Toivakka: Sote-uudis­tuksen linjaukset Kokoo­muksen tavoit­teiden mukaisia – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Sote-uudis­tuksen linjaukset Kokoo­muksen tavoit­teiden mukaisia

Toivakka: Sote-uudis­tuksen linjaukset Kokoo­muksen tavoit­teiden mukaisia

Julkaistu: 16.11.2012 Uncategorized

Hallitus pääsi eilen sopuun kunta­ra­ken­ne­la­kie­si­tyk­sestä. Samalla hallitus linjasi myös sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden järjes­tä­misen suunta­vii­voista.

?On erittäin hyvä, että tämä Suomen paremman tulevai­suuden kannalta välttä­mätön hanke etenee. Kaikkein tärkeintä on, että hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan laadukkaat palvelut pystytään turvaamaan jatkos­sakin. Tähän esitys antaa suunta­viivoja. Nyt pallo siirtyy kunnille?, Toivakka toteaa.

Toivakan mukaan kaikki keskeisen poliit­tiset voimat ovat yhtä mieltä uudis­tuksen tarpeesta.

?On hienoa, että vastuul­lisuus voitti ja sopu uudis­tuksen sisäl­löstä saatiin. Sote ?kirjauk­sissa ei ehdoteta nykyisten julkisten terveys­pal­ve­lujen tai sairaan­hoi­to­piirien tuottamien sairaa­la­pal­ve­lujen ulkoa ostamisen estämistä, saati lääkä­reiden tai muun hoito­hen­ki­lö­kunnan pakko­työtä. Linjaukset ovat Kokoo­muksen tavoit­teiden mukaisia?, Toivakka muistuttaa.

Kuten Kokoomus on alusta asti esittänyt, tulee kunnilla olla vastuu palve­luiden järjes­tä­mi­sestä, rahoit­ta­mi­sesta ja valvon­nasta. Uudis­tuksen tavoit­teena on vahvistaa perus­pal­ve­luita ja saada muodos­tettua niin vahvoja kuntia, että ne pystyvät tulevai­suu­des­sakin hoitamaan velvoitteet sekä lunas­tamaan palve­lu­lu­pauksen.

?Tämän rinnalla kunnat voivat ostaa palve­luita myös järjes­töiltä ja yrityk­siltä. Siinä ei ole mitään pahaa, päinvastoin. Kokoomus on vahvasti sitä mieltä, että kuntien tulee olla jatkos­sakin vastuussa palve­luista, mutta emme saa estää tai peruuttaa toimivia käytäntöjä, jossa mm. sairaalat ostavat palve­luita potilailleen?, Toivakka lisää.

Toivakka korostaa sote-linjausten olevan vahva viesti suoma­laisen kunta­poh­jaisen järjes­telmän puolesta.

?Toivon kunnissa käytävän laajaa ja ennak­ko­luu­lo­tonta keskus­telua eri vaihtoeh­doista näiden suunta­vii­vojen pohjalta?, Toivakka kertoo.


Kokoomus.fi