Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku kaudelle 2022-24

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku kaudelle 2022-24

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen jäse­nis­tön poliit­tista osal­lis­tu­mista varten on perus­tettu verkos­tot, joihin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata. Verkos­toi­hin voi liit­tyä asioin­ti­si­vu­jen kautta. Nyky­muo­toi­set verkos­tot ovat olleet toimin­nassa vuodesta 2016 lähtien. Tutustu verkos­toi­hin niiden omilla sivuilla: OHJELMATYÖ JA VERKOSTOT

Tällä hetkellä verkos­toja on 17, ja niiden aihe­jaot­telu noudat­taa pääosin edus­kun­nan valio­kun­ta­ja­koa. Tällä on tavoi­teltu mahdol­li­sim­man suju­vaa yhteis­toi­min­taa verkos­to­jen ja edus­kun­ta­ryh­män välillä. Valio­kun­ta­ja­koon perus­tu­vien verkos­to­jen lisäksi on senio­ri­väes­tön asioita hallin­no­na­la­ra­jat ylit­tä­västi

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löitä ovat puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Puheen­joh­ta­jia vali­taan kuhun­kin verkos­toon kaksi. Pyrki­myk­senä on, että kussa­kin verkos­tossa toinen puheen­joh­ta­jista olisi kansan­edus­taja ja toinen muu verkos­ton aihea­lu­ee­seen hyvin pereh­ty­nyt Kokoo­muk­sen aktiivi. Puheen­joh­ta­jien lisäksi kussa­kin verkos­tossa on käytän­nön asioi­den hoita­mista ja valmis­te­lua varten sihteeri.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den tehtä­vänä on verkos­ton toimin­nan ideointi, orga­ni­sointi ja johta­mi­nen, kuten esimer­kiksi kokoon­tu­mis­ten (Teams ja harkin­nan mukaan fyysi­set tapaa­mi­set) orga­ni­sointi. Puolue­toi­misto tukee toimin­taa koulu­tuk­sella, vies­tin­tä­re­surs­seilla sekä pienellä talou­del­li­sella panos­tuk­sella. Verkos­to­ko­ko­nai­suu­den toimin­nan tuesta ja ohjaa­mi­sesta puolue­toi­mis­tolla vastaa tällä hetkellä tutki­mus­pääl­likkö.

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löi­den toimi­kausi on kaksi vuotta (sään­tö­mää­räi­sestä puolue­ko­kouk­sesta sään­tö­mää­räi­seen puolue­ko­kouk­seen).

Hae verkos­to­jen tehtä­viin lomak­keella, johon pääset seuraa­malla tätä link­kiä: HAKULOMAKE

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

Skip to content