Toivo­tal­koot 17.11. kokoo­mus 100-hengessä

Julkaistu: 26.10.2018

Marras­kuussa toivo­tal­koil­laan sata­vuo­ti­aan kokoo­muk­sen teemalla

Toivo­tal­koita saa järjes­tää kuka vain ja ne voivat olla sinun ja ystä­viesi näköi­siä. Myös kokoo­musyh­dis­tyk­set ympäri maan järjes­tä­vät päivän henkeen sopi­vaa akti­vi­teet­tia. Kuulos­tai­siko sinusta hyvältä esimer­kiksi pati­kointi luon­to­po­lulla tai plog­gaa­mi­sen (roska­lenk­kei­lyn) kokei­le­mi­nen? Niin meis­tä­kin! Toivo­tal­koot-toimin­ta­päi­vää viete­tään ympäri Suomen lauan­taina 17.11. koko päivän, toki Toivo­tal­koita saa järjes­tää muina­kin päivinä. Talkoi­den hash­tag on #kokoo­mus

Toivo­tal­koita saa järjes­tää kuka vain ja ne voivat olla sinun ja ystä­viesi näköi­siä

Näin järjes­tät oman talkoo­ta­pah­tu­man

Tällä kertaa haluamme tehdä talkoot kokoo­mus 100-hengessä. Ilmoita tapah­tu­masi piiri­toi­mis­tolle (tai jos olet puheen­joh­taja lisää suoraan tapah­tu­ma­ka­len­te­riin) ja laita se myös kokoo­muk­sen Face­book-tapah­tu­maan. Voit tehdä tapah­tu­mal­lesi main­osai­neis­toa kokoo­muk­sen aineis­to­pal­velu Gredissä.

Tässä muutama vinkki päivän toimeksi:

100 roskaa roskiin – pidä asui­nym­pä­ris­tösi puhtaana kerää­mällä talkoo­hen­gessä sata roskaa. Voit olla myös rohkea ja kerätä 100 pussil­lista roskia!

100 kohtaa­mista – kerää porukka ja ole yhtey­dessä paik­ka­kun­tasi palve­lu­kes­kuk­siin. Sopi­kaa miten voisitte olla avuksi, voitte vaik­kapa tarjou­tua pitä­mään seuraa, käymään yhdessä kaupassa tai ulkoi­le­massa.

100 kilo­met­riä liikun­taa – reip­pail­kaa esimer­kiksi kymme­nen hengen poru­kalla kymme­nen kilo­met­rin lenkki, eli yhteensä 100 kilo­met­riä käve­lyä! Tärkeintä on, että liikutte yhdessä ja pidätte haus­kaa.

Tehkää haaste tai osal­lis­tu­kaa haas­tee­seen – esimer­kiksi Helsin­gissä on talkoiltu veren­luo­vu­tuk­sessa, heillä on tavoit­tee­naan kerätä 100 litraa verta. Voitte joko itse haas­taa ihmi­siä tai osal­lis­tua johon­kin valmii­seen haas­tee­seen.

Pistä­kää vanha tavara kier­toon – voitte kerätä vanhoja tava­roita vaih­to­to­riksi tai piha­kirp­pik­seksi, pääasia että käyt­tä­mät­tö­mät tava­rat löytä­vät sinne, missä niitä todella tarvi­taan!

Face­book-tapah­tuma

Tee
mainok­sia
tästä