Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Verkostojen vastuuhenkilöhaku kaudelle 2022-24

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku kaudelle 2022-24

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen jäse­nis­tön poliit­tista osal­lis­tu­mista varten on perus­tettu verkos­tot, joihin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata. Verkos­toi­hin voi liit­tyä asioin­ti­si­vu­jen kautta. Nyky­muo­toi­set verkos­tot ovat olleet toimin­nassa vuodesta 2016 lähtien. Tutustu verkos­toi­hin niiden omilla sivuilla: OHJELMATYÖ JA VERKOSTOT

Tällä hetkellä verkos­toja on 17, ja niiden aihe­jaot­telu noudat­taa pääosin edus­kun­nan valio­kun­ta­ja­koa. Tällä on tavoi­teltu mahdol­li­sim­man suju­vaa yhteis­toi­min­taa verkos­to­jen ja edus­kun­ta­ryh­män välillä. Valio­kun­ta­ja­koon perus­tu­vien verkos­to­jen lisäksi on senio­ri­väes­tön asioita hallin­no­na­la­ra­jat ylit­tä­västi

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löitä ovat puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Puheen­joh­ta­jia vali­taan kuhun­kin verkos­toon kaksi. Pyrki­myk­senä on, että kussa­kin verkos­tossa toinen puheen­joh­ta­jista olisi kansan­edus­taja ja toinen muu verkos­ton aihea­lu­ee­seen hyvin pereh­ty­nyt Kokoo­muk­sen aktiivi. Puheen­joh­ta­jien lisäksi kussa­kin verkos­tossa on käytän­nön asioi­den hoita­mista ja valmis­te­lua varten sihteeri.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den tehtä­vänä on verkos­ton toimin­nan ideointi, orga­ni­sointi ja johta­mi­nen, kuten esimer­kiksi kokoon­tu­mis­ten (Teams ja harkin­nan mukaan fyysi­set tapaa­mi­set) orga­ni­sointi. Puolue­toi­misto tukee toimin­taa koulu­tuk­sella, vies­tin­tä­re­surs­seilla sekä pienellä talou­del­li­sella panos­tuk­sella. Verkos­to­ko­ko­nai­suu­den toimin­nan tuesta ja ohjaa­mi­sesta puolue­toi­mis­tolla vastaa tällä hetkellä tutki­mus­pääl­likkö.

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löi­den toimi­kausi on kaksi vuotta (sään­tö­mää­räi­sestä puolue­ko­kouk­sesta sään­tö­mää­räi­seen puolue­ko­kouk­seen).

Hae verkos­to­jen tehtä­viin lomak­keella, johon pääset seuraa­malla tätä link­kiä: HAKULOMAKE

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

2.9.2022

Petteri Orpo: Suoma­lais­ten hyvin­voin­tia ei voi turvata velalla

Tänä syksynä suoma­lai­set kohtaa­vat saman­ai­kai­sesti useita haas­teita. Edessä on vaikea talvi. Venä­jän hyök­käys­so­dasta lauen­nut ener­gia­kriisi johtaa sähkön ja lämmön hinnan

30.6.2022

Krii­sit pakot­ta­vat meitä kehit­ty­mään

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­kir­joi­tus Viimei­sen kahden vuoden aikana olemme kulke­neet ennen­nä­ke­mät­tö­män polun Euroo­pan lähi­his­to­riassa. Olemme kohdan­neet ja lähes kukis­ta­neet globaa­lin

15.6.2022

Senio­rei­den terveyttä ja toimin­ta­ky­kyä edis­tä­viä palve­luita ei saa jättää alue­hal­lin­non jyrän alle

On sietä­mä­tön epäkohta, että usein koti­hoi­don piirissä olevan ikäih­mi­sen kodin matot viedään ulos useam­min kuin ihmi­nen itse pääsee ulkoi­le­maan. Tiedos­samme

Skip to content