Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Pien­ten lasten vanhem­pien osa-aika­työn lisää­mi­nen vaatii yhteis­pe­liä

Sato­nen: Pien­ten lasten vanhem­pien osa-aika­työn lisää­mi­nen vaatii yhteis­pe­liä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen kannus­taa myös työnan­ta­jia osal­lis­tu­maan entistä aktii­vi­sem­min talkoi­siin pien­ten lasten vanhem­pien osa-aika­työn edis­tä­mi­seksi.

- Halli­tuk­sen kehys­rii­hessä teke­mät päätök­set jous­ta­vasta hoito­ra­hasta ja tunti­pe­rus­tei­sesta päivä­hoi­to­mak­susta helpot­ta­vat työn ja perhe-elämän yhdis­tä­mistä. Samalla ne myös kannus­ta­vat vanhem­pia siir­ty­mään koti­hoi­don tuelta sellai­seen osa-aika­työ­hön, jonka rinnalla myös pien­ten lasten hoita­mi­nen onnis­tuu, Sato­nen kiit­te­lee.

Sato­sen mukaan pelkkä vanhem­pien halu osa-aika­työ­hön tai sosi­aa­li­tur­van kannus­ta­vuus eivät vielä tuo kaivat­tua muutosta.

- Suoma­lai­silla työpai­koilla vallit­see kokoai­ka­työ­kult­tuuri, jossa osa-aikaista työtä ei arvos­teta yhtä paljon. Tämä asenne on väärä, sillä kaikki tehty työ on arvo­kasta.

Sato­nen kannus­taa myös työnan­ta­jia uuden­lai­sen asen­teen omak­su­mi­sessa sekä osa-aika­työn johta­mi­sessa että sen mahdol­lis­ta­mi­sessa. Muutok­sen aikaan­saa­mi­seksi tarvi­taan yhteis­pe­liä.

Mallia voitai­siin Sato­sen mukaan ottaa esimer­kiksi naapu­rista Ruot­sista.

- Ruot­sissa osa-aika­työn tarjon­nassa ollaan onnis­tuttu huomat­ta­vasti parem­min ja myös työl­li­syy­saste on naapu­rissa selvästi korkeampi. Osa-aika­työ­kult­tuu­rin ansiosta mahdol­li­sim­man moni päsee osal­lis­tu­maan yhtei­sen kakun kasvat­ta­mi­seen ja hyvin­voin­nin rahoit­ta­mi­seen.

Sato­nen muis­tut­taa, että on myös työnan­ta­jan etu, että työpai­kan lapsiys­tä­väl­li­syyttä kehi­te­tään. Työnan­ta­jan perhe­vas­tuu voi tule­vai­suu­dessa olla isokin etu kilpai­lussa osaa­vim­mista työn­te­ki­jöistä.

Perheys­tä­väl­li­set käytän­nöt edis­tä­vät myös perhei­den hyvin­voin­tia ja työs­sä­jak­sa­mista. Esimerk­kinä Sato­nen mainit­see liikunta- ja kult­tuu­ri­se­te­lin rinnalle kehit­teillä olevan perhe­se­te­lin.

- On mainiota, että kaikilla rinta­milla kehi­tämme uusia keinoja, joilla työelä­mään voidaan lisätä pien­ten lasten vanhem­pien kipeästi kaipaa­mia jous­toja.

Lisä­tie­toja: Arto Sato­nen p. 050 511 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content