Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku kaudelle 2022-24

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku kaudelle 2022-24

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen jäse­nis­tön poliit­tista osal­lis­tu­mista varten on perus­tettu verkos­tot, joihin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata. Verkos­toi­hin voi liit­tyä asioin­ti­si­vu­jen kautta. Nyky­muo­toi­set verkos­tot ovat olleet toimin­nassa vuodesta 2016 lähtien. Tutustu verkos­toi­hin niiden omilla sivuilla: OHJELMATYÖ JA VERKOSTOT

Tällä hetkellä verkos­toja on 17, ja niiden aihe­jaot­telu noudat­taa pääosin edus­kun­nan valio­kun­ta­ja­koa. Tällä on tavoi­teltu mahdol­li­sim­man suju­vaa yhteis­toi­min­taa verkos­to­jen ja edus­kun­ta­ryh­män välillä. Valio­kun­ta­ja­koon perus­tu­vien verkos­to­jen lisäksi on senio­ri­väes­tön asioita hallin­no­na­la­ra­jat ylit­tä­västi

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löitä ovat puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Puheen­joh­ta­jia vali­taan kuhun­kin verkos­toon kaksi. Pyrki­myk­senä on, että kussa­kin verkos­tossa toinen puheen­joh­ta­jista olisi kansan­edus­taja ja toinen muu verkos­ton aihea­lu­ee­seen hyvin pereh­ty­nyt Kokoo­muk­sen aktiivi. Puheen­joh­ta­jien lisäksi kussa­kin verkos­tossa on käytän­nön asioi­den hoita­mista ja valmis­te­lua varten sihteeri.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den tehtä­vänä on verkos­ton toimin­nan ideointi, orga­ni­sointi ja johta­mi­nen, kuten esimer­kiksi kokoon­tu­mis­ten (Teams ja harkin­nan mukaan fyysi­set tapaa­mi­set) orga­ni­sointi. Puolue­toi­misto tukee toimin­taa koulu­tuk­sella, vies­tin­tä­re­surs­seilla sekä pienellä talou­del­li­sella panos­tuk­sella. Verkos­to­ko­ko­nai­suu­den toimin­nan tuesta ja ohjaa­mi­sesta puolue­toi­mis­tolla vastaa tällä hetkellä tutki­mus­pääl­likkö.

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löi­den toimi­kausi on kaksi vuotta (sään­tö­mää­räi­sestä puolue­ko­kouk­sesta sään­tö­mää­räi­seen puolue­ko­kouk­seen).

Hae verkos­to­jen tehtä­viin lomak­keella, johon pääset seuraa­malla tätä link­kiä: HAKULOMAKE

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content