Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Kokoo­muk­sen Joki­nen ja Kopra: Yrit­tä­jän päivä oltava joka päivä

Kokoo­muk­sen Joki­nen ja Kopra: Yrit­tä­jän päivä oltava joka päivä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Kalle Joki­nen ja Jukka Kopra pitä­vät tärkeänä, että yrit­tä­jillä on oma päivä. Molem­mat kuiten­kin toivo­vat, että suoma­lai­sen yrit­tä­jien arki­haas­teista kannet­tai­siin huolta vuoden ympäri.

“Tänään on se päivä vuodesta, kun meillä yrit­tä­jillä riit­tää ystä­viä. Yrit­tä­jän päivä tulisi kuiten­kin olla joka päivä. Ilman hyviä yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä meille ei ole työpaik­koja ja hyvin­voin­tia luovia yrityk­siä. Juhla­pu­heet pitää saada käytän­nön toimiksi”, Kopra sanoo.

Itse­kin yrit­tä­jänä toimi­van Kopra muis­tut­taa, että yrit­tä­jäys­tä­väl­li­nen yhteis­kunta on myös hyvin­voiva yhteis­kunta. Yritys­ten menes­tyk­sen myön­tei­set vaiku­tuk­set heijas­tu­vat koko yhteis­kun­taan työl­li­syy­den ja vero­tu­lo­jen kasvuna.

“Kokoo­mus pitää tärkeänä, että suoma­lais­ten yrit­tä­jien ja yritys­ten toimin­tae­del­ly­tyk­set ovat kunnossa nyt ja tule­vai­suu­dessa. Kier­simme viime syksynä jälleen kysy­mässä yrit­tä­mi­sen parhailta asian­tun­ti­joilta eli yrit­tä­jiltä itsel­tään ajatuk­sia uusista yrit­tä­jyys­teoista. Yrit­tä­jä­ken­tän palaute tiivis­tet­tiin kymme­neksi päivi­te­tyksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män yrit­tä­jyys­ta­voit­teeksi”, Joki­nen toteaa.

Syksyn Yrit­tä­jyys­te­koja 2018 -kier­tue sisälsi 14 tapah­tu­maa ympäri Suomen. Useat sadat yrit­tä­jät eri aloilta ja eriko­koi­sista yrityk­sistä osal­lis­tui­vat kier­tu­een tilai­suuk­siin ja jakoi­vat ajatuk­si­aan yrit­tä­mi­sen edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­sesta. Kier­tue oli jatkoa vuoden 2014 kier­tu­eelle, jonka aikana kootuista tavoit­teista kaikki saatiin toteu­tet­tua edel­li­sellä halli­tus­kau­della vähin­tään osit­tain.

“Keskei­sim­mäksi yrit­tä­jien huoleksi paljas­tui pula osaa­vasta työvoi­masta. Myös epävar­muus tule­vai­suu­den kiris­ty­västä sään­te­lystä ja veron­ki­ris­tyk­sistä herätti huolta. Paikal­lista sopi­mista toivot­tiin laajen­net­ta­vaksi koske­maan kaik­kia yrityk­siä ja työn­te­ki­jöitä. Myös epäon­nis­tu­mis­ten varalle toivot­tiin edes pientä turvaa sekä nykyistä parem­pia mahdol­li­suuk­sia uuteen alkuun. Kaik­kiin näihin asioi­hin esite­tään kokoo­muk­sen ohjel­massa ratkai­suja”, Joki­nen kertoo.

Joki­sella ja Kopralla on selkeät tervei­set nyky­hal­li­tuk­selle.

“Jotta suoma­lai­set yrit­tä­jät voivat jatkos­sa­kin tarjota töitä, toimeen­tu­loa ja hyvin­voin­tia, tekoja yrit­tä­jyy­den puolesta tarvi­taan lisää – ei vähem­män. Vero­jen koro­tuk­set ja koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­nys iske­vät tuntu­vasti taval­lis­ten pieny­rit­tä­jien arkeen. Jos halli­tus haluaa olla yrit­tä­jien puolella juhla­pu­hei­den lisäksi myös käytän­nössä, suosit­te­lemme lait­ta­maan toteu­tuk­seen yrit­tä­jien itse esiin nosta­mat keinot”, edus­ta­jat päät­tä­vät.

Katso tästä yrit­tä­jyys­ta­voit­teemme!

Lisä­tie­toja:

Kalle Joki­nen
p. 050 5120128

Jukka Kopra
p. 050 5120128

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

Skip to content