Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Pien­ten lasten vanhem­pien osa-aika­työn lisää­mi­nen vaatii yhteis­pe­liä

Sato­nen: Pien­ten lasten vanhem­pien osa-aika­työn lisää­mi­nen vaatii yhteis­pe­liä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen kannus­taa myös työnan­ta­jia osal­lis­tu­maan entistä aktii­vi­sem­min talkoi­siin pien­ten lasten vanhem­pien osa-aika­työn edis­tä­mi­seksi.

- Halli­tuk­sen kehys­rii­hessä teke­mät päätök­set jous­ta­vasta hoito­ra­hasta ja tunti­pe­rus­tei­sesta päivä­hoi­to­mak­susta helpot­ta­vat työn ja perhe-elämän yhdis­tä­mistä. Samalla ne myös kannus­ta­vat vanhem­pia siir­ty­mään koti­hoi­don tuelta sellai­seen osa-aika­työ­hön, jonka rinnalla myös pien­ten lasten hoita­mi­nen onnis­tuu, Sato­nen kiit­te­lee.

Sato­sen mukaan pelkkä vanhem­pien halu osa-aika­työ­hön tai sosi­aa­li­tur­van kannus­ta­vuus eivät vielä tuo kaivat­tua muutosta.

- Suoma­lai­silla työpai­koilla vallit­see kokoai­ka­työ­kult­tuuri, jossa osa-aikaista työtä ei arvos­teta yhtä paljon. Tämä asenne on väärä, sillä kaikki tehty työ on arvo­kasta.

Sato­nen kannus­taa myös työnan­ta­jia uuden­lai­sen asen­teen omak­su­mi­sessa sekä osa-aika­työn johta­mi­sessa että sen mahdol­lis­ta­mi­sessa. Muutok­sen aikaan­saa­mi­seksi tarvi­taan yhteis­pe­liä.

Mallia voitai­siin Sato­sen mukaan ottaa esimer­kiksi naapu­rista Ruot­sista.

- Ruot­sissa osa-aika­työn tarjon­nassa ollaan onnis­tuttu huomat­ta­vasti parem­min ja myös työl­li­syy­saste on naapu­rissa selvästi korkeampi. Osa-aika­työ­kult­tuu­rin ansiosta mahdol­li­sim­man moni päsee osal­lis­tu­maan yhtei­sen kakun kasvat­ta­mi­seen ja hyvin­voin­nin rahoit­ta­mi­seen.

Sato­nen muis­tut­taa, että on myös työnan­ta­jan etu, että työpai­kan lapsiys­tä­väl­li­syyttä kehi­te­tään. Työnan­ta­jan perhe­vas­tuu voi tule­vai­suu­dessa olla isokin etu kilpai­lussa osaa­vim­mista työn­te­ki­jöistä.

Perheys­tä­väl­li­set käytän­nöt edis­tä­vät myös perhei­den hyvin­voin­tia ja työs­sä­jak­sa­mista. Esimerk­kinä Sato­nen mainit­see liikunta- ja kult­tuu­ri­se­te­lin rinnalle kehit­teillä olevan perhe­se­te­lin.

- On mainiota, että kaikilla rinta­milla kehi­tämme uusia keinoja, joilla työelä­mään voidaan lisätä pien­ten lasten vanhem­pien kipeästi kaipaa­mia jous­toja.

Lisä­tie­toja: Arto Sato­nen p. 050 511 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content