Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Toivo­tal­koot 17.11. kokoo­mus 100-hengessä

Toivo­tal­koot 17.11. kokoo­mus 100-hengessä

Julkaistu:

Marras­kuussa toivo­tal­koil­laan sata­vuo­ti­aan kokoo­muk­sen teemalla

Toivo­tal­koita saa järjes­tää kuka vain ja ne voivat olla sinun ja ystä­viesi näköi­siä. Myös kokoo­musyh­dis­tyk­set ympäri maan järjes­tä­vät päivän henkeen sopi­vaa akti­vi­teet­tia. Kuulos­tai­siko sinusta hyvältä esimer­kiksi pati­kointi luon­to­po­lulla tai plog­gaa­mi­sen (roska­lenk­kei­lyn) kokei­le­mi­nen? Niin meis­tä­kin! Toivo­tal­koot-toimin­ta­päi­vää viete­tään ympäri Suomen lauan­taina 17.11. koko päivän, toki Toivo­tal­koita saa järjes­tää muina­kin päivinä. Talkoi­den hash­tag on #kokoo­mus

Toivo­tal­koita saa järjes­tää kuka vain ja ne voivat olla sinun ja ystä­viesi näköi­siä

Näin järjes­tät oman talkoo­ta­pah­tu­man

Tällä kertaa haluamme tehdä talkoot kokoo­mus 100-hengessä. Ilmoita tapah­tu­masi piiri­toi­mis­tolle (tai jos olet puheen­joh­taja lisää suoraan tapah­tu­ma­ka­len­te­riin) ja laita se myös kokoo­muk­sen Face­book-tapah­tu­maan. Voit tehdä tapah­tu­mal­lesi main­osai­neis­toa kokoo­muk­sen aineis­to­pal­velu Gredissä.

Tässä muutama vinkki päivän toimeksi:

100 roskaa roskiin – pidä asui­nym­pä­ris­tösi puhtaana kerää­mällä talkoo­hen­gessä sata roskaa. Voit olla myös rohkea ja kerätä 100 pussil­lista roskia!

100 kohtaa­mista – kerää porukka ja ole yhtey­dessä paik­ka­kun­tasi palve­lu­kes­kuk­siin. Sopi­kaa miten voisitte olla avuksi, voitte vaik­kapa tarjou­tua pitä­mään seuraa, käymään yhdessä kaupassa tai ulkoi­le­massa.

100 kilo­met­riä liikun­taa – reip­pail­kaa esimer­kiksi kymme­nen hengen poru­kalla kymme­nen kilo­met­rin lenkki, eli yhteensä 100 kilo­met­riä käve­lyä! Tärkeintä on, että liikutte yhdessä ja pidätte haus­kaa.

Tehkää haaste tai osal­lis­tu­kaa haas­tee­seen – esimer­kiksi Helsin­gissä on talkoiltu veren­luo­vu­tuk­sessa, heillä on tavoit­tee­naan kerätä 100 litraa verta. Voitte joko itse haas­taa ihmi­siä tai osal­lis­tua johon­kin valmii­seen haas­tee­seen.

Pistä­kää vanha tavara kier­toon – voitte kerätä vanhoja tava­roita vaih­to­to­riksi tai piha­kirp­pik­seksi, pääasia että käyt­tä­mät­tö­mät tava­rat löytä­vät sinne, missä niitä todella tarvi­taan!

Face­book-tapah­tuma

Tee
mainok­sia
tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

5.9.2020

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana kolman­nelle kaudelle. Orpo on johta­nut kokoo­musta kesä­kuusta 2016.

27.5.2019

Pieti­käi­nen, Virk­ku­nen ja Sarva­maa jatko­kau­delle parla­ment­tiin

Kokoo­mus piti paik­kansa Suomen suurim­pana puolu­eena euro­vaa­leissa 20,8 % kanna­tuk­sella. Istu­vat euroe­dus­ta­jat Sirpa Pieti­käi­nen, Henna Virk­ku­nen ja Petri Sarva­maa saivat jatko­kau­den