Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Sote-uudis­tuk­sen linjauk­set Kokoo­muk­sen tavoit­tei­den mukai­sia

Toivakka: Sote-uudis­tuk­sen linjauk­set Kokoo­muk­sen tavoit­tei­den mukai­sia

Julkaistu:

Halli­tus pääsi eilen sopuun kunta­ra­ken­ne­la­kie­si­tyk­sestä. Samalla halli­tus linjasi myös sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sen suun­ta­vii­voista.

?On erit­täin hyvä, että tämä Suomen parem­man tule­vai­suu­den kannalta vält­tä­mä­tön hanke etenee. Kaik­kein tärkeintä on, että hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan laaduk­kaat palve­lut pysty­tään turvaa­maan jatkos­sa­kin. Tähän esitys antaa suun­ta­vii­voja. Nyt pallo siir­tyy kunnille?, Toivakka toteaa.

Toiva­kan mukaan kaikki keskei­sen poliit­ti­set voimat ovat yhtä mieltä uudis­tuk­sen tarpeesta.

?On hienoa, että vastuul­li­suus voitti ja sopu uudis­tuk­sen sisäl­löstä saatiin. Sote ?kirjauk­sissa ei ehdo­teta nykyis­ten julkis­ten terveys­pal­ve­lu­jen tai sairaan­hoi­to­pii­rien tuot­ta­mien sairaa­la­pal­ve­lu­jen ulkoa osta­mi­sen estä­mistä, saati lääkä­rei­den tai muun hoito­hen­ki­lö­kun­nan pakko­työtä. Linjauk­set ovat Kokoo­muk­sen tavoit­tei­den mukai­sia?, Toivakka muis­tut­taa.

Kuten Kokoo­mus on alusta asti esit­tä­nyt, tulee kunnilla olla vastuu palve­lui­den järjes­tä­mi­sestä, rahoit­ta­mi­sesta ja valvon­nasta. Uudis­tuk­sen tavoit­teena on vahvis­taa perus­pal­ve­luita ja saada muodos­tet­tua niin vahvoja kuntia, että ne pysty­vät tule­vai­suu­des­sa­kin hoita­maan velvoit­teet sekä lunas­ta­maan palve­lu­lu­pauk­sen.

?Tämän rinnalla kunnat voivat ostaa palve­luita myös järjes­töiltä ja yrityk­siltä. Siinä ei ole mitään pahaa, päin­vas­toin. Kokoo­mus on vahvasti sitä mieltä, että kuntien tulee olla jatkos­sa­kin vastuussa palve­luista, mutta emme saa estää tai peruut­taa toimi­via käytän­töjä, jossa mm. sairaa­lat osta­vat palve­luita poti­lail­leen?, Toivakka lisää.

Toivakka koros­taa sote-linjaus­ten olevan vahva viesti suoma­lai­sen kunta­poh­jai­sen järjes­tel­män puolesta.

?Toivon kunnissa käytä­vän laajaa ja ennak­ko­luu­lo­tonta keskus­te­lua eri vaih­toeh­doista näiden suun­ta­vii­vo­jen pohjalta?, Toivakka kertoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content