Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Val / Toivo­tal­koot 17.11.

Toivo­tal­koot 17.11.

Publicerad:

Marras­ku­ussa toivo­tal­koil­laan satavu­o­ti­aan kokoomuk­sen teemalla

Toivo­tal­ko­ita saa järje­stää kuka vain ja ne voivat olla sinun ja ystä­vi­esi näkö­i­siä. Myös kokoomusyh­di­styk­set ympäri maan järje­stävät päivän henkeen sopi­vaa akti­vi­te­et­tia. Kuulostai­siko sinusta hyvältä esimer­kiksi pati­ko­inti luon­to­po­lulla tai plog­gaa­mi­sen (roska­lenk­keilyn) kokei­le­mi­nen? Niin meistä­kin! Toivo­tal­koot-toimin­ta­pä­ivää viete­tään ympäri Suomen lauan­taina 17.11. koko päivän, toki Toivo­tal­ko­ita saa järje­stää muina­kin päivinä. Talko­i­den hash­tag on #kokoomus

Toivo­tal­ko­ita saa järje­stää kuka vain ja ne voivat olla sinun ja ystä­vi­esi näkö­i­siä

Näin järje­stät oman talkoo­ta­pahtu­man

Tällä kertaa halu­amme tehdä talkoot kokoomus 100-heng­essä. Ilmoita tapahtu­masi piiri­to­i­mi­stolle (tai jos olet puheen­joh­taja lisää suoraan tapahtu­ma­ka­len­te­riin) ja laita se myös kokoomuk­sen Face­book-tapahtu­maan. Voit tehdä tapahtu­mal­lesi maino­sa­i­neistoa kokoomuk­sen aineisto­pal­velu Gredissä.

Tässä muutama vinkki päivän toimeksi:

100 roskaa roskiin – pidä asuin­ym­pä­ri­stösi puhtaana keräämällä talkoo­heng­essä sata roskaa. Voit olla myös rohkea ja kerätä 100 pussil­lista roskia!

100 kohtaa­mista – kerää porukka ja ole yhtey­dessä paik­ka­kun­tasi palvelu­keskuksiin. Sopi­kaa miten voisitte olla avuksi, voitte vaik­kapa tarjoutua pitämään seuraa, käymään yhdessä kaupassa tai ulkoi­le­massa.

100 kilo­metriä liikun­taa – reip­pail­kaa esimer­kiksi kymme­nen hengen poru­kalla kymme­nen kilo­me­trin lenkki, eli yhte­ensä 100 kilo­metriä kävelyä! Tärke­intä on, että liik­utte yhdessä ja pidätte haus­kaa.

Tehkää haaste tai osal­listu­kaa haas­tee­seen – esimer­kiksi Helsing­issä on talkoiltu veren­lu­ovutuksessa, heillä on tavo­it­te­e­naan kerätä 100 litraa verta. Voitte joko itse haas­taa ihmi­siä tai osal­listua johon­kin valmi­i­seen haas­tee­seen.

Pistäkää vanha tavara kier­toon – voitte kerätä vanhoja tava­ro­ita vaihto­to­riksi tai piha­kirp­pik­seksi, pääa­sia että käyttä­mättö­mät tava­rat löytävät sinne, missä niitä todella tarvi­taan!

Face­book-tapahtuma

Tee
mainok­sia
tästä

Mer innehåll i samma kategori

14.11.2023

Alex­an­der Stubbs Före­nande program: Öppet, tryggt och inter­na­tio­nellt Finland

Början: En värld i omvälv­ning De tre vikti­gaste uppgif­terna för repu­bli­kens presi­dent har att göra med utri­kes­po­li­tik, över­be­fäl­ha­var­skap och värde­ringar.

3.2.2021

In a Coali­tion muni­ci­pa­lity, the heart beats on the right

All poli­ti­cal parties want good. Who would inten­tio­nally want to replace well­be­ing with distress? We all agree that it is

27.5.2019

Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

De nuva­rande euro­pa­par­la­men­ta­ri­kerna Sirpa Pietikä­i­nen, Henna Virk­ku­nen och Petri Sarva­maa fort­sät­ter i Euro­pa­par­la­men­tet. Parti­sek­re­te­ra­ren Janne Peso­nen kommen­te­rade resul­ta­tet på Twit­ter:

Skip to content