Satonen: Pienten lasten vanhempien osa-aikatyön lisää­minen vaatii yhteis­peliä – kokoomus.fi
MENU
Satonen: Pienten lasten vanhempien osa-aikatyön lisää­minen vaatii yhteis­peliä

Satonen: Pienten lasten vanhempien osa-aikatyön lisää­minen vaatii yhteis­peliä

Julkaistu: 10.06.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Arto Satonen kannustaa myös työnan­tajia osallis­tumaan entistä aktii­vi­semmin talkoisiin pienten lasten vanhempien osa-aikatyön edistä­mi­seksi.

- Halli­tuksen kehys­rii­hessä tekemät päätökset jousta­vasta hoito­ra­hasta ja tunti­pe­rus­tei­sesta päivä­hoi­to­mak­susta helpot­tavat työn ja perhe-elämän yhdis­tä­mistä. Samalla ne myös kannus­tavat vanhempia siirtymään kotihoidon tuelta sellaiseen osa-aikatyöhön, jonka rinnalla myös pienten lasten hoita­minen onnistuu, Satonen kiittelee.

Satosen mukaan pelkkä vanhempien halu osa-aikatyöhön tai sosiaa­li­turvan kannus­tavuus eivät vielä tuo kaivattua muutosta.

- Suoma­lai­silla työpai­koilla vallitsee kokoai­ka­työ­kult­tuuri, jossa osa-aikaista työtä ei arvosteta yhtä paljon. Tämä asenne on väärä, sillä kaikki tehty työ on arvokasta.

Satonen kannustaa myös työnan­tajia uuden­laisen asenteen omaksu­mi­sessa sekä osa-aikatyön johta­mi­sessa että sen mahdol­lis­ta­mi­sessa. Muutoksen aikaan­saa­mi­seksi tarvitaan yhteis­peliä.

Mallia voitaisiin Satosen mukaan ottaa esimer­kiksi naapu­rista Ruotsista.

- Ruotsissa osa-aikatyön tarjon­nassa ollaan onnis­tuttu huomat­ta­vasti paremmin ja myös työlli­syy­saste on naapu­rissa selvästi korkeampi. Osa-aikatyö­kult­tuurin ansiosta mahdol­li­simman moni päsee osallis­tumaan yhteisen kakun kasvat­ta­miseen ja hyvin­voinnin rahoit­ta­miseen.

Satonen muistuttaa, että on myös työnan­tajan etu, että työpaikan lapsiys­tä­väl­li­syyttä kehitetään. Työnan­tajan perhe­vastuu voi tulevai­suu­dessa olla isokin etu kilpai­lussa osaavim­mista työnte­ki­jöistä.

Perheys­tä­väl­liset käytännöt edistävät myös perheiden hyvin­vointia ja työssä­jak­sa­mista. Esimerkkinä Satonen mainitsee liikunta- ja kulttuu­ri­se­telin rinnalle kehit­teillä olevan perhe­se­telin.

- On mainiota, että kaikilla rinta­milla kehitämme uusia keinoja, joilla työelämään voidaan lisätä pienten lasten vanhempien kipeästi kaipaamia joustoja.

Lisätietoja: Arto Satonen p. 050 511 3110


Kokoomus.fi