Kai Mykkä­nen: Rinteen riihessä työl­li­syys­rima alhaalla

Julkaistu: 17.09.2019

Halli­tus sai budjet­ti­rii­hessä valmista päivää aiko­maansa aiem­min.

“Rinteen riihestä tuli jo tänään valmista, kun rima lasket­tiin riit­tä­vän alas. Toinen riiheen varattu päivä olisi kannat­ta­nut käyt­tää vaikka työl­li­syyttä tehok­kaasti vahvis­ta­vien keino­jen löytä­mi­seen ja vaikut­ta­vuusar­vioi­den teke­mi­seen. Nyt työ jäi pahasti kesken. Tarvit­ta­via ratkai­suja vain siir­ret­tiin eteen­päin”, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen toteaa.

Mykkä­nen piti päämi­nis­teri Rinteen edus­kun­nalle kesä­kuussa esit­te­le­mää lähtö­koh­taa budjet­ti­val­mis­te­lulle hyvänä.

“Kun päämi­nis­teri Rinne kesä­kuussa sanoi, ettei pysy­viä menoja lisätä ilman tietoa pysy­vistä tuloista, toivo vastuul­li­sesta talous­po­li­tii­kan viri­tyk­sestä heräsi. Siihen nähden Rinteen riihi on selkeä petty­mys”, Mykkä­nen sanoo.

Rinne sanoi kesä­kuussa myös, ettei ”raken­neta tuulen­tu­paa sillä tavalla, että työl­li­syy­sas­te­pää­tök­set perus­tu­vat joihin­kin epämää­räi­siin oletuk­siin, vaan niiden pitää olla valtio­va­rain­mi­nis­te­riön laskel­mien pohjalta varmis­tet­tuja lukuja”. Halli­tus ei kuiten­kaan tuonut mitään lukuja työl­li­syys­toi­mien vaikut­ta­vuu­desta, vaikka meno­li­säyk­siä esite­tään yli miljar­din euron edestä.

“Pelkään, että nyt esimer­kiksi kerta­luon­toi­silla rahoilla palka­tuille opet­ta­jille tai pysy­vistä meno­li­säyk­sistä rahaa saaville yliopis­toille tulee aika­naan petetty olo, kun näitä nyt silti tehtyjä meno­li­säyk­siä joutu­vat valtio­va­rain­mi­nis­teri Lintilä tai hänen seuraa­jansa peru­maan”, Mykkä­nen toteaa.

Halli­tus puhuu elvyt­tä­mi­sestä, mutta tekee pitkästä aikaa ensim­mäi­sen budje­tin, joka kiris­tää keski­tu­loi­sen palkan­saa­jan vero­tusta.

 

“Ensi kesänä kahden palkan­saa­jan perheellä jää käteen noin 300 euroa vähem­män vero­kii­lan kiris­tä­mi­sen vuoksi. Joutuuko kaksi­lap­si­nen perhe jättä­mään esimer­kiksi huvi­puis­to­reis­sun väliin siitä syystä, ettei halli­tus pysty­nyt pitä­mään palk­ka­ve­roja aisoissa”, Mykkä­nen kysyy.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kertoi kesä­ko­kouk­ses­saan jättä­vänsä väli­ky­sy­myk­sen, jos halli­tus ei budjet­ti­rii­hen yhtey­dessä päätä sellai­sista työl­li­syys­toi­mista, jotka valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan katta­vat budje­tin meno­li­säys­ten vaiku­tuk­set. Kokoo­mus arvioi väli­ky­sy­myk­sen jättä­mistä ryhmä­ko­kouk­ses­saan tors­taina.

Alla linkit Kokoo­muk­sen työl­li­syys­pa­ket­tiin ja ehdo­tuk­siin inves­toin­tien vauh­dit­ta­mi­seksi:

Ehdo­tuk­sia inves­toin­tien vauh­dit­ta­mi­seen
Kohti 60 000 uutta työpaik­kaa

Lisä­tie­toja: Suvi Aherto, 050 349 6121