• FI
 • SV
 • MENU
  Sato­nen: Pien­ten lasten vanhem­pien osa-aika­työn lisää­mi­nen vaatii yhteis­pe­liä
  Twiittaa

  Sato­nen: Pien­ten lasten vanhem­pien osa-aika­työn lisää­mi­nen vaatii yhteis­pe­liä

  Julkaistu: 10.06.2013 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen kannus­taa myös työnan­ta­jia osal­lis­tu­maan entistä aktii­vi­sem­min talkoi­siin pien­ten lasten vanhem­pien osa-aika­työn edis­tä­mi­seksi.

  - Halli­tuk­sen kehys­rii­hessä teke­mät päätök­set jous­ta­vasta hoito­ra­hasta ja tunti­pe­rus­tei­sesta päivä­hoi­to­mak­susta helpot­ta­vat työn ja perhe-elämän yhdis­tä­mistä. Samalla ne myös kannus­ta­vat vanhem­pia siir­ty­mään koti­hoi­don tuelta sellai­seen osa-aika­työ­hön, jonka rinnalla myös pien­ten lasten hoita­mi­nen onnis­tuu, Sato­nen kiit­te­lee.

  Sato­sen mukaan pelkkä vanhem­pien halu osa-aika­työ­hön tai sosi­aa­li­tur­van kannus­ta­vuus eivät vielä tuo kaivat­tua muutosta.

  - Suoma­lai­silla työpai­koilla vallit­see kokoai­ka­työ­kult­tuuri, jossa osa-aikaista työtä ei arvos­teta yhtä paljon. Tämä asenne on väärä, sillä kaikki tehty työ on arvo­kasta.

  Sato­nen kannus­taa myös työnan­ta­jia uuden­lai­sen asen­teen omak­su­mi­sessa sekä osa-aika­työn johta­mi­sessa että sen mahdol­lis­ta­mi­sessa. Muutok­sen aikaan­saa­mi­seksi tarvi­taan yhteis­pe­liä.

  Mallia voitai­siin Sato­sen mukaan ottaa esimer­kiksi naapu­rista Ruot­sista.

  - Ruot­sissa osa-aika­työn tarjon­nassa ollaan onnis­tuttu huomat­ta­vasti parem­min ja myös työl­li­syy­saste on naapu­rissa selvästi korkeampi. Osa-aika­työ­kult­tuu­rin ansiosta mahdol­li­sim­man moni päsee osal­lis­tu­maan yhtei­sen kakun kasvat­ta­mi­seen ja hyvin­voin­nin rahoit­ta­mi­seen.

  Sato­nen muis­tut­taa, että on myös työnan­ta­jan etu, että työpai­kan lapsiys­tä­väl­li­syyttä kehi­te­tään. Työnan­ta­jan perhe­vas­tuu voi tule­vai­suu­dessa olla isokin etu kilpai­lussa osaa­vim­mista työn­te­ki­jöistä.

  Perheys­tä­väl­li­set käytän­nöt edis­tä­vät myös perhei­den hyvin­voin­tia ja työs­sä­jak­sa­mista. Esimerk­kinä Sato­nen mainit­see liikunta- ja kult­tuu­ri­se­te­lin rinnalle kehit­teillä olevan perhe­se­te­lin.

  - On mainiota, että kaikilla rinta­milla kehi­tämme uusia keinoja, joilla työelä­mään voidaan lisätä pien­ten lasten vanhem­pien kipeästi kaipaa­mia jous­toja.

  Lisä­tie­toja: Arto Sato­nen p. 050 511 3110