Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Sote-uudistus

Sote-uudistus

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

21.1.2016

Paula Risikko: Kevättä kohti

Kansan­edus­ta­jien ja muiden päät­tä­jien yksi tärkeim­mistä valmiuk­sista on kyetä enna­koi­maan tule­via tilan­teita sekä valmis­tau­tua niihin mahdol­li­sim­man hyvin. Edus­kun­ta­työn alkaessa on

15.10.2014

Kokoo­mus sote-uudis­tuk­sesta: Ihmi­sen on oltava palve­lui­den keskiössä

Kokoo­mus on tänään jättä­nyt lausun­tonsa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­la­ki­luon­nok­seen. Kokoo­muk­sen mielestä olen­nai­sinta on, että ihmi­nen on palve­lui­den keskiössä. Lisäksi Kokoo­mus

23.3.2014

Vapaa­vuori: “Sote­rat­kai­sun löyty­mi­nen oleel­lista poliit­ti­sen järjes­tel­män uskot­ta­vuu­den kannalta”

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori on tyyty­väi­nen edus­kun­ta­puo­luei­den yhtei­seen ratkai­suun sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­sessa.  Vapaa­vuo­ren mukaan sote­uu­dis­tus on viimeis­ten vuosien aikana osoit­tau­tu­nut

10.3.2014

Minis­teri Risikko: Asiak­kaan valin­nan­va­pautta laajen­net­tava sote-palve­luissa

?Valin­nan­va­pau­den lisään­ty­mi­nen ei saa jäädä vain tervey­den­huol­toon, vaan asiak­kailla pitää olla mahdol­li­suus valita palve­lun­tuot­taja myös vanhus­ten­huol­lossa, vammais­pal­ve­luissa ja kuntou­tuk­sessa. Raha

16.11.2012

Toivakka: Sote-uudis­tuk­sen linjauk­set Kokoo­muk­sen tavoit­tei­den mukai­sia

Halli­tus pääsi eilen sopuun kunta­ra­ken­ne­la­kie­si­tyk­sestä. Samalla halli­tus linjasi myös sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sen suun­ta­vii­voista. ?On erit­täin hyvä, että tämä Suomen

Skip to content