Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Toivo­tal­koot 17.11. kokoo­mus 100-hengessä

Toivo­tal­koot 17.11. kokoo­mus 100-hengessä

Julkaistu:

Marras­kuussa toivo­tal­koil­laan sata­vuo­ti­aan kokoo­muk­sen teemalla

Toivo­tal­koita saa järjes­tää kuka vain ja ne voivat olla sinun ja ystä­viesi näköi­siä. Myös kokoo­musyh­dis­tyk­set ympäri maan järjes­tä­vät päivän henkeen sopi­vaa akti­vi­teet­tia. Kuulos­tai­siko sinusta hyvältä esimer­kiksi pati­kointi luon­to­po­lulla tai plog­gaa­mi­sen (roska­lenk­kei­lyn) kokei­le­mi­nen? Niin meis­tä­kin! Toivo­tal­koot-toimin­ta­päi­vää viete­tään ympäri Suomen lauan­taina 17.11. koko päivän, toki Toivo­tal­koita saa järjes­tää muina­kin päivinä. Talkoi­den hash­tag on #kokoo­mus

Toivo­tal­koita saa järjes­tää kuka vain ja ne voivat olla sinun ja ystä­viesi näköi­siä

Näin järjes­tät oman talkoo­ta­pah­tu­man

Tällä kertaa haluamme tehdä talkoot kokoo­mus 100-hengessä. Ilmoita tapah­tu­masi piiri­toi­mis­tolle (tai jos olet puheen­joh­taja lisää suoraan tapah­tu­ma­ka­len­te­riin) ja laita se myös kokoo­muk­sen Face­book-tapah­tu­maan. Voit tehdä tapah­tu­mal­lesi main­osai­neis­toa kokoo­muk­sen aineis­to­pal­velu Gredissä.

Tässä muutama vinkki päivän toimeksi:

100 roskaa roskiin – pidä asui­nym­pä­ris­tösi puhtaana kerää­mällä talkoo­hen­gessä sata roskaa. Voit olla myös rohkea ja kerätä 100 pussil­lista roskia!

100 kohtaa­mista – kerää porukka ja ole yhtey­dessä paik­ka­kun­tasi palve­lu­kes­kuk­siin. Sopi­kaa miten voisitte olla avuksi, voitte vaik­kapa tarjou­tua pitä­mään seuraa, käymään yhdessä kaupassa tai ulkoi­le­massa.

100 kilo­met­riä liikun­taa – reip­pail­kaa esimer­kiksi kymme­nen hengen poru­kalla kymme­nen kilo­met­rin lenkki, eli yhteensä 100 kilo­met­riä käve­lyä! Tärkeintä on, että liikutte yhdessä ja pidätte haus­kaa.

Tehkää haaste tai osal­lis­tu­kaa haas­tee­seen – esimer­kiksi Helsin­gissä on talkoiltu veren­luo­vu­tuk­sessa, heillä on tavoit­tee­naan kerätä 100 litraa verta. Voitte joko itse haas­taa ihmi­siä tai osal­lis­tua johon­kin valmii­seen haas­tee­seen.

Pistä­kää vanha tavara kier­toon – voitte kerätä vanhoja tava­roita vaih­to­to­riksi tai piha­kirp­pik­seksi, pääasia että käyt­tä­mät­tö­mät tava­rat löytä­vät sinne, missä niitä todella tarvi­taan!

Face­book-tapah­tuma

Tee
mainok­sia
tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

Skip to content