Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / eduskuntavaalit

eduskuntavaalit

6.4.2011

Ruot­sin päämi­nis­teri Rein­feldt Suomeen

Ruot­sin päämi­nis­teri Fredrik Rein­feldt vierai­lee Suomessa maanan­taina 11.4. Hän saapuu Helsin­kiin Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen kutsusta.

14.3.2011

Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko reaa­liai­kai­sella kyse­ly­tun­nilla Face­boo­kissa tiis­taina 15.3. kello 14.15

Kokoo­mus järjes­tää 9.2.?1.4. minis­te­rien kyse­ly­tun­ti­kier­rok­sen puolu­een Face­book-sivulla. Jokai­nen kokoo­mus­mi­nis­teri osal­lis­tuu vuorol­laan yhteen reaa­liai­kai­seen, n. 45 minuu­tin kestoi­seen verk­ko­kes­kus­te­luun suoma­lais­ten kanssa. Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko on kyse­ly­tun­nilla tiis­taina 15.3. klo 14.15?15.

4.3.2011

Kokoo­mus kuun­te­lee Fuen­gi­ro­lassa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Pekka Ravi osal­lis­tuu tänään perjan­taina Kokoo­muk­sen ja Kokoo­muk­sen espan­ja­lai­sen sisar­puo­lu­een Partido Popu­la­rin yhtei­seen vaali­ti­lai­suu­teen Peñassa, Espan­jassa. Ravi vierai­lee perjan­taina myös Aurin­ko­ran­ni­kon suoma­lai­sella koululla.

26.2.2011

Kokoo­mus julkaisi vaalioh­jel­mansa

Kokoo­muk­sen vaalioh­jelma ? Matkao­pas Parem­min­voin­ti­val­tioon julkais­tiin 26.2. Helsin­gissä pide­tyssä puolue­val­tuus­ton ylimää­räi­sessä kokouk­sessa. Vaalioh­jel­man esit­teli puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen.

14.2.2011

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen: Timo Soini mukaan kaik­kiin päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen on tyyty­väi­nen Yleis­ra­dion tuoreesta päätök­sestä ottaa sen järjes­tä­miin ns. päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin mukaan myös Perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­taja Timo Soini.
Katai­nen toivoo, että myös muut päämi­nis­te­ri­tent­tejä järjes­tä­vät tiedo­tus­vä­li­neet ja muut tahot seurai­si­vat Yleis­ra­dion esimerk­kiä.

19.9.2010

Katai­nen onnit­teli Rein­feld­tiä vaali­tu­lok­sen selvit­tyä

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen onnit­teli Ruot­sin maltil­li­sen kokoo­muk­sen johta­jaa Fredrik Rein­feld­tiä vaali­tu­lok­sen selvit­tyä sunnun­tai-iltana.

8.3.2010

Raskas päätös

Perjan­tain 28.2. Savon Sano­mat julkaisi haas­tat­te­luni, jossa kerroin vaih­ta­vani vaali­pii­riä seuraa­vissa edus­kun­ta­vaa­leissa. Harkinta ja päätös ovat olleet minulle raskaita. Pohjois­sa­vo­lai­set minut ovat edus­kun­taan alun perin valin­neet. Heitä minä kansan­edus­ta­jana olen edus­ta­nut.

Skip to content