Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / hallitus

hallitus

18.9.2020

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen halli­tus­oh­jel­man talous- ja työl­li­syys­ta­voit­tei­den hylkää­mi­sestä

Kokoo­muk­sen, Perus­suo­ma­lais­ten, KD:n ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tus­oh­jel­man talous- ja työl­li­syys­ta­voit­tei­den hylkää­mi­sestä. Edus­kun­ta­ryh­mien mielestä halli­tuk­sen talous­po­li­tiikka ei ole

11.7.2016

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkai­see teesit halli­tuk­sen työl­li­syys­ta­voit­teen saavut­ta­mi­seksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä asetti loppu­ke­väästä 2016 työryh­män koos­ta­maan ehdo­tuk­sia, joita toteut­ta­malla halli­tuk­sen työl­li­syy­sas­teen vahvis­tu­mista voidaan edesaut­taa ja talous­kas­vun esteitä pois­taa. Työryh­män

27.5.2015

Kokoo­mus päätti osal­lis­tua halli­tuk­seen: minis­te­reiksi Stubb, Grahn-Laaso­nen, Orpo ja Toivakka

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton ja edus­kun­ta­ryh­män yhteis­ko­kous päätti keski­viik­kona, että Kansal­li­nen Kokoo­mus rp osal­lis­tuu halli­tus­vas­tuuseen. Perjan­taina nimi­tet­tä­vän halli­tuk­sen minis­te­reiksi Kokoo­mus esit­tää Alexan­der

27.5.2015

Halli­tus­oh­jelma julki

Valtio­neu­vos­ton kans­lia on julkais­sut tänään Ratkai­su­jen Suomi -nimi­sen neuvot­te­lu­tu­lok­sen halli­tus­neu­vot­te­luista. Halli­tus­oh­jelma koos­tuu halli­tus­oh­jel­masta ja liit­teistä. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ja puolue­val­tuusto päät­tä­vät tänään

6.2.2014

Katai­nen: Halli­tuk­sella kolme keskeistä tehtä­vää

Päämi­nis­te­rin ilmoi­tuk­sen halli­tuk­sen poli­tii­kasta vuonna 2014 edus­kun­nalle anta­nut päämi­nis­teri, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen painotti, että halli­tuk­sella on tänä vuonna kolme

11.12.2013

Katai­nen esit­teli viiden kohdan ohjel­man julki­sen talou­den kestä­vyy­den vahvis­ta­mi­seksi

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen esit­teli edus­kun­nalle halli­tuk­sen päätök­siä kestä­vyys­va­jeen katta­mi­seksi. Julki­sen talou­den kestä­vyyttä vahvis­te­taan viiden kohdan ohjel­malla: Kuntien raken­teel­li­nen kahden miljar­din

16.6.2011

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton ja edus­kun­ta­ryh­män yhteis­ko­kous 18.6. Helsin­gissä

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n puolue­val­tuus­ton kevät­ko­kous sekä puolue­val­tuus­ton ja edus­kun­ta­ryh­män yhteis­ko­kous lauan­taina 18.6.2011 ? puheen­joh­taja Katai­sen media-info heti kokous­ten päätyt­tyä

2.6.2011

Ravi kutsuu edus­kun­ta­ryh­mät koolle

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Pekka Ravi kutsuu suurim­man edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan ominai­suu­dessa edus­kun­ta­ryh­mien edus­ta­jat koolle tiis­taiksi 7.6. edus­kun­taan arvioi­maan halli­tus­tun­nus­te­lui­den tilan­netta.

Skip to content