaan ydin­a­siasta sen suhteen, että pystymme hoita­maan vanhuk­set ja maksa­maan eläk­keet ilman rajuja veron­ko­ro­tuk­sia.”, sisä­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen toteaa.

Työpe­rus­tei­sen maahan­muu­ton lisää­mi­nen on mahdol­lista monin tavoin. Esimer­kiksi saata­vuus­har­kin­nasta tulisi luopua ja tehos­te­tusti valvoa työeh­to­jen noudat­ta­mista työpai­koilla. Työlu­paa haet­taessa varmis­tet­tai­siin kuiten­kin edel­leen, että kyse on aidosta työpai­kasta ja että työso­pi­mus vastaa työeh­to­so­pi­muk­sia. Erityi­sesti paljon työl­lis­tä­vien luotet­ta­vien ja akkre­di­toi­tu­jen työnan­ta­jien osalta pain­opiste tuli siir­tää työeh­to­jen enna­kol­li­sesta valvon­nasta jälki­kä­tei­seen.

”Työmark­ki­noi­den toimin­nan ja tule­vai­suu­den kannalta työpe­rus­tei­sella maahan­muu­tolla on keskei­nen rooli. Työl­li­syy­sas­teen nosta­mi­nen edel­lyt­tää toimi­vaa työpe­rus­teista maahan­muut­toa. Emme yksin­ker­tai­sesti pärjää huol­to­suh­teen muut­tu­mi­sen aiheut­ta­vista haas­teista ilman ulko­maista apua”, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Mari-Leena Talvi­tie toteaa.

Ihmis­ten ja työn­te­ki­jöi­den vapaa liik­ku­vuus on myös yksi Euroo­pan unio­nin keskei­sistä peri­aat­teista. Euroo­pan unio­nin ulko­puo­li­sista maista tule­van työvoi­man lisäksi edel­ly­te­tään kolman­sista maista tule­via työn­te­ki­jöitä. Monilla asian­tun­tija-aloilla työmark­ki­nat ovat aidosti globaa­lit.

”Työpe­rus­tei­nen maahan­muutto on edel­ly­tys Suomen talou­del­li­sen toimin­ta­ky­vyn säily­mi­seksi tule­vina vuosi­kym­me­ninä. Globa­li­soi­tu­neessa maail­massa on kysyn­tää myös suoma­lai­sella osaa­mi­selle. Korkea­kou­lu­te­tut suoma­lai­set lähte­vät entistä helpom­min ulko­maille töihin. Vastaa­vasti Suomen on houku­tel­tava osaa­vaa ulko­maista työvoi­maa maahamme. Ihmis­ten liik­ku­mi­sen tulee olla tässä mielessä kaksi­suun­taista”, kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja työ- ja tasa-arvo­va­lio­kun­nan jäsen Juhana Vartiai­nen toteaa.

Konkreet­ti­sia toimen­pi­teitä työpe­rus­tei­sen maahan­muu­ton lisää­mi­seksi

1. Suomen tunnet­tuu­den lisää­mi­nen maail­malla

Ihmi­sillä on mieli­ku­via eri maista. Näiden mieli­ku­vien perus­teella teemme valin­toja minne lähdemme lomalle ja yhtä lailla missä haluamme työs­ken­nellä. Suomi on monella mitta­rilla yksi maail­man turval­li­sim­mista ja onnel­li­sim­mista maista. Suomi­ku­van tunnet­tuu­den lisää­mi­nen maail­malla on tärkeää osaa­jien houkut­te­le­mi­seksi Suomeen. Busi­ness Finlan­din kansain­vä­li­siä verkos­toja hyödyn­täen ja yhteis­työssä kansain­vä­lis­ty­nei­den henki­lös­töy­ri­tys­ten kanssa tulisi luoda suoma­lai­sia yrityk­siä tukeva rekry­toin­ti­ver­kosto ”Work in Finland”.

2. Työlu­pa­pro­ses­sit suju­viksi ja selkeiksi

Työlu­pa­pro­ses­sien toimi­vuu­della on keskei­nen merki­tys työvoi­man saan­nin kannalta. Mitä nopeam­min ja jous­ta­vam­min lupa­ha­ke­mus­ten käsit­tely tapah­tuu, sitä helpom­paa ja viivy­tyk­set­tö­mäm­pää ulko­mai­sen työvoi­man maahan saapu­mi­nen on. Yritys­ten työvoi­man tarve voi muut­tua nopeas­ti­kin, jolloin ammat­ti­tai­toi­sen työvoi­man saami­nen ripeästi on toimin­nan kannalta aivan keskeistä. Tilaus­ten toimit­ta­mi­nen tai yritys­ten inves­toin­nit eivät saa jäädä kiinni työlu­pa­hal­lin­non käsit­te­lyn kestosta.

3. Kehi­te­tään oles­ke­lu­lu­pa­pro­ses­seja asia­kas­läh­töi­sinä koko­nai­suuk­sina

Oles­ke­lu­pro­sessi jakau­tuu tällä hetkellä monelle toimi­jalle. Hake­muk­set jäte­tään lähe­tys­töi­hin ja käsi­tel­lään Maahan­muut­to­vi­ras­tossa, mutta lisäksi esimer­kiksi työte­ki­jöi­den oles­ke­lu­lu­paan tehdään eril­li­nen osapää­tös TE-toimis­toissa ja yrit­tä­jien kohdalla lausunto pyyde­tään ELY-keskuk­sista. Haki­jalle proses­sin pitäisi näyt­täy­tyä selvänä koko­nai­suu­tena. Tämä edel­lyt­tää, että haki­joi­den ja työnan­ta­jien neuvon­taa yhte­näis­te­tään ja yksin­ker­tais­te­taan ja tieto kerä­tään yhteen helposti löydet­tä­vään paik­kaan. Lisäksi on tarpeen tiedot­taa oles­ke­lu­lu­pa­pro­ses­seista, siten että myös työnan­ta­jalle tulee auto­maat­ti­sesti tieto työn­te­ki­jän lupa­pro­ses­sin etene­mi­sestä. Tietoa tulisi vaih­taa viran­omais­ten kesken siten, että asiaa kysy­tään haki­jalta vain silloin, jos sitä ei muilta viran­omai­silta saada ja tällöin­kin vain kerran. Tarkis­te­taan ulko­mi­nis­te­riön toimin­ta­ta­poja siten, että ajan­va­rauk­set ja puhut­te­lut onnis­tu­vat nopeasti ja biomet­ri­set tunnis­teet on yksin­ker­taista antaa.

4. Kieli­kyn­nyk­sen madal­ta­mi­nen ja työelä­män kansain­vä­lis­tä­mi­nen

Yksi keskei­nen haaste on suomen kieli. Työelä­män kansain­vä­lis­ty­mi­sen myötä myös englan­nin kielen asema tulee koros­tu­maan. Erityi­sesti palve­lua­lalla englan­nin kieli on yleis­ty­nyt, mikä on mahdol­lis­ta­nut nopeam­man kiin­nit­ty­mi­sen työelä­mään. Kieli­ky­sy­myk­seen on mahdol­lista vaikut­taa asen­teita muut­ta­malla. Työnan­ta­jia tulisi kannus­taa palk­kaa­maan osaa­jia myös englan­nin­kie­lellä.

5. Pois­te­taan saata­vuus­har­kinta

Seuraa­van halli­tus­kau­den aikana olisi luovut­tava saata­vuus­har­kin­nasta koko­naan. Menet­tely lisää byro­kra­tiaa ja viiväs­tyt­tää työvoi­man saan­tia. Työelä­män peli­sään­nöistä ja reunaeh­doista ei silti tingit­täisi. Saata­vuus­har­kin­taan nyt käytet­tä­vät resurs­sit olisi mahdol­lista siir­tää työeh­to­jen jälki­kä­tei­seen valvon­taan. Näin ollen keven­tä­mällä etukä­teis­val­von­taa voitai­siin siir­tää panok­sia työpai­koilla tehtä­viin tarkas­tuk­siin ja valvon­taan. Työlu­paa haet­taessa varmis­tet­tai­siin edel­leen, että kyse on aidosta työpai­kasta ja että työso­pi­mus vastaa työeh­to­so­pi­muk­sia.

6. Hyödyn­ne­tään ulko­maa­lais­ten opis­ke­li­joi­den poten­ti­aali

Kymme­nessä vuodessa kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den suoma­lai­sen korkea­kou­lu­tut­kin­non suorit­ta­nei­den määrä on kaksin­ker­tais­ta­nut. Monet tutkin­non suorit­ta­neista palaa­vat tutkin­non suori­tet­tu­aan takai­sin koti­maa­hansa. Vuonna 2009 valmis­tu­neista korkea­kou­luo­pis­ke­li­joista viisi vuotta myöhem­min jo kolman­nes oli muut­ta­nut pois suomesta - täällä hankittu osaa­mi­nen muka­naan. Meidän on tehtävä töitä sen eteen, että Suomessa tutkin­tonsa suorit­ta­neet ulko­maa­lai­set opis­ke­li­jat jäisi­vät tänne raken­ta­maan myös työuransa.

Selvi­te­tään mahdol­li­suutta luoda ulko­maa­lai­sille opis­ke­li­joille vero­vä­hen­ny­soi­keus, jossa suoma­lai­selle korkea­kou­lulle makse­tut luku­kausi­mak­sut on mahdol­lista vähen­tää vero­tuk­sessa, mikäli valmis­tu­mi­sen jälkeen jää töihin Suomeen. Mahdol­li­suus vähen­tää luku­kausi­mak­sut vero­tuk­sessa paran­taisi Suomen veto­voi­maa kansain­vä­li­sillä osaa­ja­mark­ki­noilla ja kannus­taisi jäämään tänne töihin. Lisäksi tutkin­non suorit­ta­nei­den opis­ke­li­joi­den työn­ha­ku­lu­paa tulee piden­tää vuodesta kahteen vuoteen.

7. Kehi­te­tään uusia oles­ke­lu­lu­pa­mal­leja

Päät­ty­vällä vaali­kau­della on kehi­tetty uusia oles­ke­lu­lu­pa­mal­leja kuten start-up viisumi ja erityi­nen asian­tun­ti­joille suun­nattu työlupa. Näiden rinnalle on kuiten­kin kehi­tet­tävä lisää jous­ta­via malleja eri työn­te­ki­jä­ryh­mille. Meidän on otet­tava mallia muiden maiden järjes­tel­mistä, joilla on onnis­tuttu helpot­taa ulko­mai­sen työvoi­man löyty­mistä eri yritys­ten tarpei­siin. Esimer­kiksi työn­te­ki­jä­pooli Kana­dan pistey­tys­jär­jes­tel­mää mukail­len helpot­taisi erityi­sesti pieniä yrityk­siä, joilla ei ole eril­li­siä hr-osas­toja ulko­mai­sen työvoi­man hankin­taan.

8. Mahdol­lis­te­taan nopeu­tettu menet­tely akkre­di­toi­duille ja luote­tuille työnan­ta­jille

Paljon ulko­maista työvoi­maa rekry­toi­ville, luotet­ta­vaksi tode­tuille työnan­ta­jille on luotava akkre­di­toin­ti­me­ne­telmä, jolla nopeu­te­taan työnan­ta­ja­vel­voit­tei­den tarkis­tusta. Koko lupa­pro­sessi pitää tule­vai­suu­dessa pystyä teke­mään päivissä eikä kuukausissa. Luotet­tu­jen ja aiem­min tunnis­tet­tu­jen työnan­ta­jien osalta on syytä siir­tyä enna­kol­li­sesta valvon­nasta vahvem­min jälki­kä­tei­seen valvon­taan.

9. Siir­ry­tään enna­kol­li­sesta työeh­to­jen valvon­nasta jälki­kä­tei­seen

Ylei­sesti ottaen työeh­to­jen valvon­nassa on siir­ryt­tävä enna­kol­li­sesta valvon­nasta vahvem­min jälki­kä­tei­seen valvon­taan. Työso­pi­muk­sen lain­mu­kai­suus ja mahdol­li­sen työeh­to­so­pi­muk­sen mukai­suus tulisi tarkis­taa auto­ma­ti­soi­dusti siten, ettei manu­aa­li­sesti työso­pi­muk­sen valvon­taa tulisi harjoit­taa. Tämä olisi keino nopeut­taa työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­mus­ten käsit­te­lyä.

10. Edis­te­tään yhden luukun palve­lui­den peri­aa­tetta Suomeen aset­tu­mi­sessa

Kun ihmi­nen muut­taa asumaan toiseen maahan, vastaan tulee paljon uuden opet­te­le­mista. Palve­lu­jen käyt­töön ja toimin­ta­ta­poi­hin tottu­mi­nen voi näyt­täy­tyä todel­li­sena viidak­kona - myös Suomessa. Pahim­mil­laan viiväs­tyk­set voivat johtaa siihen, että esimer­kiksi työn vastaa­not­ta­mi­nen on mahdo­tonta, kun muut käytän­nön asiat eivät ole järjes­tyk­sessä. Keskit­tä­mällä maahan­muut­ta­jien palve­lut yhdelle luukulle voidaan konkreet­ti­sella tavalla vähen­tää pape­ri­so­taa, nopeut­taa kotou­tu­mista ja työl­lis­ty­mistä ja kuiten­kin varmis­taa, että tiedot mene­vät eri viran­omai­sille perille. Näin myös edis­te­tään kansain­vä­li­sillä työmark­ki­noilla Suomen mainetta maana, johon on hyvä tulla töihin. Esimer­kiksi henki­lö­tun­nus, pank­ki­asiat ja vero­tus on saatava nopeasti hoidet­tua.

Lisä­tie­toja:

Mari-Leena Talvi­tie, puh. 044 527 3288
Juhana Vartiai­nen, puh. 050 512 2394

Minis­teri Mykkä­sen erityi­sa­vus­taja Titta Anders­son-Bohren, puh. 050 513 1539

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

30.7.2023

Sirpa Pieti­käi­nen: Moderni orjuus on todel­li­suutta myös Euroo­passa

Toisin kuin histo­rian­kir­joista voisi usein päätellä, orjuus ei loppu­nut 1800-luvulla, kun orja­kauppa vaiheit­tain kiel­let­tiin. Maail­massa on edel­leen orjuutta, joka on

Skip to content