Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petri Sarva­maa aset­tuu Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Petri Sarva­maa aset­tuu Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Julkaistu:

Petri Sarva­maa toimii tällä hetkellä Yleis­ra­dion A-studion toimi­tus­sih­tee­rinä vasta­ten ohjel­man sisäl­lön­tuo­tan­nosta. Ennen nykyistä tehtä­väänsä Sarva­maa on toimi­nut mm. ulko­maan­toi­mit­ta­jana ja ulko­maan­toi­mi­tuk­sen pääl­lik­könä (YLE). Vuosina 2002-2006 Sarva­maa työs­ken­teli YLE:n pääkir­jeen­vaih­ta­jana Washing­to­nissa.

Sarva­maan kampan­jan kanta­vana teemana on kansain­vä­li­nen ja koti­mai­nen koke­mus, näke­mys ja osaa­mi­nen.

Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Petri Sarva­maa, gsm 0400 5815 79, sähkö­posti: petri@petrisarvamaa.eu, koti­sivu: www.petrisarvamaa.eu


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content