Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Sote-uudis­tuk­sen linjauk­set Kokoo­muk­sen tavoit­tei­den mukai­sia

Toivakka: Sote-uudis­tuk­sen linjauk­set Kokoo­muk­sen tavoit­tei­den mukai­sia

Julkaistu:

Halli­tus pääsi eilen sopuun kunta­ra­ken­ne­la­kie­si­tyk­sestä. Samalla halli­tus linjasi myös sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sen suun­ta­vii­voista.

?On erit­täin hyvä, että tämä Suomen parem­man tule­vai­suu­den kannalta vält­tä­mä­tön hanke etenee. Kaik­kein tärkeintä on, että hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan laaduk­kaat palve­lut pysty­tään turvaa­maan jatkos­sa­kin. Tähän esitys antaa suun­ta­vii­voja. Nyt pallo siir­tyy kunnille?, Toivakka toteaa.

Toiva­kan mukaan kaikki keskei­sen poliit­ti­set voimat ovat yhtä mieltä uudis­tuk­sen tarpeesta.

?On hienoa, että vastuul­li­suus voitti ja sopu uudis­tuk­sen sisäl­löstä saatiin. Sote ?kirjauk­sissa ei ehdo­teta nykyis­ten julkis­ten terveys­pal­ve­lu­jen tai sairaan­hoi­to­pii­rien tuot­ta­mien sairaa­la­pal­ve­lu­jen ulkoa osta­mi­sen estä­mistä, saati lääkä­rei­den tai muun hoito­hen­ki­lö­kun­nan pakko­työtä. Linjauk­set ovat Kokoo­muk­sen tavoit­tei­den mukai­sia?, Toivakka muis­tut­taa.

Kuten Kokoo­mus on alusta asti esit­tä­nyt, tulee kunnilla olla vastuu palve­lui­den järjes­tä­mi­sestä, rahoit­ta­mi­sesta ja valvon­nasta. Uudis­tuk­sen tavoit­teena on vahvis­taa perus­pal­ve­luita ja saada muodos­tet­tua niin vahvoja kuntia, että ne pysty­vät tule­vai­suu­des­sa­kin hoita­maan velvoit­teet sekä lunas­ta­maan palve­lu­lu­pauk­sen.

?Tämän rinnalla kunnat voivat ostaa palve­luita myös järjes­töiltä ja yrityk­siltä. Siinä ei ole mitään pahaa, päin­vas­toin. Kokoo­mus on vahvasti sitä mieltä, että kuntien tulee olla jatkos­sa­kin vastuussa palve­luista, mutta emme saa estää tai peruut­taa toimi­via käytän­töjä, jossa mm. sairaa­lat osta­vat palve­luita poti­lail­leen?, Toivakka lisää.

Toivakka koros­taa sote-linjaus­ten olevan vahva viesti suoma­lai­sen kunta­poh­jai­sen järjes­tel­män puolesta.

?Toivon kunnissa käytä­vän laajaa ja ennak­ko­luu­lo­tonta keskus­te­lua eri vaih­toeh­doista näiden suun­ta­vii­vo­jen pohjalta?, Toivakka kertoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content