Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / terveydenhoito

terveydenhoito

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

24.5.2021

Väli­ky­sy­mys sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tuk­sesta

Mari­nin halli­tus valmis­teli histo­rial­li­sen suuren sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen sekä pelas­tus­toi­men uudis­tus­esi­tyk­sen sulje­tusti ilman laaja­poh­jaista yhteis­työtä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­jien kanssa.

27.11.2020

Jonoista hoitoon!

Jonoista hoitoon! Kokoo­muk­sen keskus­te­lua­loite sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­seksi. Kokoo­mus haluaa keskit­tyä hoitoa ja hoivaa tarvit­se­viin ihmi­siin ja heidän palve­lui­hinsa. Nyt

3.10.2013

Sarko­maa, Toivakka ja Viro­lai­nen: Ruot­sin mallin selvit­tä­mi­nen ja kokeilu rahoi­tus­työ­ryh­män toimek­sian­toon

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Sari Sarko­maa, Lenita Toivakka ja Anne-Mari Viro­lai­nen kiit­tä­vät Tervey­den ja hyvin­voin­nin laitosta (THL) aloit­teesta perus­ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mi­seen ja vaati­vat,

5.6.2012

Lenita Toivakka: Risi­kon-malli tukee kunta­uu­dis­tusta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka kehuu halli­tusta.

4.3.2011

Kokoo­muk­sen Toivakka: Terveys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seh­do­tuk­set pöytään!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka vaatii puolueilta selkeitä kantoja terveys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen ensi vaali­kau­della. Toiva­kan mukaan tavoit­teena täytyy olla laaduk­kai­den, jous­ta­vien ja ihmis­lä­heis­ten terveys­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­nen jokai­selle suoma­lai­selle asuin­pai­kasta riip­pu­matta. Kysy­mys on olen­nai­nen siksi­kin, että tervey­den­huol­lon menot ylit­tä­ne­vät tänä vuonna 17 miljar­dia euroa.

Skip to content