Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Risikko: Asiak­kaan valin­nan­va­pautta laajen­net­tava sote-palve­luissa

Minis­teri Risikko: Asiak­kaan valin­nan­va­pautta laajen­net­tava sote-palve­luissa

Julkaistu:

?Valin­nan­va­pau­den lisään­ty­mi­nen ei saa jäädä vain tervey­den­huol­toon, vaan asiak­kailla pitää olla mahdol­li­suus valita palve­lun­tuot­taja myös vanhus­ten­huol­lossa, vammais­pal­ve­luissa ja kuntou­tuk­sessa. Raha seuraa poti­lasta -malli mahdol­lis­taisi valin­nan­va­pau­den laajen­ta­mi­sen myös näille aloille?, totesi sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko puhues­saan Lapualla sunnun­taina 9. maalis­kuuta.

Tervey­den­huol­to­lain tuoma poti­laan mahdol­li­suus valita hoito­paik­kansa laajeni tänä vuonna koko maahan. Poti­las voi nyt valita minkä tahansa suoma­lai­sen terveys­kes­kuk­sen tai sairaa­lan terveys­pal­ve­luita tarvi­tes­saan. Tämän vuoden alusta tuli voimaan myös poti­las­di­rek­tiivi, joka laajensi valin­nan­va­pau­den koko Euroop­paan.

?Jotta valin­nan­va­paus aidosti toteu­tuisi, asiak­kaan pitää voida valita myös muita kuin kunnan tuot­ta­mia palve­luja. Vaikka palve­lu­jen järjes­tä­mis­vas­tuu on jatkos­sa­kin kunnalla, palve­luja voivat tuot­taa sekä kunta, yrityk­set että järjes­töt. Kun asiak­kaat voisi­vat vapaasti valita itsel­leen parhaan palve­lun tuot­ta­jasta riip­pu­matta, kilpailu lisäisi palve­lu­jen laatua ja pitäisi kustan­nuk­set kurissa. Näin saadaan parhaat hyödyt niin poti­laalle kuin laajem­min koko kansan­ter­vey­delle?, Risikko arvioi.

?Ruot­sissa valin­nan­va­pautta on vahvis­tettu muun muassa valin­nan­va­paus­lailla. Myös Suomeen tarvi­taan vielä uutta valin­nan­va­pautta tuke­vaa lain­sää­dän­töä. Vahvis­ta­malla poti­laan valin­nan­va­pautta vahvis­te­taan koko sosi­aali- ja tervey­den­huol­to­jär­jes­tel­män toimi­vuutta?, Risikko totesi.

Lisä­tie­toja
minis­teri Risikko, p. 050 511 3107

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

Skip to content