Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Oppaat / Tee vaali­mai­nok­sia Canvalla!

Tee vaali­mai­nok­sia Canvalla!

Julkaistu:

Canva on netissä toimiva suun­nit­te­lu­työ­kalu, jolla teet helposti erilai­sia mainos­ma­te­ri­aa­leja niin someen kuin print­tiin! Canva tarjoaa käyt­töösi luke­mat­to­mia valmiita kuva- ja suun­nit­te­lu­poh­jia, joita voit helposti muokata omiin tarpei­siisi sopi­viksi. Se sisäl­tää myös ilmai­sia kuvia, font­teja ja muita graa­fi­sia element­tejä, joita voit hyödyn­tää omien mate­ri­aa­liesi suun­nit­te­lussa.

Aloit­taak­sesi suun­nit­te­lun, sinulla pitää olla Canva käyt­tä­jä­tili jonka pystyt luomaan osoit­teessa www.canva.fi
Ilmai­nen käyt­tä­jä­tun­nus riit­tää monelle, mutta osa toimin­nosta on käytet­tä­vissä vain maksul­li­sella tunnuk­sella.

Saat nämä pohjat käyt­töösi, kun olet tehnyt itsel­lesi ensin käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sitten valit­set täältä pohjan klik­kaa­malla sitä kuvaa jota haluat muokata.

Suun­nit­te­lu­mal­lit someen

Some­ku­vat neliö

Profii­li­kuva nume­rolla
Profii­li­kuva teks­tillä ja nume­rolla
Sydän on oikealla -neliö, omalla kuvalla 
Some­kuva neliö ehdo­kas­nu­me­rolla.
Sydän on oikealla -neliö, valkoi­nen tausta
Some­kuva neliö - kuvalla ja nume­rolla

Some­ku­vat vaaka

Sydän on oikealla –vaaka, omalla kuvalla
Sydän on oikealla –vaaka, valkoi­nen tausta

Some jako­kuva.

Some­ku­vat Insta­gram tari­naan

Sydän on oikealla - Insta­gram Story, omalla kuvalla 
Sydän on oikealla - Insta­gram Story, valkoi­nen tausta

Insta­gram Story -pohja teks­tillä

Suun­nit­te­lu­mal­lit print­tiin

Flyer A5 koko, 2-puolei­nen

Etupuoli - voit vaih­taa kuvaa ja muokata teks­tejä vapaasti
Taka­puoli - voit vaih­taa ja muokata teks­tejä vapaasti. Somei­ko­neista voit pois­taa ylimää­räi­set ja järjes­tellä loput uudel­leen.

A4 kokoi­nen juliste

A4 kokoi­nen juliste nume­rolla. Voit vaih­taa fontin ja elemen­tin värejä.
A4 kokoi­nen juliste nume­rolla ja teks­ti­pal­killa. Voit vaih­taa fontin ja elemen­tin värejä.

A3 kokoi­nen juliste

A3 kokoi­nen juliste nume­rolla. Voit vaih­taa fontin ja elemen­tin värejä.
A3 kokoi­nen juliste nume­rolla ja teks­ti­pal­killa. Voit vaih­taa fontin ja elemen­tin värejä.

Posti­kort­ti­ko­koi­nen flyer

Postikortti/​flyer etupuoli

Postikortti/​flyer taka­puoli

Posti­kortti 2-puolei­nen vaaka

Posti­kortti - sydän on oikealla, 14,8 x 10,5 cm 
Posti­kortti nume­rolla - sydän on oikealla 14,8 x 10,5 cm 

Posti­kortti 2-puolei­nen pysty­malli

Posti­kortti - pysty­malli, 10,5 x 14,8 cm etupuoli
Posti­kortti - pysty­malli, 10,5 x 14,8 cm taka­puoli

Olen ehdolla - FB kehys

Olen ehdolla - Face­book kehys

Näin teet Face­book kehyk­sen:

 • Tee Canvan valmiilla suun­nit­te­lu­poh­jalla kuva johon muok­kaat oman paik­ka­kun­tasi nimen.
 • HUOM! Teksti on valkoi­sella värillä, joten sitä ei näe kunnolla, ennen kuin on klikan­nut teks­ti­laa­ti­kon aktii­vi­seksi.
 • Lataa valmis kuva Canvasta omalle tieto­ko­neel­lesi PNG tiedos­tona, jossa on läpi­nä­kyvä tausta. (Tämä toiminto käytössä vain maksul­li­sella tilillä!) 
 • Julkaise kehys Face­boo­kissa yhdis­tyk­sen tililtä seuraa­malla oheita https://www.facebook.com/help/347754702253981
 • Kannat­taa nimetä kehys esim: Olen ehdolla Helsin­gissä - KOKOOMUS 
 • Sekä lisätä muutama avain­sana esim: kunta­vaa­lit, kokoo­mus, Helsinki, olen ehdolla, sydän on oikealla 
 • Kuva on sopi­van kokoi­nen kehyk­seen, kun sen lait­taa Frame Studiossa samaan kokoon kuin sen pohja on

Vink­kejä Canvalla suun­nit­te­luun

Canvassa pystyt muok­kaa­maan valmiita pohjia mm.

 • vaih­ta­maan font­tia tai sen väriä, kokoa tai aset­te­lua
 • vaih­ta­malla element­tien paik­koja liikut­ta­malla niitä hiirellä
 • vaih­taa malli­poh­jaan oman kuvan
 • tuomaan suun­nit­te­lu­mal­liin omia kuvia tai logoja lataus ominai­suu­della
 • lisätä element­tejä esim. teks­ti­boxeja tai kuvia
 • lataa­maan suun­nit­te­lu­mal­lin omalle koneelle useissa eri muodoissa, esim kuvana (jpg tai png) tai painoon sopi­vana PDF tiedos­tona
 • jatka­man saman suun­nit­te­lu­mal­lin käyt­töä myöhem­min, sillä se tallen­tuu auto­maat­ti­sesti omalle Canva-tilil­lesi

Jos Canva on sinulle uusi työkalu, löydät hyviä opas­vi­deoita täältä https://designschool.canva.com/tutorials/

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.2.2023

Edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaan FAQ

Usein kysyt­tyjä kysy­myk­siä edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaille. Tältä sivulta löydät ylei­sem­piä kysy­myk­siä vastauk­si­neen. Käänny suoraan Metan asia­kas­pal­ve­lun puoleen Face­boo­kiin ja Insta­gra­miin liit­ty­vissä ongel­missa.

5.6.2021

Persoo­nal­li­suus ei jää eläk­keelle

Yhä useampi suoma­lai­nen on terve ja toimin­ta­ky­kyi­nen vuosi­kym­me­niä eläk­keelle siir­ty­mi­sensä jälkeen. Osa jatkaa eläkeiän saavut­tua edel­leen työelä­mässä.  Toisaalta meillä on

30.5.2021

Tehdään Suomen jokai­sesta kunnasta yrit­tä­jä­myön­tei­nen kunta!

Kokoo­mus sanoo kyllä vahvalle kunta­ta­lou­delle, ihmis­ten osto­voi­malle, yritys­ten menes­tyk­selle ja kestä­välle kehi­tyk­selle. Me kokoo­muk­sessa emme kysy, miten asioita voi estää,

Skip to content