Ministeri Risikko: Asiakkaan valin­nan­va­pautta laajen­nettava sote-palve­luissa – kokoomus.fi
MENU
Ministeri Risikko: Asiakkaan valin­nan­va­pautta laajen­nettava sote-palve­luissa

Ministeri Risikko: Asiakkaan valin­nan­va­pautta laajen­nettava sote-palve­luissa

Julkaistu: 10.03.2014 Uncategorized

?Valin­nan­va­pauden lisään­ty­minen ei saa jäädä vain tervey­den­huoltoon, vaan asiak­kailla pitää olla mahdol­lisuus valita palve­lun­tuottaja myös vanhus­ten­huol­lossa, vammais­pal­ve­luissa ja kuntou­tuk­sessa. Raha seuraa potilasta -malli mahdol­lis­taisi valin­nan­va­pauden laajen­ta­misen myös näille aloille?, totesi sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Paula Risikko puhuessaan Lapualla sunnun­taina 9. maalis­kuuta.

Tervey­den­huol­tolain tuoma potilaan mahdol­lisuus valita hoito­paik­kansa laajeni tänä vuonna koko maahan. Potilas voi nyt valita minkä tahansa suoma­laisen terveys­kes­kuksen tai sairaalan terveys­pal­ve­luita tarvi­tessaan. Tämän vuoden alusta tuli voimaan myös potilas­di­rek­tiivi, joka laajensi valin­nan­va­pauden koko Eurooppaan.

?Jotta valin­nan­vapaus aidosti toteu­tuisi, asiakkaan pitää voida valita myös muita kuin kunnan tuottamia palveluja. Vaikka palve­lujen järjes­tä­mis­vastuu on jatkos­sakin kunnalla, palveluja voivat tuottaa sekä kunta, yritykset että järjestöt. Kun asiakkaat voisivat vapaasti valita itselleen parhaan palvelun tuotta­jasta riippu­matta, kilpailu lisäisi palve­lujen laatua ja pitäisi kustan­nukset kurissa. Näin saadaan parhaat hyödyt niin potilaalle kuin laajemmin koko kansan­ter­vey­delle?, Risikko arvioi.

?Ruotsissa valin­nan­va­pautta on vahvis­tettu muun muassa valin­nan­va­paus­lailla. Myös Suomeen tarvitaan vielä uutta valin­nan­va­pautta tukevaa lainsää­däntöä. Vahvis­ta­malla potilaan valin­nan­va­pautta vahvis­tetaan koko sosiaali- ja tervey­den­huol­to­jär­jes­telmän toimi­vuutta?, Risikko totesi.

Lisätietoja
ministeri Risikko, p. 050 511 3107


Kokoomus.fi