Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Petri Sarvamaa

Petri Sarvamaa

14.1.2016

Sarva­maa: Komis­sion tehtävä on valvoa oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta

EU:n pitää huoleh­tia siitä, että sen jäsen­maissa nouda­te­taan oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta. Se on komis­sion tehtävä, sanoo Petri Sarva­maa. “Myös­kään vaaleilla valittu päät­täjä

24.4.2015

Meppi­ter­vei­set: Sarva­maa huoles­tui inves­toin­tioh­jel­masta

Budjet­ti­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Petri Sarva­maa on huolis­saan Euro­par­la­men­tin teke­mistä muutok­sista Junc­ke­rin ja Katai­sen inves­toin­tioh­jel­maan. Hänen mukaansa parla­men­tin piti saada oma puumerk­kinsä

13.11.2013

MEP Petri Sarva­maa EPP:n pääneu­vot­te­li­jana Suomen vien­ti­teol­li­suu­den selkä­ran­gan pelas­ta­mi­seksi

Petri Sarva­maa on EPP:n pääneu­vot­te­li­jana raskai­den kulje­tus­ajo­neu­vo­jen massoja ja mittoja uudis­ta­vassa direk­tii­vissä, johon parhail­laan valmis­tel­laan parla­men­tin kantaa. Sarva­maa yrit­tää torjua

5.9.2013

MEP Petri Sarva­maan video­blogi: Jäsen­mai­den budje­tit ja julki­nen velka EU:n syynissä

Jäsen­mai­den budje­tit ja julki­nen velka ovat EU:n yhä tiukem­massa syynissä. Suomi on samassa asemassa muiden maiden kanssa - meidän täytyy

17.5.2013

MEP Petri Sarva­maa EU:ssa käsit­te­lyssä olevista liiken­ne­pa­ke­teista: “Missä EU, siellä mahdol­li­suus”

Lento­kent­tä­pa­ketti tehos­taa lento­lii­ken­nettä, rauta­tie­pa­ketti avaa kilpai­lua henki­lö­lii­ken­teessä ja paran­taa matkus­ta­jan asemaa, katsas­tus­pa­ketti vähen­tää byro­kra­tiaa, rekis­te­röiti yhden­mu­kai­su­tuu ajan­mit­taan Euroo­passa, rekko­jen sula­vampi

8.5.2009

Turneella Johan­nan, Heikin ja Petrin kanssa

Olipa upea päivä. Aurinko lämmitti ja ihmi­siä riitti euro­vaali- ja kuun­te­lu­kier­tu­eella Kuopiossa ja Suonen­joella. Tämä on parasta tässä työssä. Juuri kun luulee osaa­vansa ja tietä­vänsä asioista jota­kin (kaiken), kuun­te­lu­kier­tu­een palaute ihmi­siltä palaut­taa jalat maahan terveellä tavalla. Tori-, kahvila- ja osta­ri­ti­lai­suu­det ovat minulle paras keino tais­tella laitos­tu­mista vastaan. Minis­te­ri­öön on nimit­täin helppo laitos­tua. Hyvien virka­mies­ten valmis­tel­lessa faktoja ja taus­ta­pa­pe­reita on riskinä, että minis­teri ryhtyy muodos­ta­maan maail­man­ku­vaansa ja todel­li­suut­taan luke­mansa perus­teella. Luetussa teks­tissä ei ole mikään väärin. Riski piilee vain siinä, jos uskoo maail­man ja ihmis­ten elämän olta­van koko­nai­suu­des­saan laitet­ta­vissa pape­rille. Näin se ei tieten­kään ole. Siksi nämä kuun­te­lu­ti­lai­suu­det ovat lois­ta­via ja vält­tä­mät­tö­miä. Täältä saa voimaa ja käsi­tyk­sen koko elämän kirjosta.

12.3.2009

Petri Sarva­maa aset­tuu Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Valtio­tie­tei­den kandi­daatti, toimit­taja Petri Sarva­maa (s.1960) Helsin­gistä aset­tuu Kokoo­muk­sen ehdok­kaaksi kesän 2009 euro­vaa­leissa.

Skip to content