Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaan FAQ

Edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaan FAQ

Julkaistu:

Usein kysyt­tyjä kysy­myk­siä edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaille.

Tältä sivulta löydät ylei­sem­piä kysy­myk­siä vastauk­si­neen.

Käänny suoraan Metan asia­kas­pal­ve­lun puoleen Face­boo­kiin ja Insta­gra­miin liit­ty­vissä ongel­missa.

Asia­kas­pal­velu palve­lee myös mainok­siin (Ads Mana­ger) liit­ty­vissä ongel­missa. Asia­kas­pal­velu toimii reaa­liai­kai­sesti ja nopeasti chatissa. Metan asia­kas­pal­ve­lulla on suora pääsy tarkas­ta­maan tilin mahdol­li­set ongel­mat, mistä johtuen he ovat oikea taho autta­maan pulma­ti­lan­teissa.

Asia­kas­pal­ve­luun pääsee linkillä: www.facebook.com/gpa/help

Huomioi seuraa­vat:
1. Asia­kas­pal­ve­luun tulee siir­tyä niin, että Face­book on auki omalla henki­lö­koh­tai­sella profii­lil­lasi
2. Mikäli hallin­noit useam­paa sivua, pääset valit­se­maan heti tuki-chatin alussa valit­se­maan sivun, jota ongelma kosket­taa
3. Kirjoita ongel­masi mielel­lään englan­niksi sekä liitä mukaan kuva­kaap­paus virheil­moi­tuk­sesta tai ongel­masta

Mainonta ja mate­ri­aa­lit

Kysy­mysVastaus
Mistä löydän vaali-ilmeen mukai­set elemen­tit ja miten voin tehdä niistä oman mainoksen/​ilmoituksen/​somekuvan?www.kokoomus.fi/materiaalipankki
Canva on ilmai­nen mainos­ten ja esit­tei­den tekoon suun­ni­teltu ohjelma ja kokoo­mus tuot­taa valmiita pohjia ehdok­kai­den käyt­töön Canvalla työs­tet­tä­väksi.
Onko mitään opas­tus­vi­deoita edus­kun­ta­vaa­lei­hin?https://www.kokoomus.fi/materiaalipankki/oppaat-ja-opasvideot/
Mistä löydän puolu­een graa­fi­sia ohjeita ja väri­maa­il­maa?Edus­kun­ta­vaa­lit 2023 graa­fi­nen ohjeis­tus
Voinko tehdä itse mainok­seni ja onko siihen joku helppo tapa (mielel­lään edul­li­nen tai maksu­ton)?Tee mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­leja Canvalla
tai
Edus­kun­ta­vaa­lit 2023 Canva pohjat
Miten päivi­tän ehdo­kas­gal­le­riaa?Ohje on lähe­tetty ehdo­kas­kir­jeessä sähkö­pos­tilla
Miten videoon saa teks­ti­tyk­sen?Moni sovel­lus pitää sisäl­lään teks­ti­tys­työ­ka­lun (esim. Youtube, Insta­gram) Ja mihin tahansa videoon voi tehdä teks­ti­tyk­sen videoe­di­tointi ohjel­malla tai appilla puhe­li­mella. (Esim. Canva, ClipC­hamp, Kapwing, iMovie)

Rahoi­tus

Kysy­mysVastaus
Olen ammat­ti­lii­ton jäsen, voinko hakea tukea kampan­join­tiin?Osa liitoista tukee ehdok­kaita, sellai­sia ovat aina­kin Tehy ja Raken­nus­liitto. Insi­nöö­ri­liitto maksaa jäse­nil­leen näky­vyyttä vaali­pii­rin ykkös­leh­dissä. Tarkem­paa tietoa ja ohjeet sähkö­pos­tilla lähe­te­tyissä ehdo­kas­kir­jeissä sekä ehdok­kai­den mate­ri­aa­li­pan­kissa.
Miten saan rahan­ke­räys­na­pin ehdo­kas­gal­le­ri­aan?Kokoo­mus tilaa ehdok­kaan pyyn­nöstä hänelle käyt­töönsä lahjoi­tus­na­pin. Se on ehdok­kaalle maksu­ton palvelu. Nappi tulee näky­viin ehdo­kas­gal­le­riassa puolu­een sivulla https://www.kokoomus.fi/eduskuntavaalit/ ja samaa jokai­sen ehdok­kaan henki­lö­koh­taista link­kiä voi käyt­tää myös omilla sivuil­laan. Jos ehdok­kaalla ei vielä ole lahjoi­tus­nap­pia, sen voi tilata pasi.nykanen@kokoomus.fi
Vaali­ra­hoi­tus, mistä summasta ehdok­kaan lahjoit­taja pitää ilmoit­taa?1500 € tai sitä suurempi lahjoi­tus -> pitää ilmoit­taa lahjoit­taja. Pienem­mistä lahjoi­tuk­sista saa julkaista lahjoit­ta­jan vain hänen omalla luval­laan.
Saako ehdo­kas järjes­tää rahan­ke­räyk­sen?Ehdo­kas tai muukaan yksi­tyis­hen­kilö ei saa järjes­tää rahan­ke­räystä.
Sen sijaan ehdok­kaan tuke­mi­seksi perus­tettu rekis­te­röity yhdis­tys voi järjes­tää ns. vaali­ke­räyk­sen jopa ilman viran­omai­sen lupaa tai ennak­koil­moi­tusta. Vaali­ke­räyk­sestä on tehtävä tili­tys polii­sille kesä­kuun alkuun mennessä, olipa sen tuotto mikä tahansa.

Kampan­jointi

Kysy­mysVastaus
Voinko lait­taa mainok­sen lehteen toisen puolu­een ehdok­kaan kanssa?Kyllä, yhteis­mai­nonta on talou­del­li­sesti järke­vää. Voit tehdä sen myös toisen puolu­een ehdok­kaan kanssa, mutta sen pitää luon­nol­li­sesti tukea omaa kampan­jaasi.
Miten vies­tini olisi kaikille mahdo­li­sim­man saavu­tet­ta­vaa?Kaikki hyöty­vät saavu­tet­ta­vam­masta vies­tin­nästä, ja silloin vies­tisi tulee tode­nä­köi­sem­min luetuksi. Ohjeita löydät kansio.fi/saavutettavuusopas
Kuinka lähellä äänes­tys­paik­kaa saa jakaa esit­teitä?Vaali­laissa säädetty ”vaali­rauha” tarkoit­taa itse äänes­tä­mi­seen liit­ty­vää ulko­puo­li­silta vaiku­tuk­silta vapaata aluetta äänes­tys­pai­kalla ja sen välit­tö­mässä lähei­syy­dessä.

Esit­tei­den jaka­mi­nen ja muu vaali­mark­ki­nointi on siis kiel­let­tyä aina­kin näkö- ja kuulo­yh­tey­den päässä äänes­tys­pai­kasta. Tämä koskee myös ennak­ko­ää­nes­tystä.
Milloin saan lait­taa tiena­var­teen mainok­seni?Aikai­sin­taan kuukautta ennen vaali­päi­vää eli 2.3.2023 ja pois­tet­tava 8.4.2023.
Minne tien­var­si­mai­nok­sia saa lait­taa?https://www.ely-keskus.fi/vaalimainonta
Saako vaali­päi­vänä kampan­joida?Kampan­jointi on sallit­tua ja suota­vaa vaali­päi­vän iltaan asti. Äänet saadaan yksi kerral­laan ja jokai­nen ääni ratkai­see.
Pitääkö ehdok­kaan olla samaa mieltä kaikesta kokoo­muk­sen kanssa?Ehdot­to­masti ei. Silti kannat­taa miet­tiä, mitä äänes­täjä ajat­te­lee, jos yksi ehdo­kas on kaikesta eri mieltä oman puolu­een muiden ehdok­kai­den kanssa.
Eri mieltä saa olla, mutta kampan­join­nin kärki­asioiksi kannat­taa yleensä nostaa sellai­sia asioita, joista muut kokoo­mus­lai­set ovat aina­kin suun­nil­leen samaa mieltä.
Montako ääntä tarvi­taan, jotta tulee vali­tuksi kansan­edus­ta­jaksi?Kaikki riip­puu kokoo­muk­sen koko­nai­sää­ni­mää­rästä vaali­pii­rissä. Kokoo­mus saa yhden kansan­edus­ta­ja­pai­kan kaik­kien ehdok­kai­den yhteen­las­ke­tun ääni­mää­rän kuta­kin noin 11500 ääntä kohti. (11000-13000).

Pienin ääni­määrä, jolla Suomessa on tultu vali­tuksi, on reilut 1000 ääntä ja suurin, jolla ei ole tullut vali­tuksi, on 7800 ääntä. Käytän­nössä siis mitä enem­män kaikki kokoo­muk­sen listan ehdok­kaat saavat ääniä, sitä vähem­mällä ääni­mää­rällä tullaan vali­tuksi.
Mistä saan tietoa kokoo­muk­sen kantoja ja mieli­pi­teitä eria­lai­siin ajan­koh­tai­siin asioi­hin?Ehdok­kaita varten päivi­te­tään vaalei­hin saakka UKK (usein kysy­tyt kysy­myk­set) tiedos­toa, johon on koottu yhteen asia­kir­jaan kysy­myk­set ja vastauk­set sekä aikai­sem­pia linjauk­siamme. Asia­kirja löytyy ehdok­kai­den “Sisäistä mate­ri­aa­lia ehdok­kaille” kansiosta. Mate­ri­aa­li­kan­sion linkin saat mm. puolou­een Ehdo­kas­kir­jeestä.
Voinko kerätä henki­lö­tie­toja kampanja-aikana ja miten se tapah­tuu?Tieto­suo­ja­val­tuu­te­tun ohjei­den mukaan. Ohjeen löydät tästä linkistä.

Sosi­aa­li­nen media

Kysy­mysVastaus
Mistä löyty­vät kokoo­muk­sen erilai­set tuki­ma­te­ri­aa­lit vaalei­hin?Mate­ri­aa­lit löyty­vät kokoo­muk­sen mate­ri­aa­li­pan­kista. Osoite www.kokoomus.fi/materiaalipankki
En pääse kokoo­mus­foo­ru­mille, olen unoh­ta­nut salasanan/​tunnukseni on lukossa?Tilaa uusi sala­sana kirjau­tu­mis­si­vulta kohdasta “tilaa uusi sala­sana tästä”.
META - Minulla ei ole mainos­ti­liä, tai en tiedä mikä se onTarvit­set mainos­ti­lin polii­tik­ko­si­vun lisäksi. Hyvät ja selkeät suomen­kie­li­set ohjeet mainos­ti­lin perus­ta­mista varten täällä.
META -Mitä tarkoit­taa poliit­ti­sen mainos­ta­mi­sen oikeu­det? Miten saan haet­tua sen?Meta vaatii ehdo­kasta varmis­ta­maan henki­löl­li­syy­densä moni­vai­hei­sen proses­sin kautta, jonka jälkeen poliit­tista mainon­taa pääsee teke­mään. Toimi näin:

1. Vamista että olet poliit­tik­ko­si­vusi yllä­pi­täjä. Mikäli olet luonut sivun itse, olet yllä­pi­täjä auto­maat­ti­sesti. Mikäli sivun on luonut joku muu, pyydä häneltä oikeu­det oman sivun yllä­pi­tä­jäksi.

2. Ota käyt­töön kaksi­vai­hei­nen toden­nus. Hyvät ja yksin­ker­tai­set ohjeet täällä

3. Seuraa­vaksi sinun tulee vahvis­taa oma henki­löl­li­syy­tesi Metalle. Ota valmiiksi esille passi, älä käytä ajokort­tia. Jos sinulla ei ole passia, voit kokeilla henki­lö­kor­tilla. Osoit­teessa facebook.com/id henki­löl­li­syy­den varmis­ta­mi­nen menee suju­vasti ja nopeasti!

4. Seuraa­vaksi meidän tarvit­see vielä luoda niin sanottu “ilmoi­tus”, ja liit­tää se mainos­ti­liimme. Mainos­tili ja polii­tik­ko­sivu ovat eril­li­siä asioita, jotka siis linki­tämme yhteen tässä proses­sissa. Ilmoi­tus kertoo mainok­sen näke­välle käyt­tä­jälle sen maksa­jan – vähän samalla tavalla kuin perin­tei­sessä lehti-ilmoi­tuk­ses­sa­kin.

Ilmoi­tus luodaan helposti tässä osoit­teessa: facebook.com/settings?tab=authorizations. Huom! Varmista, että käytät Face­boo­kia polii­tik­ko­si­vul­lasi.

- Selaa sivua alas­päin kunnes löydät kohdan: Luo ilmoi­tus
- Valitse, miten haluat ilmoit­taa tietosi.
- Kun ilmoi­tus on tehty, linkitä mainos­tili ilmoi­tuk­seen näytöllä näky­västä napista.

Jos sinulla on ongel­mia varmis­tus­soi­ton kanssa, valitse “Nimesi” – vaih­toehto ilmoi­tusta luodessa.

Jee! Nyt sinulla pitäisi olla oikeu­det kunnossa. Henki­löl­li­syy­den varmis­ta­mi­sessa voi tosin mennä pari päivää. 

META - Maksu­ta­pani ei mennyt läpi tai ei toimi.Voi olla, että lisäyk­sessä on tapah­tu­nut virhe tai Meta ei hyväksy maksu­ta­paasi. Koeta uudel­leen tämän ohjeen avulla tai käytä eri maksu­ta­paa.
META - Minulle ei tule ilmoi­tuk­sen luon­ti­pro­ses­sissa vaadit­tua puhe­lin­var­mis­tusta?Niissä on ollut ihmeel­li­siä hanka­luuk­sia. Mikäli voit antaa koko nimesi Metan mainos­tus­käyt­töön, valitse ilmoi­tusta tehdessä “Nimesi”. Silloin ei tarvita puhe­lin­var­mis­tusta, kun jättää kaikki kentät tyhjäksi ja painaa eteen­päin.
META - Tilini jäädy­tet­tiin. Miksi ja mitäs nyt?Toden­nä­köi­sim­min unoh­dit klikata mainosta luodessa täpän “Erityi­nen mainos­luokka”, jolloin Meta antoi mainok­selle hylsyn sillä löysi siitä poliit­tista mate­ri­aa­lia. Pyydä tilin uudel­lee­na­vaa­mista ja laita mainos mene­mään uudel­leen.
META - Mitä eroa on Busi­ness Suitella ja Ads Mana­ge­rilla?Ads Mana­ger on käyt­tö­liit­tymä jonka kautta mainok­sia halli­taan ja sinne pääsee täältä. Busi­ness Suite on Metan uusin työkalu, josta “taval­li­nen tallaaja” löytää kaiken tarpeel­li­sen liit­tyen mainos­ten seuran­taan, analy­tiik­kaan ja julkai­se­mi­seen. Busi­ness suitessa voi myös luoda mainok­sia, mutta mainok­set kannat­taa kuiten­kin edel­leen luoda Ads Mana­ge­rilla, sillä kohden­ta­mi­nen ja mainos­jouk­ko­jen hallinta tehos­taa rahan­käyt­töä huomat­ta­vasti.
META - Mainok­seni eivät näy alueeni asuk­kaille.Suosit­te­len käyt­tä­mään mainok­sen tavoit­teena Awareness/​Reach, jossa saat mahdol­li­sim­man paljon näyt­tö­ker­toja käyt­tä­jille. Lisäksi kannat­taa varmis­taa, että Ads Mana­ge­rissa on valit­tuna sijain­nissa “asuu paikassa”, eikä vaik­kapa “asuu tai on käynyt paikassa”. Muis­tat­han myös, että Meta suosii mainok­sia joiden sisältö on käyt­tä­jille kiin­nos­ta­vaa. Jos mainos ei pärjää, voit miet­tiä jos käyt­täi­sit vaik­kapa laaduk­kaam­paa kuvaa tai erilaista teks­tiä.
En onnistu Facebook/​Instagram mainok­sen teossa näistä ohjeista huoli­matta? Minulla on jokin ongelma Metan palve­lui­den kanssa?Käänny suoraan Metan asia­kas­pal­ve­lun puoleen Face­boo­kiin ja Insta­gra­miin liit­ty­vissä ongel­missa. Asia­kas­pal­velu palve­lee myös mainok­siin (Ads Mana­ger) liit­ty­vissä ongel­missa. Asia­kas­pal­velu toimii reaa­liai­kai­sesti ja nopeasti chatissa. Metan asia­kas­pal­ve­lulla on suora pääsy tarkas­ta­maan tilin mahdol­li­set ongel­mat, mistä johtuen he ovat oikea taho autta­maan pulma­ti­lan­teissa.

Asia­kas­pal­ve­luun pääsee linkillä: www.facebook.com/gpa/help

Huomioi seuraa­vat:
1. Asia­kas­pal­ve­luun tulee siir­tyä niin, että Face­book on auki omalla henki­lö­koh­tai­sella profii­lil­lasi
2. Mikäli hallin­noit useam­paa sivua, pääset valit­se­maan heti tuki-chatin alussa valit­se­maan sivun, jota ongelma kosket­taa
3. Kirjoita ongel­masi mielel­lään englan­niksi sekä liitä mukaan kuva­kaap­paus virheil­moi­tuk­sesta tai ongel­masta.

Ehdo­kas­tuki

Kysy­mysVastaus
Onko kokoo­muk­sen piireillä yhteis­hen­ki­löitä tai tuki­hen­ki­löitä, joilta kysyä neuvoa?Tarvit­taessa ota yhteys oman alueesi piiri­toi­mis­toon.
Mistä löydän apua vaali­ko­nei­siin vastaa­mi­seen?Kokoo­muk­sen mate­ri­aa­li­pan­kissa https://www.kokoomus.fi/materiaalipankki/ on opas­vi­deo https://youtu.be/sqGW5VZuC6E sekä oppaita avuksi.

Lisäksi vaalioh­jelma, puolue­ko­kouk­sen hyväk­symä peri­aa­teoh­jelma sekä arvomme, johon poli­tiik­kamme pohjau­tuu.
Mitä vaali­ko­neita on ja mihin kannat­taa vastata?Vaali­ko­neita on sekä valta­kun­nal­li­sia, että paikal­li­sia. Vastaa aina­kin suurim­piin valta­kun­nal­li­siin vaali­ko­nei­siin, oman alueesi suurimpien/​suurimman median vaali­ko­nei­siin sekä oman työsi tai harras­tuk­sesi mukai­siin vaali­ko­nei­siin. Kaik­kii ei tarvitse tai kannata vastata, mieti oman kampan­jasi kohde­ryhmä ja sen mukai­set vaali­ko­neet.
Mistä saan tunnuk­set vaali­ko­nei­siin?Ehdok­kai­den oma mate­ri­aa­li­kan­sio antaa ohjeet ja neuvoo tunnis­tau­tu­mi­sen vaali­ko­nei­siin. Tarvit­taessa ota yhteys oman alueesi piiri­toi­mis­toon.
Tuetaanko ruot­sin­kie­li­siä kampan­joita erik­seen?Stif­tel­sen för det tvåsprå­kiga Finland on säätiö, joka jakaa vaali­ra­hoi­tusta ruot­sin­kie­li­sille ehdok­kaille ja kampan­joille. Taka­raja rahoi­tus­ha­ke­muk­sille on 15.2. ja hake­muk­set tulee jättää ruot­siksi. Lisä­tie­toa: matilda.afhallstrom@eduskunta.fi Lisäksi kokoo­mus mainos­taa piiri­koh­tai­sesti ehdok­kaita kaksi­kie­li­sesti piirien omien pyyn­tö­jen pohjalta.
Mistä löydän apua verk­koon liit­ty­viin haas­tei­siin?Jos apuja ei löydy Metan asia­kas­pal­ve­lusta tai valmiista mate­ri­aa­leista, voit olla myös yhtey­dessä piirien tuki­hen­ki­löi­hin. Lähetä ongel­masta sähkö­pos­tilla viesti ja tuki­hen­kilö on sinuun yhtey­dessä. Voit myös jättää soit­to­pyyn­nön sähkö­pos­tilla. Löydät osoit­teet tästä listasta. https://www.kokoomus.fi/wp-content/uploads/2023/02/Tukihenkilot-vaaleissa.pdf

Äänes­tä­mi­nen

Kysy­mysVastaus
Kuka saa äänes­tää edus­kun­ta­vaa­leissa?Edus­kun­ta­vaa­leissa ja äänioi­keu­tettu on asuin­pai­kas­taan riip­pu­matta jokai­nen Suomen kansa­lai­nen, joka viimeis­tään vaali­päi­vänä täyt­tää 18 vuotta. Äänioi­keutta ei voi menet­tää muutoin kuin luopu­malla Suomen kansa­lai­suu­desta.
Lisä­tie­toa: https://vaalit.fi/aanestajalle
Milloin saa äänes­tää?ennak­ko­ää­nes­tys koti­maassa: keski­vii­kosta tiis­tai­hin 22. – 28.3.2023
ennak­ko­ää­nes­tys ulko­mailla: keski­vii­kosta lauan­tai­hin 22. – 25.3.2023
vaali­päi­vän äänes­tys: sunnun­tai 2.4.2023 klo 9 – 20
Lisä­tie­tos: https://vaalit.fi/aanestajalle
Miten ennak­ko­ää­nes­tys tapah­tuu?Ennak­koon äänes­tä­mi­nen (ennak­ko­ää­nes­tys) tarkoit­taa äänen anta­mista vaali­laissa sääde­tyn ennak­ko­ää­nes­ty­sa­jan­jak­son aikana ennen varsi­naista vaali­päi­vää.

Ennak­koon äänes­tä­mi­selle ei tarvitse esit­tää mitään syytä. Ennak­ko­ää­nes­tys on äänioi­keu­te­tun vapaasti valit­ta­vissa vaali­päi­vän äänes­tyk­sen sijasta. Kukin äänioi­keu­tettu voi oman valin­tansa mukaan äänes­tää ennak­koon missä tahansa ylei­sessä ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kassa joko koti­maassa tai ulko­mailla.
Lisä­tie­toa: https://vaalit.fi/aanestajalle
Missä voin äänes­tää vaali­päi­vänä?Vaali­huo­neis­tot avau­tu­vat vaali­päi­vänä aamu­yh­dek­sältä ja äänes­tys jatkuu kello kahdek­saan illalla. Mikäli äänes­tys­pai­kalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapu­neet äänes­tää rauhassa ennen äänes­tys­toi­mi­tuk­sen lopet­ta­mista.
Vaali­päi­vänä kukin äänioi­keu­tettu saa äänes­tää vain omassa äänes­tys­pai­kas­saan. Vaali­päi­vän äänes­tys­paikka maini­taan äänioi­keu­te­tun postitse saamassa äänioi­keus­il­moi­tuk­sessa.
Äitini on vuode­po­ti­laana kotona ja isäni toimii omais­hoi­ta­jana, miten äiti (tai isä) voi äänes­tää?Henkilö saa äänes­tää ennak­koon koto­naan, mikäli hänen kykynsä liik­kua ja toimia on siinä määrin rajoit­tu­nut, ettei hän pääse koti­maan ennak­ko­ää­nes­tys­paik­kaan tai vaali­päi­vänä äänes­tys­paik­kaan ilman kohtuut­to­mia vaikeuk­sia. Tällöin hänen luok­seen saapuu sovit­tuna ajan­koh­tana kunnan keskus­vaa­li­lau­ta­kun­nan nimeämä vaali­toi­mit­sija, joka ottaa äänes­tyk­sen vastaan.

Vuoden 2023 edus­kun­ta­vaa­leissa äänes­tä­jän on ilmoi­tet­tava halus­taan äänes­tää koto­naan oman kuntansa keskus­vaa­li­lau­ta­kun­nalle kirjal­li­sesti tai puhe­li­mitse viimeis­tään tiis­taina 21.3.2023 ennen kello 16. Keskus­vaa­li­lau­ta­kun­nan puhe­lin­nu­mero ja osoite löyty­vät äänes­tä­jälle postitse saapu­neesta ilmoi­tus­kor­tista.

Äänes­tä­jän puolesta ilmoi­tuk­sen voi tehdä myös hänen valit­se­mansa henkilö. Koti­ää­nes­tyk­sen yhtey­dessä voi äänes­tää myös koti­ää­nes­tä­jän kanssa samassa talou­dessa asuva omais­hoi­taja. Omais­hoi­ta­jan äänes­tä­mi­sestä on ilmoi­tet­tava kunnan keskus­vaa­li­lau­ta­kun­nalle samalla kun ilmoit­tau­tu­mi­nen koti­ää­nes­tyk­seen tehdään.
Isäni on palve­lu­ta­lossa mutta järki pelaa, saako hän myös äänes­tää?Erityi­siä ennak­ko­ää­nes­tys­paik­koja ovat koti­maassa sairaa­lat, ympä­ri­vuo­ro­kau­tista hoitoa anta­vat ja muut kunnan­hal­li­tuk­sen päätök­sellä määrä­tyt sosi­aa­li­huol­lon toimin­tayk­si­köt (esimer­kiksi vanhain­ko­dit, hoiva­ko­dit ja palve­lu­ta­lot) sekä rangais­tus­lai­tok­set.

Erityi­sinä ennak­ko­ää­nes­tys­paik­koina toimi­vat myös Puolus­tus­voi­mien varus­mies­kou­lu­tusta anta­vien joukko-osas­to­jen varus­kun­nat ja Raja­var­tio­lai­tok­sen varus­mies­kou­lu­tusta anta­vat yksi­köt. Kunnan­hal­li­tuk­sen nimeämä vaali­toi­mi­kunta saapuu kuhun­kin kunnan alueella olevaan laitok­seen toimit­ta­maan äänes­tyk­sen vähin­tään yhtenä ja enin­tään kahtena ennak­ko­ää­nes­ty­sa­jan­jak­soon sattu­vana päivänä.
Ulko­mailla äänes­tä­mi­nen?Äänioi­keu­tettu voi äänes­tää ulko­mailla jollain seuraa­vista tavoista: Äänes­tä­mi­nen edus­tus­tossa.
Ulko­maan ylei­sinä ennak­ko­ää­nes­tys­paik­koina ovat valtio­neu­vos­ton asetuk­sella määrä­tyt Suomen edus­tus­tot ja niiden toimi­pai­kat. Niissä voi äänes­tää kuka tahansa äänioi­keu­tettu, esimer­kiksi ulko­suo­ma­lai­nen, mutta myös loma­mat­kalla, töissä tai opis­ke­le­massa oleva. Monet ulko­maan ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kat ovat avoinna kaik­kina neljänä ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vänä. Kuiten­kin jotkut paikat voivat olla auki lyhyem­män­kin ajan.

Kirje­ää­nes­tys.
Ulko­mailla pysy­västi asuvat ja vaalien ajan ulko­mailla oles­ke­le­vat äänioi­keu­te­tut voivat äänes­tää kirjeitse ulko­mailta.

Laiva­ää­nes­tys.
Ulko­mailla olevissa suoma­lai­sissa laivoissa järjes­te­tään ns. laiva­ää­nes­tys laivan henki­lö­kun­nalle. Laiva­ää­nes­tys voidaan aloit­taa jo 18. päivänä ennen vaali­päi­vää, mutta se lope­te­taan samaan aikaan kuin edus­tus­to­ää­nes­tys eli 8. päivänä ennen vaali­päi­vää. Laiva­ää­nes­tyk­sessä saa äänes­tää vain laivan henki­lö­kunta.
Mikä ihmeen kirje­ää­nes­tys?Ulko­mailla koko ennak­ko­ää­nes­ty­sa­jan­jak­son ja vaali­päi­vän asuvat tai oles­ke­le­vat voivat äänes­tää ylei­sissä vaaleissa kirjeitse ulko­mailta. Kirje­ää­nes­tystä haluava äänioi­keu­tettu tilaa kirje­ää­nes­tys­asia­kir­jat ulko­maille, ne saatu­aan äänes­tää ja palaut­taa äänensä lähe­te­kuo­ressa Suomeen oman koti- tai väes­tö­kir­jan­pi­to­kun­tansa keskus­vaa­li­lau­ta­kun­nalle. Kirje­ää­nes­tys­ma­te­ri­aa­lien tilaus­pal­velu edus­kun­ta­vaa­lien 2023 osalta aukeaa 2.1.2023. Linkki tilaus­pal­ve­luun löytyy osoit­teesta https://vaalit.fi/kirjeaanestys

Kirjeitse äänes­tä­mi­nen on mahdol­lista aikai­sin­taan 2.3.2023, jolloin ehdok­kaat ja heidän ehdo­kas­nu­me­ronsa vahvis­te­taan. Kirje­ää­nen tulee olla perillä äänes­tä­jän oman koti- tai väes­tö­kir­jan­pi­to­kun­nan keskus­vaa­li­lau­ta­kun­nalla viimeis­tään perjan­taina 31.3.2023 ennen kello 19.
Olen hävit­tä­nyt postissa saapu­neen pape­rin, voinko silti äänes­tää?Voit äänes­tää ilman postista saapu­nutta ilmoi­tusta äänioi­keu­desta joko ennak­koon tai vaali­päi­vänä. Ota ehdot­to­masti mukaasi henki­löl­li­syys­to­dis­tus, joka voi olla polii­sin myön­tämä henki­lö­kortti tai passi.

Jos äänes­tät vaali­päi­vänä, voit äänes­tää ainos­taan postin tuomassa kirjeessä ilmoi­te­tussa äänes­tys­pai­kassa. Ennak­koon voit äänes­tää missä tahansa ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kassa

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content