Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / perhe

perhe

6.5.2016

Grahn-Laaso­nen ja Toivakka: Enem­män vanhem­pain­va­paata, vähem­män koti­hoi­don tukea

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen sekä ulko­­maan­­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toivakka esit­tä­vät koti­hoi­don tuen lyhen­tä­mistä ja vanhem­pain­va­paan piden­tä­mistä. Vanhem­pain­va­paan piden­tä­mi­nen

11.12.2013

Lenita Toivakka: Koti­hoi­don­tuen uudis­tus nostaa naisia palk­ka­kuo­pasta

Lenita Toivakka sanoo halli­tuk­sen raken­ne­pa­ke­tin sisäl­tä­män koti­hoi­don­tuen uudis­tuk­sen anta­van avai­mia nais­ten palk­ka­kuo­pan ongel­man ratkai­suun. Tilas­to­kes­kuk­sen tänään ilmes­ty­neessä ?Työ, talous ja

4.11.2013

Viro­lai­nen ja Sarko­maa: Vapaa­eh­tois­hoi­don resur­sointi kriit­ti­nen kysy­mys päih­deäi­tien hoidossa

Anne-Mari Viro­lai­nen ja Sari Sarko­maa vaati­vat halli­tusta järjes­tä­mään vaki­tui­sen rahoi­tuk­sen päih­deäi­tien vapaa­eh­toi­selle kuntou­tuk­selle. Totte­le­mat­to­muus edus­kun­nan kantaa kohtaan on asia, josta

1.10.2013

Toivakka: Väki­val­tai­sessa perheessä lapsi on aina uhri

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on huolis­saan perhe­vä­ki­val­lan ylei­syy­destä ja sen vaiku­tuk­sista lapsiin. Toivakka muis­tut­taa, että väki­val­tai­sessa perheessä lapsi on

10.6.2013

Sato­nen: Pien­ten lasten vanhem­pien osa-aika­työn lisää­mi­nen vaatii yhteis­pe­liä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen kannus­taa myös työnan­ta­jia osal­lis­tu­maan entistä aktii­vi­sem­min talkoi­siin pien­ten lasten vanhem­pien osa-aika­­työn edis­tä­mi­seksi. - Halli­tuk­sen kehys­rii­hessä

6.9.2012

Kokoomus­naisten Toivakka: Lapsen asemaa perhe­väki­valta­tilanteissa paran­net­tava

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toivakka haluaa paran­taa lasten saamaa tukea ja palve­luita perhe­vä­ki­val­ta­ti­lan­teissa. Toivakka jätti eilen 5.9.2012 edus­kun­nassa asiasta kirjal­li­sen

Skip to content