Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Val / Toivo­tal­koot 17.11.

Toivo­tal­koot 17.11.

Publicerad:

Marras­ku­ussa toivo­tal­koil­laan satavu­o­ti­aan kokoomuk­sen teemalla

Toivo­tal­ko­ita saa järje­stää kuka vain ja ne voivat olla sinun ja ystä­vi­esi näkö­i­siä. Myös kokoomusyh­di­styk­set ympäri maan järje­stävät päivän henkeen sopi­vaa akti­vi­te­et­tia. Kuulostai­siko sinusta hyvältä esimer­kiksi pati­ko­inti luon­to­po­lulla tai plog­gaa­mi­sen (roska­lenk­keilyn) kokei­le­mi­nen? Niin meistä­kin! Toivo­tal­koot-toimin­ta­pä­ivää viete­tään ympäri Suomen lauan­taina 17.11. koko päivän, toki Toivo­tal­ko­ita saa järje­stää muina­kin päivinä. Talko­i­den hash­tag on #kokoomus

Toivo­tal­ko­ita saa järje­stää kuka vain ja ne voivat olla sinun ja ystä­vi­esi näkö­i­siä

Näin järje­stät oman talkoo­ta­pahtu­man

Tällä kertaa halu­amme tehdä talkoot kokoomus 100-heng­essä. Ilmoita tapahtu­masi piiri­to­i­mi­stolle (tai jos olet puheen­joh­taja lisää suoraan tapahtu­ma­ka­len­te­riin) ja laita se myös kokoomuk­sen Face­book-tapahtu­maan. Voit tehdä tapahtu­mal­lesi maino­sa­i­neistoa kokoomuk­sen aineisto­pal­velu Gredissä.

Tässä muutama vinkki päivän toimeksi:

100 roskaa roskiin – pidä asuin­ym­pä­ri­stösi puhtaana keräämällä talkoo­heng­essä sata roskaa. Voit olla myös rohkea ja kerätä 100 pussil­lista roskia!

100 kohtaa­mista – kerää porukka ja ole yhtey­dessä paik­ka­kun­tasi palvelu­keskuksiin. Sopi­kaa miten voisitte olla avuksi, voitte vaik­kapa tarjoutua pitämään seuraa, käymään yhdessä kaupassa tai ulkoi­le­massa.

100 kilo­metriä liikun­taa – reip­pail­kaa esimer­kiksi kymme­nen hengen poru­kalla kymme­nen kilo­me­trin lenkki, eli yhte­ensä 100 kilo­metriä kävelyä! Tärke­intä on, että liik­utte yhdessä ja pidätte haus­kaa.

Tehkää haaste tai osal­listu­kaa haas­tee­seen – esimer­kiksi Helsing­issä on talkoiltu veren­lu­ovutuksessa, heillä on tavo­it­te­e­naan kerätä 100 litraa verta. Voitte joko itse haas­taa ihmi­siä tai osal­listua johon­kin valmi­i­seen haas­tee­seen.

Pistäkää vanha tavara kier­toon – voitte kerätä vanhoja tava­ro­ita vaihto­to­riksi tai piha­kirp­pik­seksi, pääa­sia että käyttä­mättö­mät tava­rat löytävät sinne, missä niitä todella tarvi­taan!

Face­book-tapahtuma

Tee
mainok­sia
tästä

Mer innehåll i samma kategori

3.2.2021

In a Coali­tion muni­ci­pa­lity, the heart beats on the right

All poli­ti­cal parties want good. Who would inten­tio­nally want to replace well­be­ing with distress? We all agree that it is

27.5.2019

Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

De nuva­rande euro­pa­par­la­men­ta­ri­kerna Sirpa Pietikä­i­nen, Henna Virk­ku­nen och Petri Sarva­maa fort­sät­ter i Euro­pa­par­la­men­tet. Parti­sek­re­te­ra­ren Janne Peso­nen kommen­te­rade resul­ta­tet på Twit­ter:

2.5.2019

Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram 2019: Vi tror på Europa

Hitta din kandi­dat Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram: Vi tror på Europa Finland har varit medlem i Euro­pe­iska unio­nen i 24 år. Finlän­dare