Oppaat

9.4.2020

Opas yhdis­tyk­sen vaali­me­nes­tyk­seen

Sisäl­lys: 1. Tavoit­teet ja suun­ni­telma 2. Vaali­työ­ryhmä 3. Ehdo­kas­han­kinta 4. Vaalioh­jelma 5. Koulu­tus 6. Vies­tintä 7. Järjes­tö­toi­minta 8. Tapah­tu­mat ja

19.3.2020

Tukea yhdis­tys­ten etätyös­ken­te­lyyn

Tähän artik­ke­liin on koottu vink­kejä ja neuvoja kokoo­muk­sen yhdis­tys­toi­mi­joille etätyös­ken­te­lyn tueksi Voit järjes­tää sähköi­senä piiri­hal­li­tuk­sen ja yhdis­tyk­sen halli­tuk­sen kokouk­set –