Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Verkostojen vastuuhenkilöhaku kaudelle 2022-24

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku kaudelle 2022-24

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen jäse­nis­tön poliit­tista osal­lis­tu­mista varten on perus­tettu verkos­tot, joihin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata. Verkos­toi­hin voi liit­tyä asioin­ti­si­vu­jen kautta. Nyky­muo­toi­set verkos­tot ovat olleet toimin­nassa vuodesta 2016 lähtien. Tutustu verkos­toi­hin niiden omilla sivuilla: OHJELMATYÖ JA VERKOSTOT

Tällä hetkellä verkos­toja on 17, ja niiden aihe­jaot­telu noudat­taa pääosin edus­kun­nan valio­kun­ta­ja­koa. Tällä on tavoi­teltu mahdol­li­sim­man suju­vaa yhteis­toi­min­taa verkos­to­jen ja edus­kun­ta­ryh­män välillä. Valio­kun­ta­ja­koon perus­tu­vien verkos­to­jen lisäksi on senio­ri­väes­tön asioita hallin­no­na­la­ra­jat ylit­tä­västi

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löitä ovat puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Puheen­joh­ta­jia vali­taan kuhun­kin verkos­toon kaksi. Pyrki­myk­senä on, että kussa­kin verkos­tossa toinen puheen­joh­ta­jista olisi kansan­edus­taja ja toinen muu verkos­ton aihea­lu­ee­seen hyvin pereh­ty­nyt Kokoo­muk­sen aktiivi. Puheen­joh­ta­jien lisäksi kussa­kin verkos­tossa on käytän­nön asioi­den hoita­mista ja valmis­te­lua varten sihteeri.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den tehtä­vänä on verkos­ton toimin­nan ideointi, orga­ni­sointi ja johta­mi­nen, kuten esimer­kiksi kokoon­tu­mis­ten (Teams ja harkin­nan mukaan fyysi­set tapaa­mi­set) orga­ni­sointi. Puolue­toi­misto tukee toimin­taa koulu­tuk­sella, vies­tin­tä­re­surs­seilla sekä pienellä talou­del­li­sella panos­tuk­sella. Verkos­to­ko­ko­nai­suu­den toimin­nan tuesta ja ohjaa­mi­sesta puolue­toi­mis­tolla vastaa tällä hetkellä tutki­mus­pääl­likkö.

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löi­den toimi­kausi on kaksi vuotta (sään­tö­mää­räi­sestä puolue­ko­kouk­sesta sään­tö­mää­räi­seen puolue­ko­kouk­seen).

Hae verkos­to­jen tehtä­viin lomak­keella, johon pääset seuraa­malla tätä link­kiä: HAKULOMAKE

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.5.2022

Mykkä­nen: Finland’s mission to strengt­hen NATO’s common defence

The Natio­nal Coali­tion Party’s group speech in Parlia­ment of Finland 17.5.2022 , MP Kai Mykkä­nen Hono­rable spea­ker, “The begin­ning of

13.5.2022

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Brys­se­lin tuulissa

Euroo­pan unioni on kulke­nut viime aikoina krii­sistä krii­siin. Koro­na­pan­de­miaa seuran­nut sota Euroo­passa muis­tutti meitä kaik­kia perus­ar­vois­tamme ja peri­aat­teis­tamme, joihin länti­nen

4.5.2022

Juho Kärk­käi­nen kokoo­muk­sen kent­tä­pääl­li­köksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Juho Kärk­käi­sen, 30, kent­tä­pääl­li­köksi vauh­dit­ta­maan kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lien kent­tä­toi­min­taa. Kärk­käi­nen on koulu­tuk­sel­taan liike­ta­lou­den trade­nomi. Hän siir­tyy kent­tä­pääl­li­köksi

Skip to content