Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turneella Johan­nan, Heikin ja Petrin kanssa

Turneella Johan­nan, Heikin ja Petrin kanssa

Julkaistu:

Kier­rok­sella tänään oli muka­nani kolme euro­vaa­lieh­do­kas­tamme. Johanna Manni­nen, Heikki Autto ja Petri Sarva­maa. Tuli niin hyvä mieli nähdes­säni kolmen ammat­ti­tai­toi­sen, asian­tun­te­van ja sympaat­ti­sen ehdok­kaan esiin­ty­mistä. On meillä lois­toeh­dok­kaita kerta kaik­ki­aan. Oli myös kiva kuulla savo­lais­ten palau­tetta näistä ehdok­kaista.

Johanna on todella tyyppi, joka ei ole tottu­nut olemaan rato­jen täyt­teenä. Huippu-urhei­li­jan päämää­rä­tie­toi­suus näkyy posi­tii­vi­sella tavalla hänen kampan­join­nis­saan. Johan­nan mahtava ener­gi­syys, posi­tii­vi­suus ja asioi­hin pereh­ty­nei­syys ener­gi­soi myös minua ja tuo tunteen, että tuohon ihmi­seen on helppo luot­taa. Hänen arvo­maa­il­massa välit­tä­mis- ja osaa­mis­tee­mat koros­tu­vat moder­nilla tavalla.

Heikki on yksi merkit­tä­vim­mistä pohjois­suo­ma­lai­sista vaikut­ta­jista. Kave­rissa on oltava jota­kin erityistä, kun rova­nie­me­läi­set ovat halun­neet valita 24 vuoti­aan kokoo­mus­lai­sen Lapin pääkau­pun­gin valtuus­ton puheen­joh­ta­jaksi. Heikki osaa muka­vasti yksin­ker­tais­taa asioita olematta popu­listi. Tässä yksi esimerkki: suoma­lai­nen työpaikka on ympä­ris­tö­teko. Jos terästä ei kannata tehdä Torniossa, niin sitä tehdään saas­tut­ta­valla tavalla Kiinassa.

Petrin vankka ammat­ti­taito vakuut­taa. Ihai­len kave­rin maail­man­ku­vaa ja koke­mus­maa­il­maa. Petri on saanut kirjeen­vaih­ta­jana ja ulko­maan­toi­mit­ta­jana olla todis­ta­massa Euroo­pan avau­tu­mista sen iloi­neen ja surui­neen. USA:n tunte­muk­sesta on merkit­tä­vää etua EU:n kehit­tä­mi­sessä. Tietää­pä­hän aina­kin mitä kannat­taa vält­tää ja myös mistä ottaa oppia. Petrin rauhal­li­nen analyyt­ti­syys on vakuut­ta­vaa.

Toivot­ta­vasti kerkeämme kier­tää riit­tä­västi ehdok­kai­demme kanssa kannus­ta­massa ihmi­siä äänes­tä­mään. EU-vaikut­ta­mista ei kannata jättää harras­te­li­joille.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content