Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Risikko: Asiak­kaan valin­nan­va­pautta laajen­net­tava sote-palve­luissa

Minis­teri Risikko: Asiak­kaan valin­nan­va­pautta laajen­net­tava sote-palve­luissa

Julkaistu:

?Valin­nan­va­pau­den lisään­ty­mi­nen ei saa jäädä vain tervey­den­huol­toon, vaan asiak­kailla pitää olla mahdol­li­suus valita palve­lun­tuot­taja myös vanhus­ten­huol­lossa, vammais­pal­ve­luissa ja kuntou­tuk­sessa. Raha seuraa poti­lasta -malli mahdol­lis­taisi valin­nan­va­pau­den laajen­ta­mi­sen myös näille aloille?, totesi sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko puhues­saan Lapualla sunnun­taina 9. maalis­kuuta.

Tervey­den­huol­to­lain tuoma poti­laan mahdol­li­suus valita hoito­paik­kansa laajeni tänä vuonna koko maahan. Poti­las voi nyt valita minkä tahansa suoma­lai­sen terveys­kes­kuk­sen tai sairaa­lan terveys­pal­ve­luita tarvi­tes­saan. Tämän vuoden alusta tuli voimaan myös poti­las­di­rek­tiivi, joka laajensi valin­nan­va­pau­den koko Euroop­paan.

?Jotta valin­nan­va­paus aidosti toteu­tuisi, asiak­kaan pitää voida valita myös muita kuin kunnan tuot­ta­mia palve­luja. Vaikka palve­lu­jen järjes­tä­mis­vas­tuu on jatkos­sa­kin kunnalla, palve­luja voivat tuot­taa sekä kunta, yrityk­set että järjes­töt. Kun asiak­kaat voisi­vat vapaasti valita itsel­leen parhaan palve­lun tuot­ta­jasta riip­pu­matta, kilpailu lisäisi palve­lu­jen laatua ja pitäisi kustan­nuk­set kurissa. Näin saadaan parhaat hyödyt niin poti­laalle kuin laajem­min koko kansan­ter­vey­delle?, Risikko arvioi.

?Ruot­sissa valin­nan­va­pautta on vahvis­tettu muun muassa valin­nan­va­paus­lailla. Myös Suomeen tarvi­taan vielä uutta valin­nan­va­pautta tuke­vaa lain­sää­dän­töä. Vahvis­ta­malla poti­laan valin­nan­va­pautta vahvis­te­taan koko sosi­aali- ja tervey­den­huol­to­jär­jes­tel­män toimi­vuutta?, Risikko totesi.

Lisä­tie­toja
minis­teri Risikko, p. 050 511 3107

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

Skip to content