Kokoomus.fi / Kuntavaalit 2021 / Tehdään Suomen jokai­sesta kunnasta yrit­tä­jä­myön­tei­nen kunta!

Tehdään Suomen jokai­sesta kunnasta yrit­tä­jä­myön­tei­nen kunta!

Julkaistu:

Kokoo­mus sanoo kyllä vahvalle kunta­ta­lou­delle, ihmis­ten osto­voi­malle, yritys­ten menes­tyk­selle ja kestä­välle kehi­tyk­selle.

Me kokoo­muk­sessa emme kysy, miten asioita voi estää, vaan miten ne voi mahdol­lis­taa. Kunnan elin­voima ei synny keskus­hal­lin­nossa, vaan se lähtee paikal­li­sista yrityk­sistä ja yhdis­tyk­sistä – ihmis­ten omasta teke­mi­sestä.

Kokoo­mus pitää huolen siitä, että kunta ei ajaudu näivet­ty­mi­sen polulle. Teemme hartia­voi­min töitä, että kunnassa kannat­taa tehdä töitä, yrit­tää ja inves­toida tule­vai­suu­teen. Me olemme kump­pani ja takuu­po­rukka sille, että kunnalla on tule­vai­suutta.

Yrityk­set synnyt­tä­vät työtä ja hyvin­voin­tia. Kokoo­mus on Suomen yrit­tä­jä­myön­tei­sin puolue. Tahdom­me­kin tehdä kaikista kunnista yrit­tä­jä­myön­tei­siä. Kuntien keskei­nen tehtävä on tarjota hyvät edel­ly­tyk­set yrit­tä­mi­selle.

Lopulta kyse on aina siitä, että hyvin­vointi pitää ensin raken­taa, jotta sitä voi jakaa. Juuri siksi sydän on oikealla.

10 teesiä yrit­tä­jä­myön­teis­ten kuntien raken­ta­mi­seksi:

1) Toteu­te­taan hankin­nat fiksusti ja kestä­västi

Yrit­tä­jä­myön­tei­sessä kunnassa myös pienillä ja keski­suu­rilla yrityk­sillä on mahdol­li­suus osal­lis­tua kilpai­lu­tuk­siin siinä missä suuril­la­kin. Vain näin voidaan turvata aidosti toimi­vien ja kilpail­tu­jen mark­ki­noi­den synty­mi­sen.

Kuntien on jatku­vasti kehi­tet­tävä hankin­tao­saa­mis­taan fiksu­jen kilpai­lu­tus­ten toteut­ta­mi­seksi. Kuten muus­sa­kin toimin­nassa, näkyy hankin­noissa vastuu ympä­ris­töstä ja kestä­västä kehi­tyk­sestä.

2) Arvioi­daan päätös­ten vaiku­tuk­set yrityk­siin tiiviissä vuoro­vai­ku­tuk­sessa

Yrit­tä­jä­myön­tei­nen kunta kuun­te­lee yrit­tä­ji­ään. Kuntien elin­voima ja hyvin­vointi synty­vät nimit­täin pitkälti yrityk­sissä tehdystä työstä. Siksi Kokoo­mus haluaa, että kuntien päätök­sen­teossa huomioi­daan aina päätös­ten vaiku­tuk­set yrityk­siin ja yrit­tä­jiin. Kuntien on oltava tiiviissä vuoro­vai­ku­tuk­sessa paikal­lis­ten yritys­ten kanssa, jotta tarpeet ja toiveet kehi­tyk­sestä voidaan tunnis­taa.

3) Edis­te­tään toimi­vien mark­ki­noi­den ja reilun kilpai­lun synty­mistä

Yrit­tä­jä­myön­tei­nen kunta antaa tilaa ihmi­sille yrit­tää ja onnis­tua. Kunnan tehtävä on edis­tää reiluilla peli­sään­nöillä toimi­vien mark­ki­noi­den synty­mistä. Toimi­vat mark­ki­nat varmis­ta­vat kestä­vän kehi­tyk­sen.

Kunnan ei pidä häiritä yritys­ten toimin­taa kilpai­le­malla julki­sesti rahoi­te­tulla liike­toi­min­nalla muuten toimi­villa mark­ki­noilla. Liike­lai­tos­ten ja kuntayh­tiöi­den toiminta pitää rajata stra­te­gi­sia toimin­toja lukuun otta­matta alueille, joilla ei ole toimi­via mark­ki­noita.

Yrit­tä­jä­myön­tei­nen kunta ei tuota kaik­kea itse, vaan se hyödyn­tää palve­luissa yritys­ten osaa­mista. Esimer­kiksi sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita, varhais­kas­va­tusta sekä infran suun­nit­te­lua, raken­ta­mista ja kunnos­sa­pi­toa voidaan hyvin ostaa kunta­kon­ser­nin ulko­puo­lelta.

4) Vahvis­te­taan kunta­ta­loutta

Yrit­tä­jä­myön­tei­nen kunta hoitaa talout­taan vastuul­li­sesti. Velkaan­tu­mi­nen ei saa karata käsistä, eivätkä verot voi jatku­vasti nousta. Kunnan on jatku­vasti kehi­tet­tävä toimin­taansa tuot­ta­vuu­den ja tehok­kuu­den paran­ta­mi­seksi. Hyvin hoidettu talous on kunnalle veto­voi­ma­te­kijä. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, ettei kunnal­lis­vero ja muut elämi­sen kustan­nuk­set eivät kasva seuraa­van valtuus­to­kau­den aikana.

5) Päivi­te­tään infra­struk­tuuri 2020-luvulle

Yrit­tä­jä­myön­tei­sessä kunnassa data liik­kuu ja liikenne toimii kaikilla kulku­muo­doilla. Hyvät liiken­neyh­tey­det ovat suju­van arjen ja kannat­ta­van yritys­toi­min­nan edel­ly­tys.

Kunnissa on pidet­tävä huolta muun muassa keskus­to­jen ja keskeis­ten työpaikka-aluei­den saavu­tet­ta­vuu­desta niin jouk­ko­lii­ken­teellä, autolla, pyörällä kuin kävel­len­kin. Kaavoi­tuk­sessa on huomioi­tava tieto­lii­ken­ne­verk­ko­jen kehit­tä­mis­tar­peet. Toimi­vat digi­taa­li­set palve­lut ja tieto­lii­ken­neyh­tey­det ovat tule­vai­suu­den talous­kas­vun perusta.

6) Turva­taan yritys­tont­tien riit­tä­vyys

Yrit­tä­jä­myön­tei­sessä kunnassa on riit­tä­västi tarjon­taa yritys­ton­teista ja toimi­ti­loista. Kokoo­mus uskoo kaavoi­tuk­sessa moni­puo­li­suu­teen ja toimi­ti­lo­jen raken­ta­mi­sessa mark­ki­naeh­toi­suu­teen. Luotamme siihen, että ihmi­set toimi­vat pääosin järke­västi ilman tiuk­kaa ja yksi­tyis­koh­taista normi­tusta.

7) Suju­voi­te­taan kaavoi­tus- ja lupa­pro­ses­seja

Yrit­tä­jä­myön­tei­sessä kunnassa kaupun­ki­suun­nit­telu ei jumiudu byro­kra­ti­aan. Yrityk­sellä on oltava suora kontakti kuntaan yhden luukun peri­aat­teella. Viran­omais­ten lupa­pro­ses­sei­hin on säädet­tävä käsit­te­ly­ai­ka­ta­kuu. Jos kunta­lai­sen tai yrityk­sen hake­maa lupaa ei käsi­tellä määrä­ajassa eikä luvan myön­tä­mi­selle ole selkeää lail­lista estettä, se on myön­net­tävä auto­maat­ti­sesti.

8) Panos­te­taan koulu­tuk­seen ja osaa­van työvoi­man saata­vuu­teen

Yrit­tä­jä­myön­tei­sessä kunnassa panos­te­taan koulu­tuk­seen - aina varhais­kas­va­tuk­sesta perus­kou­lui­hin ja toiselta asteelta korkea­kou­lui­hin. Kokoo­muk­sen mielestä on tärkeää, että kouluissa on riit­tä­västi yrit­tä­jyys­kas­va­tusta ja työelä­mä­läh­töi­syyttä. Koulu­po­lut suun­ni­tel­laan paikal­lis­ten osaa­mis­tar­pei­den mukaan yhdessä yritys­ten kanssa. Yrit­tä­jä­myön­tei­nen kunta huomioi yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen opetuk­sen sisäl­lössä.

9) Raken­ne­taan kuntiin toimi­vat elin­keino- ja työl­li­syys­pal­ve­lut

Yrit­tä­jä­myön­tei­sessä kunnassa yrit­tä­jällä on yksi puhe­lin­nu­mero, josta saa aina avun ongel­miin. Kuntiin tarvi­taan toimi­vat elin­keino- ja työl­li­syys­pal­ve­lut, jotta työ kohtaa teki­jänsä. Osaava työvoima on yrityk­sille elinehto.

Työl­li­syyttä ja työelä­mä­val­miuk­sia tarjoa­vat palve­lut toimi­vat saumat­to­masti yhteis­työssä ja seuraa paikal­li­sen työvoi­man tarpeen kehi­tystä. Työl­li­syy­den edis­tä­mi­sen hallin­nol­li­nen taakka yrityk­sille ja palve­lui­den parissa oleville ihmi­sille tulee laskea mini­miin. Kunta tukee osaa­van työvoi­man houkut­te­lussa niin koti­maasta kuin ulko­mailta.

10) Hyödyn­ne­tään sote-palve­luissa yritys­ten osaa­mista

Kokoo­mus toteut­taisi sote-uudis­tuk­sen tavalla, joka paran­taisi palve­luita ja nopeut­taisi hoitoon pääsyä. Siksi ihmis­ten valin­nan­va­pautta on lisät­tävä ja kehi­tet­tävä palve­lui­den moni­tuot­ta­juutta. Ottai­simme käyt­töön nykyistä laajem­man palve­luse­te­li­jär­jes­tel­män, jonka avulla poti­las saisi itse päät­tää, hakeeko palve­lut yksi­tyi­seltä, julki­selta vai kolman­nen sekto­rin tuot­ta­jalta.

Halli­tuk­sen maakun­ta­uu­dis­tus on rajaa­massa tarpeet­to­masti yrityk­set pois sote-palve­lu­jen tuot­ta­mi­sesta, vaikka korkein laatu ja parhaat inno­vaa­tiot synty­vät yleensä yrityk­sissä. Ilman uusia inno­vaa­tioita palve­lui­den laatua ja tuot­ta­vuutta on vaikea paran­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2021

Persoo­nal­li­suus ei jää eläk­keelle

Yhä useampi suoma­lai­nen on terve ja toimin­ta­ky­kyi­nen vuosi­kym­me­niä eläk­keelle siir­ty­mi­sensä jälkeen. Osa jatkaa eläkeiän saavut­tua edel­leen työelä­mässä.  Toisaalta meillä on

25.5.2021

Specia­lavs­nitt: Borg­mäs­tar­podcast

Hur borde Helsing­fors utvecklas? Lyssna på vad Samlings­par­tiets borg­mäs­tar­kan­di­dat Juhana Vartiai­nen säger i Lotta Backlunds intervju.

2.3.2021

Национальная коалиция

Национальная коалиция - это правоцентристская партия Финляндии, которая ставит своей задачей развитие страны как открытого общества на основе свободной социальной