Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kuntavaalit 2021 / Tehdään Suomen joka­i­sesta kunnasta yrit­täjämyön­te­i­nen kunta!

Tehdään Suomen jokai­sesta kunnasta yrit­tä­jä­myön­tei­nen kunta!

Julkaistu:

Kokoo­mus sanoo kyllä vahvalle kunta­ta­lou­delle, ihmis­ten osto­voi­malle, yritys­ten menes­tyk­selle ja kestä­välle kehi­tyk­selle.

Me kokoo­muk­sessa emme kysy, miten asioita voi estää, vaan miten ne voi mahdol­lis­taa. Kunnan elin­voima ei synny keskus­hal­lin­nossa, vaan se lähtee paikal­li­sista yrityk­sistä ja yhdis­tyk­sistä – ihmis­ten omasta teke­mi­sestä.

Kokoo­mus pitää huolen siitä, että kunta ei ajaudu näivet­ty­mi­sen polulle. Teemme hartia­voi­min töitä, että kunnassa kannat­taa tehdä töitä, yrit­tää ja inves­toida tule­vai­suu­teen. Me olemme kump­pani ja takuu­po­rukka sille, että kunnalla on tule­vai­suutta.

Yrityk­set synnyt­tä­vät työtä ja hyvin­voin­tia. Kokoo­mus on Suomen yrit­tä­jä­myön­tei­sin puolue. Tahdom­me­kin tehdä kaikista kunnista yrit­tä­jä­myön­tei­siä. Kuntien keskei­nen tehtävä on tarjota hyvät edel­ly­tyk­set yrit­tä­mi­selle.

Lopulta kyse on aina siitä, että hyvin­vointi pitää ensin raken­taa, jotta sitä voi jakaa. Juuri siksi sydän on oikealla.

10 teesiä yrit­tä­jä­myön­teis­ten kuntien raken­ta­mi­seksi:

1) Toteu­te­taan hankin­nat fiksusti ja kestä­västi

Yrit­tä­jä­myön­tei­sessä kunnassa myös pienillä ja keski­suu­rilla yrityk­sillä on mahdol­li­suus osal­lis­tua kilpai­lu­tuk­siin siinä missä suuril­la­kin. Vain näin voidaan turvata aidosti toimi­vien ja kilpail­tu­jen mark­ki­noi­den synty­mi­sen.

Kuntien on jatku­vasti kehi­tet­tävä hankin­tao­saa­mis­taan fiksu­jen kilpai­lu­tus­ten toteut­ta­mi­seksi. Kuten muus­sa­kin toimin­nassa, näkyy hankin­noissa vastuu ympä­ris­töstä ja kestä­västä kehi­tyk­sestä.

2) Arvioi­daan päätös­ten vaiku­tuk­set yrityk­siin tiiviissä vuoro­vai­ku­tuk­sessa

Yrit­tä­jä­myön­tei­nen kunta kuun­te­lee yrit­tä­ji­ään. Kuntien elin­voima ja hyvin­vointi synty­vät nimit­täin pitkälti yrityk­sissä tehdystä työstä. Siksi Kokoo­mus haluaa, että kuntien päätök­sen­teossa huomioi­daan aina päätös­ten vaiku­tuk­set yrityk­siin ja yrit­tä­jiin. Kuntien on oltava tiiviissä vuoro­vai­ku­tuk­sessa paikal­lis­ten yritys­ten kanssa, jotta tarpeet ja toiveet kehi­tyk­sestä voidaan tunnis­taa.

3) Edis­te­tään toimi­vien mark­ki­noi­den ja reilun kilpai­lun synty­mistä

Yrit­tä­jä­myön­tei­nen kunta antaa tilaa ihmi­sille yrit­tää ja onnis­tua. Kunnan tehtävä on edis­tää reiluilla peli­sään­nöillä toimi­vien mark­ki­noi­den synty­mistä. Toimi­vat mark­ki­nat varmis­ta­vat kestä­vän kehi­tyk­sen.

Kunnan ei pidä häiritä yritys­ten toimin­taa kilpai­le­malla julki­sesti rahoi­te­tulla liike­toi­min­nalla muuten toimi­villa mark­ki­noilla. Liike­lai­tos­ten ja kuntayh­tiöi­den toiminta pitää rajata stra­te­gi­sia toimin­toja lukuun otta­matta alueille, joilla ei ole toimi­via mark­ki­noita.

Yrit­tä­jä­myön­tei­nen kunta ei tuota kaik­kea itse, vaan se hyödyn­tää palve­luissa yritys­ten osaa­mista. Esimer­kiksi sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita, varhais­kas­va­tusta sekä infran suun­nit­te­lua, raken­ta­mista ja kunnos­sa­pi­toa voidaan hyvin ostaa kunta­kon­ser­nin ulko­puo­lelta.

4) Vahvis­te­taan kunta­ta­loutta

Yrit­tä­jä­myön­tei­nen kunta hoitaa talout­taan vastuul­li­sesti. Velkaan­tu­mi­nen ei saa karata käsistä, eivätkä verot voi jatku­vasti nousta. Kunnan on jatku­vasti kehi­tet­tävä toimin­taansa tuot­ta­vuu­den ja tehok­kuu­den paran­ta­mi­seksi. Hyvin hoidettu talous on kunnalle veto­voi­ma­te­kijä. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, ettei kunnal­lis­vero ja muut elämi­sen kustan­nuk­set eivät kasva seuraa­van valtuus­to­kau­den aikana.

5) Päivi­te­tään infra­struk­tuuri 2020-luvulle

Yrit­tä­jä­myön­tei­sessä kunnassa data liik­kuu ja liikenne toimii kaikilla kulku­muo­doilla. Hyvät liiken­neyh­tey­det ovat suju­van arjen ja kannat­ta­van yritys­toi­min­nan edel­ly­tys.

Kunnissa on pidet­tävä huolta muun muassa keskus­to­jen ja keskeis­ten työpaikka-aluei­den saavu­tet­ta­vuu­desta niin jouk­ko­lii­ken­teellä, autolla, pyörällä kuin kävel­len­kin. Kaavoi­tuk­sessa on huomioi­tava tieto­lii­ken­ne­verk­ko­jen kehit­tä­mis­tar­peet. Toimi­vat digi­taa­li­set palve­lut ja tieto­lii­ken­neyh­tey­det ovat tule­vai­suu­den talous­kas­vun perusta.

6) Turva­taan yritys­tont­tien riit­tä­vyys

Yrit­tä­jä­myön­tei­sessä kunnassa on riit­tä­västi tarjon­taa yritys­ton­teista ja toimi­ti­loista. Kokoo­mus uskoo kaavoi­tuk­sessa moni­puo­li­suu­teen ja toimi­ti­lo­jen raken­ta­mi­sessa mark­ki­naeh­toi­suu­teen. Luotamme siihen, että ihmi­set toimi­vat pääosin järke­västi ilman tiuk­kaa ja yksi­tyis­koh­taista normi­tusta.

7) Suju­voi­te­taan kaavoi­tus- ja lupa­pro­ses­seja

Yrit­tä­jä­myön­tei­sessä kunnassa kaupun­ki­suun­nit­telu ei jumiudu byro­kra­ti­aan. Yrityk­sellä on oltava suora kontakti kuntaan yhden luukun peri­aat­teella. Viran­omais­ten lupa­pro­ses­sei­hin on säädet­tävä käsit­te­ly­ai­ka­ta­kuu. Jos kunta­lai­sen tai yrityk­sen hake­maa lupaa ei käsi­tellä määrä­ajassa eikä luvan myön­tä­mi­selle ole selkeää lail­lista estettä, se on myön­net­tävä auto­maat­ti­sesti.

8) Panos­te­taan koulu­tuk­seen ja osaa­van työvoi­man saata­vuu­teen

Yrit­tä­jä­myön­tei­sessä kunnassa panos­te­taan koulu­tuk­seen - aina varhais­kas­va­tuk­sesta perus­kou­lui­hin ja toiselta asteelta korkea­kou­lui­hin. Kokoo­muk­sen mielestä on tärkeää, että kouluissa on riit­tä­västi yrit­tä­jyys­kas­va­tusta ja työelä­mä­läh­töi­syyttä. Koulu­po­lut suun­ni­tel­laan paikal­lis­ten osaa­mis­tar­pei­den mukaan yhdessä yritys­ten kanssa. Yrit­tä­jä­myön­tei­nen kunta huomioi yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen opetuk­sen sisäl­lössä.

9) Raken­ne­taan kuntiin toimi­vat elin­keino- ja työl­li­syys­pal­ve­lut

Yrit­tä­jä­myön­tei­sessä kunnassa yrit­tä­jällä on yksi puhe­lin­nu­mero, josta saa aina avun ongel­miin. Kuntiin tarvi­taan toimi­vat elin­keino- ja työl­li­syys­pal­ve­lut, jotta työ kohtaa teki­jänsä. Osaava työvoima on yrityk­sille elinehto.

Työl­li­syyttä ja työelä­mä­val­miuk­sia tarjoa­vat palve­lut toimi­vat saumat­to­masti yhteis­työssä ja seuraa paikal­li­sen työvoi­man tarpeen kehi­tystä. Työl­li­syy­den edis­tä­mi­sen hallin­nol­li­nen taakka yrityk­sille ja palve­lui­den parissa oleville ihmi­sille tulee laskea mini­miin. Kunta tukee osaa­van työvoi­man houkut­te­lussa niin koti­maasta kuin ulko­mailta.

10) Hyödyn­ne­tään sote-palve­luissa yritys­ten osaa­mista

Kokoo­mus toteut­taisi sote-uudis­tuk­sen tavalla, joka paran­taisi palve­luita ja nopeut­taisi hoitoon pääsyä. Siksi ihmis­ten valin­nan­va­pautta on lisät­tävä ja kehi­tet­tävä palve­lui­den moni­tuot­ta­juutta. Ottai­simme käyt­töön nykyistä laajem­man palve­luse­te­li­jär­jes­tel­män, jonka avulla poti­las saisi itse päät­tää, hakeeko palve­lut yksi­tyi­seltä, julki­selta vai kolman­nen sekto­rin tuot­ta­jalta.

Halli­tuk­sen maakun­ta­uu­dis­tus on rajaa­massa tarpeet­to­masti yrityk­set pois sote-palve­lu­jen tuot­ta­mi­sesta, vaikka korkein laatu ja parhaat inno­vaa­tiot synty­vät yleensä yrityk­sissä. Ilman uusia inno­vaa­tioita palve­lui­den laatua ja tuot­ta­vuutta on vaikea paran­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2021

Persoo­nal­li­suus ei jää eläk­keelle

Yhä useampi suoma­lai­nen on terve ja toimin­ta­ky­kyi­nen vuosi­kym­me­niä eläk­keelle siir­ty­mi­sensä jälkeen. Osa jatkaa eläkeiän saavut­tua edel­leen työelä­mässä.  Toisaalta meillä on

25.5.2021

Specia­lavs­nitt: Borg­mäs­tar­podcast

Hur borde Helsing­fors utvecklas? Lyssna på vad Samlings­par­tiets borg­mäs­tar­kan­di­dat Juhana Vartiai­nen säger i Lotta Backlunds intervju.

2.3.2021

Национальная коалиция

Национальная коалиция - это правоцентристская партия Финляндии, которая ставит своей задачей развитие страны как открытого общества на основе свободной социальной

Skip to content