Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Kokoo­muk­sen Joki­nen ja Kopra: Yrit­tä­jän päivä oltava joka päivä

Kokoo­muk­sen Joki­nen ja Kopra: Yrit­tä­jän päivä oltava joka päivä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Kalle Joki­nen ja Jukka Kopra pitä­vät tärkeänä, että yrit­tä­jillä on oma päivä. Molem­mat kuiten­kin toivo­vat, että suoma­lai­sen yrit­tä­jien arki­haas­teista kannet­tai­siin huolta vuoden ympäri.

“Tänään on se päivä vuodesta, kun meillä yrit­tä­jillä riit­tää ystä­viä. Yrit­tä­jän päivä tulisi kuiten­kin olla joka päivä. Ilman hyviä yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä meille ei ole työpaik­koja ja hyvin­voin­tia luovia yrityk­siä. Juhla­pu­heet pitää saada käytän­nön toimiksi”, Kopra sanoo.

Itse­kin yrit­tä­jänä toimi­van Kopra muis­tut­taa, että yrit­tä­jäys­tä­väl­li­nen yhteis­kunta on myös hyvin­voiva yhteis­kunta. Yritys­ten menes­tyk­sen myön­tei­set vaiku­tuk­set heijas­tu­vat koko yhteis­kun­taan työl­li­syy­den ja vero­tu­lo­jen kasvuna.

“Kokoo­mus pitää tärkeänä, että suoma­lais­ten yrit­tä­jien ja yritys­ten toimin­tae­del­ly­tyk­set ovat kunnossa nyt ja tule­vai­suu­dessa. Kier­simme viime syksynä jälleen kysy­mässä yrit­tä­mi­sen parhailta asian­tun­ti­joilta eli yrit­tä­jiltä itsel­tään ajatuk­sia uusista yrit­tä­jyys­teoista. Yrit­tä­jä­ken­tän palaute tiivis­tet­tiin kymme­neksi päivi­te­tyksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män yrit­tä­jyys­ta­voit­teeksi”, Joki­nen toteaa.

Syksyn Yrit­tä­jyys­te­koja 2018 -kier­tue sisälsi 14 tapah­tu­maa ympäri Suomen. Useat sadat yrit­tä­jät eri aloilta ja eriko­koi­sista yrityk­sistä osal­lis­tui­vat kier­tu­een tilai­suuk­siin ja jakoi­vat ajatuk­si­aan yrit­tä­mi­sen edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­sesta. Kier­tue oli jatkoa vuoden 2014 kier­tu­eelle, jonka aikana kootuista tavoit­teista kaikki saatiin toteu­tet­tua edel­li­sellä halli­tus­kau­della vähin­tään osit­tain.

“Keskei­sim­mäksi yrit­tä­jien huoleksi paljas­tui pula osaa­vasta työvoi­masta. Myös epävar­muus tule­vai­suu­den kiris­ty­västä sään­te­lystä ja veron­ki­ris­tyk­sistä herätti huolta. Paikal­lista sopi­mista toivot­tiin laajen­net­ta­vaksi koske­maan kaik­kia yrityk­siä ja työn­te­ki­jöitä. Myös epäon­nis­tu­mis­ten varalle toivot­tiin edes pientä turvaa sekä nykyistä parem­pia mahdol­li­suuk­sia uuteen alkuun. Kaik­kiin näihin asioi­hin esite­tään kokoo­muk­sen ohjel­massa ratkai­suja”, Joki­nen kertoo.

Joki­sella ja Kopralla on selkeät tervei­set nyky­hal­li­tuk­selle.

“Jotta suoma­lai­set yrit­tä­jät voivat jatkos­sa­kin tarjota töitä, toimeen­tu­loa ja hyvin­voin­tia, tekoja yrit­tä­jyy­den puolesta tarvi­taan lisää – ei vähem­män. Vero­jen koro­tuk­set ja koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­nys iske­vät tuntu­vasti taval­lis­ten pieny­rit­tä­jien arkeen. Jos halli­tus haluaa olla yrit­tä­jien puolella juhla­pu­hei­den lisäksi myös käytän­nössä, suosit­te­lemme lait­ta­maan toteu­tuk­seen yrit­tä­jien itse esiin nosta­mat keinot”, edus­ta­jat päät­tä­vät.

Katso tästä yrit­tä­jyys­ta­voit­teemme!

Lisä­tie­toja:

Kalle Joki­nen
p. 050 5120128

Jukka Kopra
p. 050 5120128

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.1.2022

Antti Häkkä­nen: “Yrit­tä­jien elämän­työ on turvat­tava myös korona-aikana”

Elin­kei­no­va­paus on koko hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan moot­tori. Yrit­tä­jyys luo työtä, uusia palve­luja, tuot­teita, aluei­den elin­voi­maa ja hyvin­voin­tia. Pitäisi myös muis­taa, että jokai­sen

25.11.2021

Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto

Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto – kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2022 Pette­rin alkusa­nat Tavoit­teena hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den pelas­ta­mi­nen Kokoo­muk­sen vaih­toehto Suomelle Talous­po­li­tii­kan sään­nöt on uudis­tet­tava entistä

19.11.2021

Petteri Orpo: “Suomen halli­tus on tuulia­jolla metsä­po­li­tii­kas­saan”

Halli­tus on kalk­ki­vii­voilla saanut muodos­tet­tua kantansa EU:n takso­­no­­mia-asetuk­­seen, joka rajoit­taisi suoma­laista kestä­vää metsän­hoi­toa ja metsäe­lin­kei­noamme. Kanta oli riitaisa, mutta lopulta