• FI
 • SV
 • MENU
  Minis­teri Risikko: Asiak­kaan valin­nan­va­pautta laajen­net­tava sote-palve­luissa
  Twiittaa

  Minis­teri Risikko: Asiak­kaan valin­nan­va­pautta laajen­net­tava sote-palve­luissa

  Julkaistu: 10.03.2014 Uncategorized

  ?Valin­nan­va­pau­den lisään­ty­mi­nen ei saa jäädä vain tervey­den­huol­toon, vaan asiak­kailla pitää olla mahdol­li­suus valita palve­lun­tuot­taja myös vanhus­ten­huol­lossa, vammais­pal­ve­luissa ja kuntou­tuk­sessa. Raha seuraa poti­lasta -malli mahdol­lis­taisi valin­nan­va­pau­den laajen­ta­mi­sen myös näille aloille?, totesi sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko puhues­saan Lapualla sunnun­taina 9. maalis­kuuta.

  Tervey­den­huol­to­lain tuoma poti­laan mahdol­li­suus valita hoito­paik­kansa laajeni tänä vuonna koko maahan. Poti­las voi nyt valita minkä tahansa suoma­lai­sen terveys­kes­kuk­sen tai sairaa­lan terveys­pal­ve­luita tarvi­tes­saan. Tämän vuoden alusta tuli voimaan myös poti­las­di­rek­tiivi, joka laajensi valin­nan­va­pau­den koko Euroop­paan.

  ?Jotta valin­nan­va­paus aidosti toteu­tuisi, asiak­kaan pitää voida valita myös muita kuin kunnan tuot­ta­mia palve­luja. Vaikka palve­lu­jen järjes­tä­mis­vas­tuu on jatkos­sa­kin kunnalla, palve­luja voivat tuot­taa sekä kunta, yrityk­set että järjes­töt. Kun asiak­kaat voisi­vat vapaasti valita itsel­leen parhaan palve­lun tuot­ta­jasta riip­pu­matta, kilpailu lisäisi palve­lu­jen laatua ja pitäisi kustan­nuk­set kurissa. Näin saadaan parhaat hyödyt niin poti­laalle kuin laajem­min koko kansan­ter­vey­delle?, Risikko arvioi.

  ?Ruot­sissa valin­nan­va­pautta on vahvis­tettu muun muassa valin­nan­va­paus­lailla. Myös Suomeen tarvi­taan vielä uutta valin­nan­va­pautta tuke­vaa lain­sää­dän­töä. Vahvis­ta­malla poti­laan valin­nan­va­pautta vahvis­te­taan koko sosi­aali- ja tervey­den­huol­to­jär­jes­tel­män toimi­vuutta?, Risikko totesi.

  Lisä­tie­toja
  minis­teri Risikko, p. 050 511 3107