Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turneella Johan­nan, Heikin ja Petrin kanssa

Turneella Johan­nan, Heikin ja Petrin kanssa

Julkaistu:

Kier­rok­sella tänään oli muka­nani kolme euro­vaa­lieh­do­kas­tamme. Johanna Manni­nen, Heikki Autto ja Petri Sarva­maa. Tuli niin hyvä mieli nähdes­säni kolmen ammat­ti­tai­toi­sen, asian­tun­te­van ja sympaat­ti­sen ehdok­kaan esiin­ty­mistä. On meillä lois­toeh­dok­kaita kerta kaik­ki­aan. Oli myös kiva kuulla savo­lais­ten palau­tetta näistä ehdok­kaista.

Johanna on todella tyyppi, joka ei ole tottu­nut olemaan rato­jen täyt­teenä. Huippu-urhei­li­jan päämää­rä­tie­toi­suus näkyy posi­tii­vi­sella tavalla hänen kampan­join­nis­saan. Johan­nan mahtava ener­gi­syys, posi­tii­vi­suus ja asioi­hin pereh­ty­nei­syys ener­gi­soi myös minua ja tuo tunteen, että tuohon ihmi­seen on helppo luot­taa. Hänen arvo­maa­il­massa välit­tä­mis- ja osaa­mis­tee­mat koros­tu­vat moder­nilla tavalla.

Heikki on yksi merkit­tä­vim­mistä pohjois­suo­ma­lai­sista vaikut­ta­jista. Kave­rissa on oltava jota­kin erityistä, kun rova­nie­me­läi­set ovat halun­neet valita 24 vuoti­aan kokoo­mus­lai­sen Lapin pääkau­pun­gin valtuus­ton puheen­joh­ta­jaksi. Heikki osaa muka­vasti yksin­ker­tais­taa asioita olematta popu­listi. Tässä yksi esimerkki: suoma­lai­nen työpaikka on ympä­ris­tö­teko. Jos terästä ei kannata tehdä Torniossa, niin sitä tehdään saas­tut­ta­valla tavalla Kiinassa.

Petrin vankka ammat­ti­taito vakuut­taa. Ihai­len kave­rin maail­man­ku­vaa ja koke­mus­maa­il­maa. Petri on saanut kirjeen­vaih­ta­jana ja ulko­maan­toi­mit­ta­jana olla todis­ta­massa Euroo­pan avau­tu­mista sen iloi­neen ja surui­neen. USA:n tunte­muk­sesta on merkit­tä­vää etua EU:n kehit­tä­mi­sessä. Tietää­pä­hän aina­kin mitä kannat­taa vält­tää ja myös mistä ottaa oppia. Petrin rauhal­li­nen analyyt­ti­syys on vakuut­ta­vaa.

Toivot­ta­vasti kerkeämme kier­tää riit­tä­västi ehdok­kai­demme kanssa kannus­ta­massa ihmi­siä äänes­tä­mään. EU-vaikut­ta­mista ei kannata jättää harras­te­li­joille.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content