Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / elinvoimaiset kunnat

elinvoimaiset kunnat

27.10.2012

Katai­nen: Suomi tarvit­see elin­voimai­semmat kunnat

Sunnun­taina käydään histo­rial­li­sen tärkeät kunnal­lis­vaa­lit. Valit­ta­vat kunnan­val­tuus­tot joutu­vat etsi­mään ratkai­suja siihen, miten perus­pal­ve­lut turva­taan. Kyse on siitä, miten Turussa, Kajaa­nissa

27.10.2012

Orpo: Kyllä yrit­tä­jä­myön­tei­sille kunnille!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo toivoo, että kunnat ottai­si­vat yrityk­set ja yrit­tä­jät aiem­paa parem­min huomioon kaikessa toimin­nas­saan. Orpon mukaan hyvin­kin

26.10.2012

Toivakka: Kyllä parem­mille terveys­kes­kuk­sille!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka koros­taa, että laaduk­kai­den lääkä­ri­pal­ve­lui­den saata­vuus on keskei­siä kysy­myk­siä suoma­lai­sessa tervey­den­hoi­dossa. SDP on esit­tä­nyt ratkai­suksi lääkä­ri­pu­laan

25.10.2012

Toivakka: Kiel­to­lin­jan sijaan KYLLÄ kuntien, järjes­tö­jen ja yritys­ten yhteis­työlle!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jan Lenita Toiva­kan mielestä on myön­tei­nen asia, että kunnat tukeu­tu­vat terveys­pal­ve­lui­den tuotan­nossa myös yksi­tyi­sen sekto­rin toimi­joi­hin. ?Minusta on

14.10.2012

Petteri Orpo: Kyllä lähi­palveluille!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja Kokoo­muk­sen kunnal­­lis- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja Petteri Orpo lupaa kokoo­mus­lais­ten kunnan­val­tuu­tet­tu­jen ympäri Suomen työs­ken­te­le­vän yhtei­sen päämää­rän

3.10.2012

Katai­nen väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa: Kunta­uu­dis­tuk­sen keskei­nen tavoite on Suomi, joka pystyy lunas­ta­maan hyvin­voin­ti­lu­pauk­set

Kunta­uu­dis­tuk­sen keskei­sin tavoite on se, että siinä­kin Suomessa, jota kukaan meistä ei ole koskaan aiem­min nähnyt, jossa on enem­män ikäih­mi­siä

Skip to content