Turneella Johannan, Heikin ja Petrin kanssa – kokoomus.fi
MENU
Turneella Johannan, Heikin ja Petrin kanssa

Turneella Johannan, Heikin ja Petrin kanssa

Julkaistu: 08.05.2009 Uncategorized
Kierrok­sella tänään oli mukanani kolme eurovaa­lieh­do­kas­tamme. Johanna Manninen, Heikki Autto ja Petri Sarvamaa. Tuli niin hyvä mieli nähdessäni kolmen ammat­ti­tai­toisen, asian­tun­tevan ja sympaat­tisen ehdokkaan esiin­ty­mistä. On meillä loistoeh­dok­kaita kerta kaikkiaan. Oli myös kiva kuulla savolaisten palau­tetta näistä ehdok­kaista.

Johanna on todella tyyppi, joka ei ole tottunut olemaan ratojen täytteenä. Huippu-urhei­lijan päämää­rä­tie­toisuus näkyy positii­vi­sella tavalla hänen kampan­join­nissaan. Johannan mahtava energisyys, positii­visuus ja asioihin pereh­ty­neisyys energisoi myös minua ja tuo tunteen, että tuohon ihmiseen on helppo luottaa. Hänen arvomaa­il­massa välit­tämis- ja osaamis­teemat koros­tuvat moder­nilla tavalla.

Heikki on yksi merkit­tä­vim­mistä pohjois­suo­ma­lai­sista vaikut­ta­jista. Kaverissa on oltava jotakin erityistä, kun rovanie­me­läiset ovat halunneet valita 24 vuotiaan kokoo­mus­laisen Lapin pääkau­pungin valtuuston puheen­joh­ta­jaksi. Heikki osaa mukavasti yksin­ker­taistaa asioita olematta populisti. Tässä yksi esimerkki: suoma­lainen työpaikka on ympäris­töteko. Jos terästä ei kannata tehdä Torniossa, niin sitä tehdään saastut­ta­valla tavalla Kiinassa.

Petrin vankka ammat­ti­taito vakuuttaa. Ihailen kaverin maail­man­kuvaa ja kokemus­maa­ilmaa. Petri on saanut kirjeen­vaih­tajana ja ulkomaan­toi­mit­tajana olla todis­ta­massa Euroopan avautu­mista sen iloineen ja suruineen. USA:n tunte­muk­sesta on merkit­tävää etua EU:n kehit­tä­mi­sessä. Tietää­pähän ainakin mitä kannattaa välttää ja myös mistä ottaa oppia. Petrin rauhal­linen analyyt­tisyys on vakuut­tavaa.

Toivot­ta­vasti kerkeämme kiertää riittä­västi ehdok­kai­demme kanssa kannus­ta­massa ihmisiä äänes­tämään. EU-vaikut­ta­mista ei kannata jättää harras­te­li­joille.


Kokoomus.fi