MENU
Turneella Johan­nan, Heikin ja Petrin kanssa

Turneella Johan­nan, Heikin ja Petrin kanssa

Julkaistu: 08.05.2009 Uncategorized
Kier­rok­sella tänään oli muka­nani kolme euro­vaa­lieh­do­kas­tamme. Johanna Manni­nen, Heikki Autto ja Petri Sarva­maa. Tuli niin hyvä mieli nähdes­säni kolmen ammat­ti­tai­toi­sen, asian­tun­te­van ja sympaat­ti­sen ehdok­kaan esiin­ty­mistä. On meillä lois­toeh­dok­kaita kerta kaik­ki­aan. Oli myös kiva kuulla savo­lais­ten palau­tetta näistä ehdok­kaista.

Johanna on todella tyyppi, joka ei ole tottu­nut olemaan rato­jen täyt­teenä. Huippu-urhei­li­jan päämää­rä­tie­toi­suus näkyy posi­tii­vi­sella tavalla hänen kampan­join­nis­saan. Johan­nan mahtava ener­gi­syys, posi­tii­vi­suus ja asioi­hin pereh­ty­nei­syys ener­gi­soi myös minua ja tuo tunteen, että tuohon ihmi­seen on helppo luot­taa. Hänen arvo­maa­il­massa välit­tä­mis- ja osaa­mis­tee­mat koros­tu­vat moder­nilla tavalla.

Heikki on yksi merkit­tä­vim­mistä pohjois­suo­ma­lai­sista vaikut­ta­jista. Kave­rissa on oltava jota­kin erityistä, kun rova­nie­me­läi­set ovat halun­neet valita 24 vuoti­aan kokoo­mus­lai­sen Lapin pääkau­pun­gin valtuus­ton puheen­joh­ta­jaksi. Heikki osaa muka­vasti yksin­ker­tais­taa asioita olematta popu­listi. Tässä yksi esimerkki: suoma­lai­nen työpaikka on ympä­ris­tö­teko. Jos terästä ei kannata tehdä Torniossa, niin sitä tehdään saas­tut­ta­valla tavalla Kiinassa.

Petrin vankka ammat­ti­taito vakuut­taa. Ihai­len kave­rin maail­man­ku­vaa ja koke­mus­maa­il­maa. Petri on saanut kirjeen­vaih­ta­jana ja ulko­maan­toi­mit­ta­jana olla todis­ta­massa Euroo­pan avau­tu­mista sen iloi­neen ja surui­neen. USA:n tunte­muk­sesta on merkit­tä­vää etua EU:n kehit­tä­mi­sessä. Tietää­pä­hän aina­kin mitä kannat­taa vält­tää ja myös mistä ottaa oppia. Petrin rauhal­li­nen analyyt­ti­syys on vakuut­ta­vaa.

Toivot­ta­vasti kerkeämme kier­tää riit­tä­västi ehdok­kai­demme kanssa kannus­ta­massa ihmi­siä äänes­tä­mään. EU-vaikut­ta­mista ei kannata jättää harras­te­li­joille.